MENA Landenrapport - Koeweit 2016

Landenrapport

 • Koeweit
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

08 jul 2016

Verwacht wordt dat de economische groei in 2016 bescheiden zal blijven, met 1,1%, maar de financiële situatie blijft sterk. Investeringen in infrastructuur zullen de economische groei stimuleren.

 

MENA_Koeweit2016_kerncijfersMENA_Koeweit2016_vooruitzichten

Politieke situatie

Staatshoofd: Emir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (sinds januari 2006)
Regeringsleider: Premier Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah (sinds november 2011)
Regeringsvorm: Constitutioneel emiraat
Bevolking: 4,2 miljoen - ongeveer 70% van de totale bevolking is immigrant

Stabiel, maar binnenlandse spanningen nemen toe

De politieke situatie in Koeweit is relatief stabiel. Sjeik Sabah en zijn regerende Al-Sabahfamilie hebben de macht nog stevig in handen en bezetten de meeste ministerposten. De emir wordt verkozen binnen de regerende familie en benoemd met een stemming in het parlement; de emir benoemt de premier en de vice-premiers. Terwijl kroonprins sjeik Nawaf al-Ahmed al-Sabah in de komende jaren wellicht de emir (die 87 jaar is) opvolgt, zou de daaropvolgende
aanstelling van een nieuwe kroonprins kunnen leiden tot een machtsstrijd binnen de regerende familie.


De overheid treedt hard op tegen mensen die kritisch zijn voor de regering en meer politieke hervormingen eisen. Het protest kan nog groeien, doordat de regering van plan is om brandstof- en watersubsidies te verlagen om de overheidsuitgaven te beperken. In april 2016 werd er in de oliesector al gestaakt tegen de besparingen van de regering in de sector.

Het risico op sektarische spanningen tussen soennieten en sjiieten is toegenomen na de bomaanslag op een sjiitische moskee in juni 2015 door IS. Sjiieten vormen zo‘n 30% van de inheemse bevolking van Koeweit.

Economische situatie

Bescheiden groei, maar financieel nog steeds sterk

MENA_Koeweit2016_bbp

De economie van Koeweit draait vooral op de verkoop van olie en gas, goed voor 50% van het bbp, 90% van uitvoerinkomsten en 85% van overheidsinkomsten. Verwacht wordt dat de economische groei in 2016 bescheiden zal blijven, met 1,1%, door de lagere olieprijs en afgenomen olieproductie. Maar investeringen in infrastructuur zullen de economische groei stimuleren. Het begrotingstekort zal in 2016 naar verwachting stijgen tot 15% van het bbp. Hoewel de regering zal snijden in haar totale uitgaven en bepaalde subsidies, zal ze blijven investeren in kapitaalprojecten omdat diversifiëring van de economie hoog op de agenda
staat.

MENA Koeweit 2016 investeringen

Door de aanhoudend lage olieprijs zal de lopende rekening in 2016 een tekort van 7,6% van het bbp vertonen, wat leidt tot een grotere afhankelijkheid van bruto financiering. Maar deze afhankelijkheid van financiering zal geen probleem vormen, aangezien Koeweit beschikt over een groot staatsbeleggingsfonds met geschatte activa van meer dan 590 miljard Amerikaanse dollar en voldoende deviezenreserves. De buitenlandse schuld zal in 2016 stijgen tot 37% van het bbp, komende van 22% van het bbp in 2014, maar dit is vooral een gevolg van de daling van het nominale bbp. De staatsschuld blijft met 14% van het bbp laag in 2016. Daarom deert de lagere olieprijs Koeweit voorlopig nog niet. De Koeweitse dinar is gekoppeld aan een valutamand, gedomineerd door de Amerikaanse dollar. Een devaluatie wordt niet verwacht, aangezien de regering door haar ruime reserves in staat is de koppeling te ondersteunen.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.