Market Monitor - Focus op staal & metaal - Turkije

Market Monitor

  • Turkije
  • Metaal,
  • Staal

10 sep 2015

Verwacht wordt dat de winstgevendheid dit jaar verder onder druk komt te staan als gevolg van de aanhoudende valutavolatiliteit en de meer onzekere economische vooruitzichten.

Sector gaat gebukt onder grote voorraden
Betalingsachterstanden en insolventiecijfers nemen toe
Ons acceptatiebeleid is voorzichtig


De Turkse productiecapaciteit voor ruwstaal steeg in 2014 met 1,9% j-o-j tot 50,2 miljoen ton, waarmee het land zijn positie als op zeven na grootste producent van ruwstaal ter wereld behield. In het eerste kwartaal van 2015 daalde de productie echter met 8,8%, terwijl het binnenlandse verbruik van ruwstaal met 9% steeg. In 2014 viel het volume van de Turkse staalexport met 5% terug tot 18 miljoen ton.

In 2014 nam de nettorentabiliteit van veel Turkse staalbedrijven verder af doordat de waardevermindering van de Turkse lira tot wisselkoersverliezen leidde. Verwacht wordt dat de winstgevendheid dit jaar verder onder druk komt te staan als gevolg van de aanhoudende valutavolatiliteit en de meer onzekere economische vooruitzichten. Omdat tal van kleinere staalbedrijven hoge bankschulden hebben om hun grote voorraden aan te houden, heeft de huidige economische vertraging liquiditeitsproblemen veroorzaakt in dit segment. De totale schuldenlast van de sector is gemiddeld, maar banken zijn steeds minder bereid om krediet te verstrekken vaak niet worden nagekomen.

In de Turkse staal- en metaalindustrie worden facturen na gemiddeld 60 dagen betaald. Verwacht wordt dat het aantal gevallen van betalingsachterstand de komende maanden verder zal toenemen na de stijging in de eerste helft van 2015.

Verder wordt verwacht dat het aantal insolventies van staalbedrijven de rest van het jaar verder zal stijgen. Daarom hanteren we een voorzichtig acceptatiebeleid ten aanzien van deze sector, vooral in het geval van kleine en  middelgrote ondernemingen.

Onze belangrijkste criteria voor de beoordeling van kredietlimietaanvragen zijn de aandeelhoudersstructuur, eigenvermogenspositie en kaspositie. In het geval van nieuwe afnemers kijken we naar elementen in hun betalingsgedrag zoals ongedekte cheques en geprotesteerde facturen. Om echter een maximale dekking te kunnen bieden, nemen we contact op met de afnemers, banken en informatiebureaus voor bijkomende financiële informatie. Onze klanten kunnen in dergelijke gevallen helpen door hun nauwe relaties met afnemers. Als we ons op basis van alle beschikbare informatie toch genoodzaakt zien de dekking te beperken, lichten we onze beslissing uiteraard toe aan onze klant.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.