Landenrapport Spanje 2016

Landenrapport

 • Spanje
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

Het herstel van de Spaanse economie won aan kracht in 2015, met een bppgroei van meer dan 3%.

 

Overzicht Spanje WE 2016

Vooruitzichten prestaties Spaanse sectoren

Vooruitzichten Spanje WE 2016

De insolventieomgeving

Nieuwe verbetering van insolventie verwacht in 2016, maar cijfers blijven hoog

Het insolventiepeil was een duidelijke spiegel van het economische klimaat, met een hoge jaar op jaar stijging in 2012 en 2013, voornamelijk door de teruggevallen interne vraag en de algemeen hoge druk op de liquiditeitspositie van bedrijven, door hun beperkte mogelijkheden voor externe financiering.

Dankzij het economisch herstel sinds 2014 begon het aantal faillissementen echter opnieuw te dalen en deze positieve trend zal naar verwachting aanhouden, met een verwachte daling van bedrijfsfaillissementen met 10% in 2016. Maar het aantal faillissementen blijft met ongeveer 5.000 hoog, omdat er nog altijd niet volledig hersteld is van de stijgingen ingegaan sinds 2008, toen ongeveer 3.000 faillissementen werden genoteerd.

Insolventiepeil Spanje WE 2016

Economische situatie

Het economisch herstel wint aan kracht

 Reële groei Spanje WE 2016

Het herstel van de Spaanse economie won aan kracht in 2015, met een bppgroei van meer dan 3%. In 2016 wordt een economische groei van 2,7% verwacht, doordat de huishoudelijke consumptie solide blijft en de werkloosheid blijft dalen. Er wordt verwacht dat in 2016 zowel reële investeringen in vaste activa als de industriële productie solide zullen blijven en dat de exportgroei zal versnellen. Het internationale concurrentievermogen van Spanje is aan het verbeteren en zijn exportsector is relatief gezond en concurrerend.

 

Consumentenprijzen Spanje WE 2016

De Spaanse consumentenprijzen daalden in 2014 en 2015. Dat was verontrustend omdat het voor Spaanse debiteuren door de gezakte prijzen moeilijker werd om hun in nominale termen vastgestelde schulden af te betalen. Een ander probleem is dat deflatie de vraag kan onderdrukken, omdat consumenten de neiging hebben aankopen en consumptie uit te stellen tot de prijzen verder zakken. Maar de Europese Centrale Bank heeft herhaaldelijk strakke maatregelen genomen om een vicieuze deflatiecirkel in de eurozone te vermijden. De consumentenprijzen zullen naar verwachting opnieuw stijgen in 2016.

Er wordt verwacht dat de staatsschuld in 2016 een piek van 99% van het bbp zal bereiken, terwijl het begrotingstekort naar verwachting zal blijven afnemen de komende jaren. Voor 2016 is een begrotingstekort van 3,3% voorspeld, gevolgd door een daling tot 3,0% van het bbp in 2017.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.