MENA Landenrapport - Koeweit

Landenrapport

 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

02 jul 2015

Verwacht wordt dat de economische groei in 2015 zal dalen tot 1,7%, door de lagere olieprijs en afgenomen olieproductie.

Economieën in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Atradius STAR rating van het politieke risico*:


Algerije: 6 (matig-hoog risico) - positief
Egypte: 6 (matig-hoog risico) - negatief
Jordanië: 5 (matig risico) - negatief
Koeweit: 3 (matig-laag risico) - stabiel
Marokko: 5 (matig risico) - positief
Saoedi-Arabië: 3 (matig-laag risico) - negatief
Tunesië: 5 (matig risico) - negatief
Verenigde Arabische Emiraten: 3 (matig-laag risico) - positief


* De STAR rating loopt van 1 tot 10, waarbij 1 het laagste risico aangeeft en 10 het hoogste.

De 10 ratingstappen zijn samengevoegd tot 5 algemene categorieën om hun  interpretatie in termen van kredietkwaliteit te vergemakkelijken. Beginnende  vanaf het gunstigste deel van het kwaliteitsspectrum, variëren die categorieën van ‘laag risico‘, ‘matig-laag risico‘, ‘matig risico‘, ‘matig-hoog risico‘ tot ‘hoog  risico‘, met een aparte score gereserveerd voor ‘zeer hoog risico‘.

In aanvulling op de 10-puntsschaal zijn aan elke stap op de schaal  ratingmodifiers verbonden: ‘positief‘, ‘stabiel‘ en ‘negatief‘. Dankzij de  ratingmodifiers is het mogelijk om verder te verfijnen en differentiëren tussen landen in termen van risico.

Klik hier voor meer informatie over de Atradius  STAR rating.

Koeweit

 

MENA_Koeweit_overzicht (NL)MENA_Koeweit_vooruitzichten_prestaties (NL)

 

Politieke situatie

Staatshoofd: Emir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (sinds januari 2006)
Regeringsleider: Premier Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah (sinds november 2011)
Regeringsvorm: Constitutioneel emiraat
Bevolking: 4,1 miljoen - ongeveer 70% van de totale bevolking is immigrant

Toegenomen risico op sektarische spanningen

De politieke situatie in Koeweit is relatief stabiel. Sjeik Sabah en zijn regerende Al-Sabah-familie hebben de macht nog stevig in handen en bezetten de meeste ministerposten. De emir wordt verkozen binnen de regerende familie en benoemd met een stemming in het parlement; de emir benoemt de premier en de vicepremiers. De laatste jaren zijn de spanningen tussen de regering en het parlement groter geworden na vervolgingen van mensen die kritiek uiten op de regering en meer politieke hervormingen willen.

Tot voor kort was er geen sprake van terrorisme, maar in juni 2015 werden meer dan 20 gelovigen gedood bij een zelfmoordaanslag op een sjiitische moskee in Koeweit. Hierdoor stijgt het risico op spanningen tussen soennieten en sjiieten, die ongeveer 30% uitmaken van Koeweits inheemse bevolking.

Economische situatie

Nog steeds een begrotingsoverschot, ondanks dalende olie-inkomsten

 

MENA_Koeweit_reele_groei_bbp (NL)

 

De economie van Koeweit draait vooral op de verkoop van olie en gas, goed voor 50% van het bbp, 95% van uitvoerinkomsten en 85% van overheidsinkomsten. Verwacht wordt dat de economische groei in 2015 zal dalen tot 1,7%, door de lagere olieprijs en afgenomen olieproductie. Maar op middellange termijn zullen investeringen in infrastructuur de economische groei stimuleren.

Ook al steunt het overheidsbudget sterk op de olie-inkomsten, toch zal het naar verwachting geen tekort laten noteren in 2015. Het begrotingsoverschot zal wel dalen tot 4% van het bbp (komende van meer dan 25% van het bbp in 2013). De overheidsuitgaven zijn de laatste jaren sterk gestegen, maar zullen naar verwachting dalen in 2015.

 

MENA_Koeweit_buitenlandse_schuld (NL)

 

De buitenlandse positie van Koeweit blijft zeer sterk, met grote overschotten op de lopende rekening, een lage buitenlandse schuld (25% van het bbp in 2015) en hoge deviezenreserves. Koeweit heeft bovendien een staatsbeleggingsfonds met activa geschat op meer dan USD 548 miljard. Daarom deert de lagere olieprijs het land voorlopig nog niet.

 

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.