Market Monitor - Focus op staal & metaal - India

Market Monitor

  • India
  • Metaal,
  • Staal

01 sep 2014

In de Indiase staal- en metaalindustrie duurt het net als vorig jaar gemiddeld 60 tot 90 dagen om facturen betaald te krijgen.

India

  • Staalverbruik zal naar verwachting verder toenemen
  • Lokale producenten lijden onder de groeiende import van staal
  • Facturen worden na gemiddeld 60 tot 90 dagen betaald

 

MM_staal_India_overzicht (NL)

Volgens het ‘Joint Plant Committee’ (opgericht door het Indiase ministerie van staal) steeg de Indiase staalproductie in het boekjaar 2013-14 (in India loopt het boekjaar van 1 april tot en met 31 maart) met 7,9% j-o-j tot 88,12 miljoen ton. De geïntegreerde staalfabrieken (SAIL, RINL, TSL, Essar Steel, JSW Steel en JSPL) produceerden samen 45,3 miljoen ton in het boekjaar 2014-15 (+2,4%), terwijl andere producenten goed waren voor 42,8 miljoen ton (+14,3%). Het reële verbruik van staal steeg met 3,1% tot 76,3 miljoen ton. Ondanks de toename van de staalproductie
steeg de import met 71% tot een recordhoogte van 9,32 miljoen ton, waarmee India een netto-importeur van totaal afgewerkt staal werd.

India’s import van staal bleef in het tweede kwartaal van 2015 stijgen (met meer dan 53%) – een indicatie dat de druk van goedkope inkomende transporten, vooral uit China, Japan en Zuid-Korea, op binnenlandse producenten aanhoudt. Dit heeft de bezettingsgraad van de binnenlandse producenten doen dalen tot ongeveer 80% en heeft het marktaandeel van gevestigde Indiase bedrijven aangetast. Hierdoor zijn de balansen van honderden Indiase staalbedrijven onder druk komen te staan. Om de stijgende import af te remmen, verhoogde de Indiase regering in
juni 2015 de basisdouanerechten op bepaalde lang- en platstaalproducten met 2,5% tot respectievelijk 7,5% en 10%. Daarnaast werden antidumpingrechten van maximaal USD 316 per ton opgelegd op de invoer van bepaalde staalproducten uit bepaalde landen, waaronder China.

De internationale ijzerertsprijzen zijn sterk gedaald, voornamelijk als gevolg van de zwakkere vraag uit China en de capaciteitsuitbreidingen door grote wereldwijde mijnbouwbedrijven in het verleden. Toch zijn de binnenlandse ijzerertsprijzen in India stabiel gebleven door de aanhoudende tekorten in het land ondanks de opheffing van mijnverboden in Karnataka en Goa. Grote Indiase staalspelers zullen ijzererts blijven importeren, gezien de
sterke daling van de internationale prijzen en de schaalvoordelen in verband met bulkimport. Kleinere spelers  zouden het moeilijker kunnen krijgen om te importeren, wat op korte termijn verdere gevolgen zal hebben voor hun bezettingsgraad.

De problemen om gronden te verwerven voor het opzetten van projecten in onbebouwde gebieden, vertragingen bij de aflevering van milieuvergunningen voor mijnbouwactiviteiten, logistieke ondersteuning en externe financiering tegen concurrerende voorwaarden blijven belangrijke uitdagingen voor de Indiase staal- en metaalindustrie. Enkele van de 10 grootste private staalproducerende bedrijven kampen met ernstige problemen omdat de uitvoering van hun projecten vertraging oploopt door problemen met de verwerving van gronden en het verkrijgen van
milieuvergunningen.

MM_staal_India_prestaties (NL)

Verwacht wordt dat India’s staalverbruik in het boekjaar 2015/2016 met 7% zal toenemen als gevolg van de stijgende economische groei. Tegelijkertijd zal het aanbod van staal met naar schatting 10% toenemen, wat betekent dat de bezettingsgraad tot onder 78% kan zakken. Wat de problemen van de binnenlandse staalindustrie nog erger maakt, is de verwachting dat de snelle groei van de staalimport volgend jaar zal doorzetten, ondanks de maatregelen die de regering heeft genomen.

De Indiase regering is van plan om tegen 2025 een jaarlijkse staalproductie van 300 miljoen ton te bereiken. Om dit doel te verwezenlijken, heeft Delhi samen met de sector de Steel Research & Technology Mission of India (SRTMI) opgezet om gezamenlijke onderzoeksprogramma’s te bevorderen en het concurrentievermogen, de kwaliteit, de R&D-activiteiten en de productiecapaciteiten te verbeteren. SRTMI wordt gepromoot als bijdrage van de staalindustrie aan het initiatief ‘Make in India’.

MM_staal_India_voor_nadelen (NL)

In de Indiase staal- en metaalindustrie duurt het net als vorig jaar gemiddeld 60 tot 90 dagen om facturen betaald te krijgen. De laatste drie jaar hebben we maar een paar kredietverzekeringsclaims ontvangen. Op basis van onze ervaring tot nu toe voorzien we geen belangrijke verandering in ons acceptatiebeleid, aangezien we geen grote toename van de betalingsachterstanden of het aantal insolventies verwachten. Toch hanteren we een voorzichtig acceptatiebeleid ten aanzien van deze sector. Om kredietlimietaanvragen nauwkeurig te kunnen beoordelen, vragen we altijd up-to-date financiële informatie en, nog belangrijker, informatie over recente handelservaringen met afnemers. Zo kunnen we de actuele situatie inschatten en veranderingen in het betalingsgedrag op de voet volgen. We beoordelen ook de sterkte van de klant-afnemerrelatie.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.