Landenrapport Peru

Market Monitor

 • Peru
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

17 mrt 2016

De tekorten op de lopende rekening zijn matig en worden voor een groot deel, maar niet meer helemaal, gedekt door directe buitenlandse investeringen in de minerale/mijnbouwsector.

 

 

 

 

Kerncijfers Peru Landenrapport 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitzichten Peru Landenrapport 2016

 

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd/regeringsleider:
President Ollanta Humala
(sinds juli 2011)

Regeringsvorm:
Republiek

Bevolking:
31,9 miljoen (naar schatting)

Institutionele zwakheden en sociale conflicten houden aan

De regering van voormalig legerofficier Ollanta Humala staat nog altijd voor een reeks uitdagingen, waaronder groeiende spanningen binnen de oppositie, interne strubbelingen binnen de heersende coalitie Gana Perú (Peru Wint) en aanhoudende corruptieschandalen. Institutionele zwakheden staan goed bestuur en noodzakelijke sociale hervormingen in de weg. De volgende presidentiële en algemene verkiezingen staan gepland in april 2016.

Ondanks de aanzienlijke economische vooruitgang van de afgelopen jaren, kampt het land nog steeds met een hoge armoedegraad en een bijzonder grote inkomensongelijkheid, vooral tussen de kuststreken en het binnenland. Sociale conflicten vlammen nog steeds op, vooral in de vitale mijnbouwsector. Het gebrek aan een doeltreffende overheidscontrole in sommige afgelegen gebieden blijft een uitdaging voor de regering, want dit maakt de weg vrij voor illegale handelspraktijken (smokkel, cocaïneteelt) en voor een aantal radicale groeperingen die sociale onrust aanwakkeren en het bedrijfsleven verstoren.

 

 

Groei zal naar verwachting opnieuw toenemen in 2016

De kleine, open Peruaanse economie is sterk afhankelijk van mineralen (koper, goud, olie en gas), die goed zijn voor meer dan 60% van de export. Die afhankelijkheid en de omvangrijke informele economie (meer dan 50% van de arbeidskrachten), evenals een welig tierende corruptie en een slecht beleid in de overheidssector maken de economische structuur van Peru vrij zwak.

Na hoge jaarlijkse bbp-toenames tussen 2010 en 2013 vertraagt de groei sinds 2014, vooral als gevolg van de lagere grondstoffenprijzen. Maar door een voorzichtig economisch en fiscaal beleid tijdens de ‘boom‘-jaren met geregeld begrotingsoverschotten, heeft de overheid ruimte om de groei te stimuleren en uitgaven te doen voor kapitaalinvesteringen (bijvoorbeeld twee enorme mijnprojecten en overheidsinfrastructuurprojecten) en sociale programma‘s. Dit gaat gepaard met een sterke consumentenvraag. De Peruaanse economie zal naar verwachting met 2,8% groeien in 2016 en met 3,1 % in 2017.

Reele groei Peru Landenrapport 2016

 

 

 

De inflatie klom in 2014 en 2015 boven het streefpercentage van de Centrale Bank van 1%-3% en zal naar verwachting verder stijgen in 2016, ondanks een strakker monetair beleid. De liquiditeit van Peru is erg sterk, met deviezenreserves tot 16 maanden importdekking.

De solvabiliteit is onder controle, ondanks het feit dat de particuliere sector meer leent in het buitenland, want de betalingscapaciteit is met 15% beheersbaar.

De tekorten op de lopende rekening zijn matig en worden voor een groot deel, maar niet meer helemaal, gedekt door directe buitenlandse investeringen in de minerale/ mijnbouwsector. De solide liquiditeit en solvabiliteitsratio zorgenervoor dat Peru goed bestand is tegen externe economische schokken.

 

Consumenten prijzen Peru Landenrapport 2016

Er blijven nog een aantal risico‘s bestaan

De belangrijkste risico‘s voor de economische vooruitzichten van Peru zijn een harde landing van de Chinese economie en toenemende sociale onrust in de mijnbouwsector, die een negatieve invloed zouden hebben op het investeringsklimaat. Tegelijk is de kleine, maar goed gekapitaliseerde en gesuperviseerde financiële sector van Peru in hoge mate gedollariseerd (dat wil zeggen dat voor grote transacties en spaarbedragen de voorkeur wordt gegeven aan Amerikaanse dollars), waardoor de sector blootgesteld blijft aan mogelijke valutarisico‘s.

Om de hoge groeipercentages te blijven ondersteunen, moet de regering de structurele hervormingen versnellen, zoals het verminderen van de bureaucratie, versterken van het rechtssysteem, versoepelen van de arbeidsmarkt en verbeteren van de infrastructuur en het onderwijs.
Reele investeringen Peru Landenrapport 2016

 

 

 

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.