Landenrapport Mexico 2019

Landenrapport

  • Mexico
  • Algemene economie

07 feb 2019

Mexico’s afhankelijkheid van olie-inkomsten is afgenomen, maar is nog steeds aanzienlijk (7% van de export van goederen, 8% van het bbp en 20% van de overheidsinkomsten).

 

Landenrapport Mexico 2019 - kerncijfersLandenrapport Mexico 2019 - vooruitzichten

 

Politieke situatie

Staatshoofd/regeringsleider: President Andrés Manuel López Obrador (sinds december 2018)

Bevolking: 131,0 miljoen

Nieuwe president met sterk politiek mandaat

Andrés Manuel López Obrador van de linkse Morena-partij won in juli 2018 de presidentsverkiezingen met meer dan 50% van de stemmen in de eerste ronde. Hij zal regeren met een sterk politiek mandaat, gezien een door Moreno geleide coalitie tijdens de parlementsverkiezingen de meerderheid in de beide kamers van het Congres wist te behalen.

Een belangrijke reden voor de verpletterende overwinning van López Obrador was zijn belofte om misdaad, corruptie en armoede aan te pakken. Vóór de verkiezingen was de geloofwaardigheid van de politieke klasse bij de bevolking ver te zoeken, door het ongenoegen over institutionele gebreken, verschillende grote corruptie- en veiligheidsschandalen en de aanhoudend hoge misdaadcijfers.

Er moet nog meer gedaan worden aan de fragiele binnenlandse veiligheid als gevolg van drugsgeweld en woekerende corruptie. Deze tasten het bedrijfsklimaat zwaar aan en belemmeren de economische prestaties door investeerders af te schrikken. Voor een solide herstel van de rentabiliteit van het land op middellange termijn moet Mexico zijn ordehandhaving en de onafhankelijkheid van het juridische systeem verbeteren en zijn politie hervormen.

Belangrijkste economische ontwikkelingen

Een aantal structurele economische zwakke plekken

 

Landenrapport Mexico 2019 - bbp

 

Terwijl Mexico’s economie doorgaans zeer gediversifieerd is, blijft ze evenwel sterk verbonden met haar Amerikaanse evenknie. De VS is goed voor 80% van de export (meer dan 25% van het Mexicaanse bbp) en is ook de belangrijkste bron van geldoverschrijvingen (2% van het bbp). Mexico’s afhankelijkheid van olie-inkomsten is afgenomen, maar is nog steeds aanzienlijk (7% van de export van goederen, 8% van het bbp en 20% van de overheidsinkomsten).

De Mexicaanse peso is kwetsbaar voor verschuivingen in het marktsentiment, als gevolg van een grote instroom aan portfolio-investeringen (meer dan 250% van de officiële reserves) en door het feit dat de peso de meest verhandelde munt is op de opkomende markten.

Risico’s met betrekking tot kortetermijnhandel zijn afgenomen na NAFTA-heronderhandelingen

 

Landenrapport Mexico 2019 - particuliere consumptie

 

Door de ondertekening van de USMCA-overeenkomst is de onzekerheid op korte termijn over de Noord-Amerikaanse handel afgenomen. Over het algemeen is de economische impact van USMCA op de Mexicaans-Amerikaanse handel veeleer beperkt, omdat deze overeenkomst in feite maar een kleine wijziging is van de eerdere NAFTA-overeenkomst. Maar de Amerikaanse staalen aluminiumtarieven die Mexico opgelegd kreeg blijven voorlopig van kracht en de onzekerheden op langere termijn blijven aanhouden. De USMCA moet nog worden geratificeerd door de nationale parlementen van de drie ondertekenende landen.

Toenemende onzekerheid over economisch beleid van de nieuwe regering

 

Landenrapport Mexico 2019 - Inflatie

 

De zorgen over welke richting het economische beleid van de president zal uitgaan en over de afdwinging van contracten zijn toegenomen, zeker nadat beslist werd om de plannen voor de nieuwe luchthaven van Mexico City na een (omstreden) opiniepeiling op te bergen - ondanks het feit dat reeds een derde van de luchthaven is gebouwd en bijna 70% van het project al is gefinancierd. De nieuwe president kondigde eveneens aan om de olieveilingen voor drie jaar op te schorten, waarmee de belangrijke energiehervormingen worden vertraagd die door zijn voorganger, Peña Nieto, in gang waren gezet..

 

Landenrapport Mexico 2019 - Begrotingssaldo

 

Het begrotingsplan voor 2019 dat in december 2018 werd ingediend, deed de twijfel verdwijnen over het engagement van de nieuwe regering om financiële stabiliteit na te streven, in ieder geval voorlopig. Terwijl het plan van president López Obrador meer uitgaven omvat voor sociale programma’s en infrastructuur, wordt het voorzichtige fiscale kader dat door zijn voorgangers werd uitgetekend wel gerespecteerd. Toch valt nog te bezien of de regering zich in 2019 zal houden aan haar verbintenissen, in het bijzonder wanneer de inkomsten onder de verwachtingen zouden blijven (in het geval van een lager dan voorspelde economische groei en dalende olieprijzen).

De schuldenstructuur van de overheid is over het algemeen gunstig (67% in lokale munt). Kwetsbaarste punt is het relatief hoge schuldenaandeel van niet-ingezetenen (50%), maar de herfinancieringsrisico’s worden getemperd door een gunstige looptijdstructuur (gemiddelde looptijd van meer dan 10 jaar) en voorzichtig schuldenbeheer. De kwetsbaarheid voor dalende olieprijzen werd verzacht door de fiscale hervorming en een olieprijsindekking. De financiële situatie bij Pemex is gestabiliseerd, waardoor het risico op voorwaardelijke schulden werd getemperd. Maar de onzekerheid met betrekking tot de toekomst van het consolidatieproces van Pemex onder de nieuwe regering is toegenomen.

Stabiele macro-economische omgeving, maar trage economische groei

 

Landenrapport Mexico 2019 - export

 

Sinds 1994 bedroeg de gemiddelde reële bbp-groei slechts 2,6%, als gevolg van lage investeringscijfers en een zwakke productiviteit. Hoewel de onzekerheid omtrent de toekomstige handelsrelaties met de VS wat is afgenomen, is de onzekerheid rond het economische beleid toegenomen, waardoor investeringen in 2019 verder zouden kunnen worden afgeremd. Terwijl in 2018 stabiele particuliere consumptie en versnelde export de mindere investeringen nog konden compenseren, zou dit in 2019 wel eens niet het geval kunnen zijn. Het consumentenvertrouwen is afgenomen, wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op verdere consumptiegroei.

De inflatie is afgezwakt, als gevolg van renteverhogingen, en zou weer binnen het door de centrale bank opgestelde streefdoel van 2% tot 4% dit jaar moeten kunnen blijven.

Zorgen met betrekking tot de beleidslijnen van de nieuwe regering en de verdere normalisering van het Amerikaans monetair beleid wegen op de munteenheid, waarbij  de wisselkoers van de peso ook in 2019 naar alle waarschijnlijkheid volatiel zal blijven.

Sterke schokbestendigheid van de economie

 

Landenrapport Mexico 2019 - vaste activa

 

Ondanks de blijvende politieke en economische onzekerheden, lijkt Mexico evenwel een zekere veerkracht aan de dag te leggen, als gevolg van sterke economische fundamenten. Een scherpe terugval van de economie lijkt hoogst onwaarschijnlijk.

Wisselkoersschommelingen doen dienst als schokdemper voor de economie, geholpen door het feit dat Mexico’s schuld in vreemde valuta aangehouden door de overheids- en particuliere sector, beperkt blijft.

Het bankensysteem (dat in hoofdzaak in buitenlandse handen is) is winstgevend, goed gereguleerd, gecontroleerd en gekapitaliseerd. Niet-presterende leningen staan stabiel op 2,1% en er zijn volledig voorzieningen voor getroffen, terwijl de dollarisering (13%) en de afhankelijkheid van buitenlandse fondsen laag staan, waardoor blootstelling aan schokken van buitenaf beperkt blijft.

Zowel de overheidsschuld als de buitenlandse schuld zijn beheersbaar; die buitenlandse schuld heeft zich gestabiliseerd rond een relatief lage 40% van het bbp (45% is staatsschuld). De debt-serviceratio blijft laag, wat ook zijn weerslag heeft in een verlenging van de looptijden, zowel door de regering als door bedrijven. De onevenwichten in de lopende rekeningen blijven bescheiden; de dekking van de tekorten op de lopende rekeningen door buitenlandse rechtstreekse investeringen zal naar verwachting echter afnemen tot 80% in 2019, komende van eerder meer dan 100%.

 

Landenrapport Mexico 2019 - Lopende rekening

 

De internationale liquiditeitspositie is toereikend met overvloedige officiële reserves (meer dan vier maanden import, voldoende om externe herfinancieringsbehoeften voor 2019 te dekken). Er is extra liquiditeitspotentieel door een preventieve flexibele kredietlijn van het IMF ter waarde van 74 miljard Amerikaanse dollar (tot november 2019), waar Mexico op kan terugvallen in tijden van ongunstige wereldwijde kredietvoorwaarden. Dit beperkt transferen convertibiliteitsrisico’s.

Toegang tot de kapitaalmarkten is nog steeds solide, wat zijn weerslag vindt in de verschillende internationale obligatie-uitgiften in 2018 door de overheid en de private sector, met inbegrip van Pemex. Maar de financieringskosten nemen toe gezien de spreads ten overstaan van Amerikaans schatkistpapier sinds het einde van het jaar aanzienlijk zijn toegenomen.

 

Dynamicline
Voorblad Landenrapport Noord-Amerika

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.