Market Monitor - Focus op staal & metaal - België

Market Monitor

  • België
  • Metaal,
  • Staal

10 sep 2015

De structurele overcapaciteit in de sector woog op de winst marges van bedrijven in 2014 en deze negatieve trend zal naar verwachting doorzetten in 2015.

  • In 2014 werden Belgische staal- en metaalbedrijven geconfronteerd met een daling van de orders vanuit hun belangrijkste afnemende sectoren: de bouwsector en de automobielindustrie. De leveringen nemen sinds begin 2015 weer toe, maar dit herstel wordt tenietgedaan door de lagere verkoopprijzen. Gelukkig wordt de sector geholpen door de lagere grondstofprijzen.
  • De structurele overcapaciteit in de sector woog op de winstmarges van bedrijven in 2014 en deze negatieve trend zal naar verwachting doorzetten in 2015.
  • In de staal- en metaalsector worden facturen na gemiddeld 90 dagen betaald. In de tweede helft van 2014 nam het aantal gevallen van betalingsachterstand en niet-betaling toe. Voor de komende maanden wordt een verdere stijging verwacht, aangezien de economische omstandigheden voor de automobielindustrie en de bouwsector als de belangrijkste afnemers van staal- en metaalproducten vermoedelijk minder
  • gunstig blijven.
  • De afgelopen paar maanden hebben we de insolventiecijfers zien stijgen, vooral in de subsector metaalproductie. Verwacht wordt echter dat het aantal faillissementen van staal- en metaalbedrijven in de tweede helft van 2015 zal afvlakken.
  • Ons acceptatiebeleid ten aanzien van staal- en metaalbedrijven blijft over het algemeen neutraal. Wel zijn we voorzichtiger geworden met betrekking tot het segment metaalproductie en nemen we de afnemers in deze subsector nauwer onder de loep. Zelfs gevestigde metaalproducenten zijn of worden geconfronteerd met problemen als gevolg van de beperkte orders.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.