Landenrapport Verenigd Koninkrijk

Market Monitor

 • Verenigd Koninkrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 jun 2015

De Britse economie groeide in 2014 met 2,6 %, het snelste groeitempo sinds 2007. Consumentenuitgaven waren de drijvende kracht, maar reële investeringen in vaste activa namen ook toe.

 

WE_VK_overzicht (NL)WE_VK_vooruitzichten_prestaties (NL)

 

De insolventieomgeving

Het insolventiepeil zal naar verwachting opnieuw zakken in 2015

In 2008 en 2009, tijdens de economische crisis, steeg het aantal bedrijfsfaillissementen spectaculair, met meer dan 20 %, in vergelijking met het jaar ervoor. Hoewel het aantal faillissementen met 16 % afnam in 2010, zette deze positieve trend zich niet door in 2011. Sinds 2012 daalt het aantal faillissementen echter en in 2014 noteerde de UK Insolvency Service een daling van 6,3 % in vergelijking met het voorgaande jaar voor het aantal verplichte vereffeningen en vrijwillige vereffeningen door schuldeisers in Engeland en Wales, met 14.040 vastgestelde gevallen. Wij verwachten dat deze trend zich in 2015 zal doorzetten, met een verwachte daling van faillissementen met ongeveer 6 %. Maar het aantal faillissementen blijft wel net boven de ongeveer 12.500 van 2007, voor de crisis.

 

WE_VK_insolventiepeil (NL)

 

Economische situatie

 

WE_VK_reele_groei_bbp (NL)

 

2014: hoogste groeipercentage in zeven jaar

De Britse economie groeide in 2014 met 2,6 %, het snelste groeitempo sinds 2007. Consumentenuitgaven waren de drijvende kracht, maar reële investeringen in vaste activa namen ook toe. Door de aanhoudend solide prestaties van particuliere consumptie en investeringen in 2015, zal het bbp in 2015 naar verwachting met 2,7 % groeien.

 

WE_VK_reele_particuliere_consumptie (NL)

 

Krachtige consumptie van huishoudens

Sinds 2013 wordt het consumentenvertrouwen gestimuleerd door de optimistischere economische vooruitzichten en een herstel in de vastgoedmarkt, met opnieuw stijgende huizenprijzen die een positieve invloed hebben op het vermogen van huishoudens. Tegelijkertijd is de werkloosheid verder gedaald tot 6,2 % in 2014. Met toenemend vertrouwen, hogere huizenprijzen en dalende werkloosheid wordt verwacht dat de Britse consumentenuitgaven verder zullen stijgen in 2015, met 2,7 %, en zo de groei zullen stimuleren.

WE_VK_consumentenprijzen (NL)

Deze trend wordt ook geholpen door een lagere consumentenprijsinflatie, vooral dankzij lagere olieprijzen, die sinds eind 2014 gestaag daalt en naar verwachting in 2015 zal zakken tot 0,4 %. Dit zou de koopkracht van huishoudens moeten verstevigen, omdat de lonen eindelijk sneller zullen groeien dan de inflatie, na jaren van dalingen van de reële lonen. Meer koopkracht van huishoudens zal goed zijn voor de  detailverkoop, die in 2015 naar verwachting zal stijgen tot 3,0 %.

 

Er is enige bezorgdheid om de lage inflatie, maar er wordt niet verwacht dat de Bank of England de rentevoeten zal optrekken voor begin 2016; vooral omdat er door de trage groei van de lonen nog altijd niet meer kan worden uitgeven.

Groeiende industriële productie en investeringen

Het ondernemersvertrouwen blijft hoog en de industriële productie is met 1,4 % gestegen na drie jaar van krimp. Verwacht wordt dat de industriële productie in 2015 met 1,5 % zal groeien. De reële investeringen in vaste activa zullen naar verwachting met 3,7 % stijgen in 2015, na een stijging met 6,8 % in 2014.

Buitenlandse positie: hoger pond sterling drukt op export naar de eurozone

Om de economische groei solide te houden, probeert de Britse regering de economie te herbalanceren, weg van consumentenuitgaven en naar hogere productiviteit en meer export. Het Verenigd Koninkrijk blijft wel een netto-invoerder.

Een neveneffect van de sterke economische prestatie van het VK is een geleidelijke stijging van het pond sinds begin 2013 en die trend is nog sterker geworden door een tragere groei en een expansief monetair beleid in de eurozone. Een sterk pond heeft een negatieve invloed op de Britse export naar de eurozone, nog altijd de belangrijkste handelspartner van het VK, die 42 % van zijn export uitmaakt. Bedrijven die afhankelijk zijn van de export van hun producten worden negatief beïnvloed door de zwakke euro, omdat de export naar de eurozone relatief duurder wordt, wat ofwel de vraag naar Britse producten zal drukken of Britse bedrijven zal dwingen hun winstmarges terug te dringen.

 

WE_VK_begrotingssaldo (NL)

 

Overheidsschuld blijft stijgen

De kredietcrisis van 2008 en de daaropvolgende economische baisse duwden de overheidsschuld omhoog van 38 % van het bbp in 2007 tot meer dan 75 % in 2012. Het begrotingstekort steeg boven de 10 % van het bbp in 2009 en 2010, als gevolg van de economische inzinking en de investering van de regering in stimuleringsmaatregelen. Uitgebreide bezuinigingsmaatregelen en hogere belastingen sinds 2011 hebben het begrotingstekort licht teruggeschroefd naar 5,4 % van het bbp in 2014. Maar de overheidsschuld blijft stijgen en zal in 2015 naar verwachting meer dan 85 % van het bbp bedragen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.