Landenrapport Marokko 2017

Landenrapport

 • Marokko
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

03 aug 2017

Verwacht wordt dat de economische groei in 2017 zal versnellen tot 4%, na een bescheiden stijging van 1,4 % in 2016, voornamelijk als gevolg van de droogte die de landbouwsector schade toebracht.

Marokko landenrapport 2017 - Overview
Marokko landenrapport 2017 - Vooruitzichten

Staatshoofd:
Koning Mohammed VI (sinds 30 juli 1999)

Regeringsvorm:
Constitutionele monarchie. De koning in Marokko heeft verregaande uitvoerende en wetgevende bevoegdheden.

Bevolking:
33,7 miljoen (naar schatting)

Een stabiele monarchie, maar er blijven risico's bestaan

De politieke situatie is relatief stabiel. Koning Mohammed VI heeft de meeste politieke macht in handen. Er is geen onmiddellijke dreiging voor de monarchie en het establishment omdat de koning populair is bij de bevolking. Hij blijft op een voorzichtige manier het politieke systeem liberaliseren en de economie hervormen. De politieke stabiliteit in Marokko hangt nauw samen met het terugdringen van de hoge armoede- en jongerenwerkloosheidscijfers, anders kan een toename van sociale onrust niet worden uitgesloten. Ongenoegen over corruptie en economische ongelijkheid heeft recentelijk nog geleid tot protesten in de Noordelijke Rif-regio.

Marokko blijft kwetsbaar voor de dreiging van Islamitisch extremisme. Vooral Marokkaanse strijders die terugkeren uit Libië en Syrië baren de autoriteiten zorgen. De binnenlandse veiligheid staat hoog op de agenda van de regering, om negatieve gevolgen voor het toerisme te vermijden.

Economische situatie

Hoger groeipotentieel op middellange termijn

Marokko landenrapport 2017 - BBP

Verwacht wordt dat de economische groei in 2017 zal versnellen tot 4%, na een bescheiden stijging van 1,4 % in 2016, voornamelijk als gevolg van de droogte die de landbouwsector schade toebracht. Het land is nog altijd sterk afhankelijk van de landbouw, die werk biedt aan zo'n 40% van de beroepsbevolking, en schommelingen in de output van de landbouw hebben grote gevolgen voor de particuliere consumptie en de economie. Andere belangrijke werkgelegenheidsterreinen zijn toerisme en handel, terwijl de automotive export het grootste deel van de inkomsten in vreemde valuta oplevert, gevolgd door de bedragen overgemaakt door Marokkanen werkzaam in Europa.

Marokko landenrapport 2017 - Begrotingssaldo

Marokko heeft structurele hervormingen doorgevoerd om de economie te diversifiëren door de industriële productie te ontwikkelen, en dan vooral op export gebaseerde sectoren (auto's, luchtvaart en elektronica) alsook om een gunstig investeringsklimaat te creëren. Lage loonkosten en een licht ondergewaardeerde munt zorgen voor grotere concurrentiekracht. Een laag opleidingsniveau, tekortkomingen op het gebied van de infrastructuur, nepotisme, corruptie en een inefficiënte arbeidsmarkt blijven struikelblokken, terwijl concurrentie uit Azië de toekomstige rentabiliteit binnen de productiesector beperkt zal houden.

Op middellange termijn echter zal de elektriciteitsproductie geleidelijk herstellen door grote investeringen in hernieuwbare energiebronnen. Ook zal Marokko rond 2020 hoogstwaarschijnlijk starten met grootschalige gasproductie. Beide ontwikkelingen zullen voor Marokko meer groeimogelijkheden creëren.

Als gevolg van de voortdurende consolidatie zal het begrotingstekort naar verwachting dalen tot 3,7% van het bbp in 2017 en zal het op middellange termijn verder blijven afnemen. Lopende subsidies en infrastructuurinvesteringen zorgen dan wel weer voor hoge uitgaven. Verwacht wordt dat de staatsschuld stabiel zal blijven op circa 77% van het bbp, wat hoog is in vergelijking met andere opkomende markten.

Marokko Landenrapport 2017 - Export

In 2017 en 2018 zal de afhankelijkheid van buitenlandse financiering naar verwachting toenemen in lijn met het tekort op de lopende rekening, dat naar verwachting zal stijgen vanwege hogere importkosten (grondstoffen en kapitaalgoederen). Het tekort zal worden gefinancierd via leningen in binnen- en buitenland, met een gestage instroom van buitenlandse directe investeringen, bedragen van in het buitenland werkende arbeidskrachten en ontvangsten uit toerisme die voor liquiditeit zorgen. De solvabiliteitspositie van Marokko is aanvaardbaar (met een buitenlandse schuld die 43% van het bbp bedraagt) terwijl de liquiditeit goed is (met een importdekking van meer dan zes maanden in 2017).

Bovendien heeft Marokko van het IMF een tweejarige voorzorgsliquiditeitslijn (PLL) gekregen, wat duidt op kredietwaardigheid.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.