Landenrapport Verenigde Staten 2019

Landenrapport

  • Verenigde Staten
  • Algemene economie

07 feb 2019

De Amerikaanse economische groei was breed-gedragen in 2018, met particuliere consumptie als belangrijkste drijfveer, terwijl de werkloosheid in 2018 daalde tot nog geen 4%.

 

Landenrapport Mexico 2019 - kerncijfersLandenrapport Mexico 2019 - vooruitzichten

 

De insolventieomgeving

Insolventies zullen naar verwachting verder afnemen, maar neerwaartse risico’s zijn toegenomen

In 2018 konden veel Amerikaanse bedrijven profiteren van een aanzienlijke economische groei, belastinghervormingen en een toegenomen zakelijk vertrouwen, wat heeft geleid tot een daling van 4% van de bedrijfsfaillissementen.

Maar ondanks nog steeds aanzienlijke groeivooruitzichten van het bbp nemen de risico’s voor de bedrijfssector toe in 2019. De sterker wordende Amerikaanse dollar en de mogelijke handelsbelemmeringen zetten Amerikaanse exporteurs onder druk. In eigen land hebben de veranderende winkelpatronen, vooral de shift weg van de winkelcentra, al tot grote faillissementen geleid in de retailsector - een patroon dat zich waarschijnlijk ook de komende jaren zal manifesteren. Bovendien maken de hogere rentetarieven financieringen steeds duurder. Daarom neemt het insolventieniveau van Amerikaanse bedrijven naar verwachting slechts met 2% af in 2019, of zal zich stabiliseren.

 

Landenrapport Mexico 2019 - bedrijfsfaillissementen

 

Belangrijkste economische ontwikkelingen

Aanzienlijke groei blijft aanhouden in 2019

 

Landenrapport Mexico 2019 - bbp

 

De Amerikaanse economische groei was breed-gedragen in 2018, met particuliere consumptie als belangrijkste drijfveer, terwijl de werkloosheid in 2018 daalde tot nog geen 4%. Ondanks de onzekerheid met betrekking tot het handelsbeleid, blijven zakelijke investeringen gestaag toenemen, ondersteund door belastingverlagingen, deregulatie en hogere overheidsuitgaven. In 2018 wordt een bbp-groeicijfer verwacht van 2,9%.

In 2019 wordt voorspeld dat de economie zal groeien met 2,5%, ondersteund door een blijvend vertrouwen bij gezinnen en bedrijven. De binnenlandse vraag zal waarschijnlijk robuust blijven, en de particuliere consumptie zou met meer dan 2,5% moeten groeien, ondersteund door een zeer krappe arbeidsmarkt, omdat de groei van de werkgelegenheid blijft aanhouden in een breed scala van sectoren.

 

Landenrapport Mexico 2019 - particuliere consumptie

 

Terwijl de activiteit in de energiesector een belangrijke drijfveer blijft van de sterke zakelijke vooruitzichten, begint de motor te sputteren, gezien de zich met vertraging voordoende effecten van de belastingverlagingen uitgewerkt raken, de sterke Amerikaanse dollar op de competitiviteit van de export weegt, en hogere olieprijzen en importtarieven de binnenlandse prijsdruk doen toenemen. Daarom wordt voorspeld dat de investeringsgroei in 2019 zal afnemen.

Hogere loondruk heeft geleid tot een toegenomen inflatie, die in 2019 waarschijnlijk zal blijven hangen rond de 2%. Omdat de lonen verder zullen stijgen, zou dit geen al te zware druk moeten leggen op de koopkracht van consumenten. De US Federal Reserve (Fed) verhoogde in december de rentetarieven van 2,25% naar 2,5%, wat de kracht van de binnenlandse economie weerspiegelt. Terwijl dit lenen duurder zal maken en de bedrijfsactiviteiten en de koopkracht mogelijk onder druk zal zetten, blijven de huidige kredietvoorwaarden soepeler dan hun gemiddelde op de lange termijn.

Hogere risico’s met betrekking tot fiscaliteit en handelsbeleid

 

Landenrapport Mexico 2019 - inflatie

 

Monetaire beleidsrisico’s (snelle rentestijgingen in 2019 kunnen een negatieve invloed hebben op de financiële gezondheid en de investeringen van bedrijven) zijn enigszins afgenomen, omdat verwacht wordt dat de Fed de monetaire teugels in 2019 iets zal laten vieren, door de toegenomen onzekerheid in de wereldwijde economie.

Maar fiscale risico’s en risico’s met betrekking tot het handelsbeleid zijn toegenomen, wat een dubbele bedreiging vormt in het licht van een uitzonderlijk sterke binnenlandse economie. Men heeft er nog steeds vertrouwen in dat de volgende recessie nog niet voor 2019 zal zijn. Maar het risico dat het keerpunt sneller zal worden bereikt dan verwacht, is toegenomen, waardoor de mogelijkheden van de overheid om hieraan het hoofd te bieden mogelijk worden beperkt.

 

Landenrapport Mexico 2019 - Werkloosheidscijfer

 

Terwijl een stevige economische groei en een laag werkloosheidscijfer het begrotingstekort moeten kunnen helpen beteugelen, doen aanzienlijke belastingverlagingen en toegenomen overheidsuitgaven dit tekort nog sterk toenemen. De stimulus draagt inderdaad bij tot een sterkere groei van het bbp, maar niet voldoende snel om het tekort binnen de perken te houden. Dat tekort zou in 2018 moeten zijn toegenomen tot meer dan 6% van het bbp en ook op ditzelfde hoge niveau blijven hangen in 2019. Belangrijker nog: minder fiscale ruimte en hogere schuldenniveaus zullen de beleidsopties van de overheid in de ondersteuning van de economie bij een recessie beperken, wat dan kan leiden tot een grotere baisse.

 

Landenrapport Mexico 2019 - Begrotingssaldo

 

Onzekerheid met betrekking tot het handelsbeleid is een van de belangrijkste risico’s voor Amerikaanse bedrijven en consumenten in 2019. Dit kan de volgende baisse versnellen in het licht van de huidige economische sterkte. Vergeldingstarieven hebben momenteel reeds een negatieve impact op de Amerikaanse export. Terwijl de USMCA-overeenkomst handelsrisico’s met Mexico en Canada vermindert en er een handelsdialoog met de EU bezig is, blijft de houding van de huidige administratie met betrekking tot het handelsbeleid zeer onzeker. Bovendien, met de aandacht die nu uitgaat naar China, kan het risico op verdere represailles nog toenemen.

De negatieve gevolgen voor bepaalde sectoren zoals technologie, ICT en landbouw kunnen bedrijven ernstige schade berokkenen. Tegelijkertijd moeten de Amerikaanse invoertarieven de inflatie aanwakkeren door invoer duurder te maken.

Dynamicline
Voorblad Landenrapport Noord-Amerika

Download hier het rapport

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.