Landenrapport India 2017

Landenrapport

 • India
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

31 jan 2017

De economische vooruitzichten van India blijven ook voor 2017 de beste van heel Azië, met een bbp dat naar verwachting met ongeveer 7,5% zal groeien.

 

 

India landenrapport 2017 - OverviewIndia landenrapport 2017 - Vooruitzichten

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd: President Pranab Mukherjee (sinds 2012)
Regeringsleider: Premier Narendra Modi (sinds mei 2014)
Regeringsvorm: Centrumrechtse coalitieregering van de National Democratic Alliance (NDA), onder leiding van de Bharatiya Janata Party (BJP).
Bevolking: 1,29 miljard

Een hervormingsgezinde regering, maar voorlopig weinig vooruitgang

Bij de algemene verkiezingen van 2014 boekte de BJP een verpletterende overwinning. Daarmee werd ze ook de eerste partij sinds 1984 die een absolute meerderheid in het parlement binnenhaalde (282 van de 543 zetels in het Lagerhuis). De regering-Modi heeft ambitieuze voorstellen gedaan om verstedelijking te stimuleren en de connectiviteit en infrastructuur te verbeteren, en eindelijk een eenvormig btw-stelsel in te voeren in het hele land (een nationale belasting op goederen en diensten zou de hindernissen voor de handel tussen de vele Indiase staten wegnemen en tot een eengemaakte markt leiden. Dit zou het bbp dan weer aanzienlijk doen toenemen). Verwacht wordt dat initiatieven om de liberalisering van directe buitenlandse investeringen te verbeteren, een bescheiden vermindering van de bureaucratische last, maatregelen ter bevordering van de productie van goederen alsook de activering van nieuwe kerncentrales het ondernemersvertrouwen een duw in de rug zullen geven en het enthousiasme van investeerders verder zal aanwakkeren.

De regering beschikt echter nog altijd niet over een meerderheid in het Hogerhuis, waar de oppositie nog sterk staat. Aangezien de meeste hervormingsplannen door beide kamers moeten worden goedgekeurd, is er voorlopig weinig vooruitgang geboekt op het vlak van hervorming op gevoelige gebieden.

Economische situatie

Stevige groeivooruitzichten in 2017

 

 

India landenrapport 2017 - BBP

 

 

De economische vooruitzichten van India blijven ook voor 2017 de beste van heel Azië, met een bbp dat naar verwachting met ongeveer 7,5% zal groeien. De economie is gebaat bij een stabiel politiek klimaat, een hervormingsgezinde regering en lage olieprijzen (India is netto een belangrijke importeur van olie). De particuliere consumptie en overheidsuitgaven zijn de drijvende krachten voor economische groei. Een lagere inflatie als gevolg van een strakker monetair beleid, heeft geholpen om het consumentenvertrouwen te stimuleren, terwijl de overheid investeert in het elektriciteitsnet, een van de grootste obstakels voor India’s economisch groeipotentieel op lange termijn.

 

 

India landenrapport 2017 - Consumenten Prijzen

 

 

Door de daling van het begrotingstekort in 2016 en de verwachte verdere daling in 2017 is de begrotingsdiscipline van de regering niet zo sterk. Verwacht wordt dat het tekort de komende jaren niet veel verder meer zal dalen door de vele overheidsuitgaven bedoeld voor steun aan staatsbedrijven, subsidieprogramma’s en infrastructuurverbeteringen. De inkomsten blijven intussen bescheiden, ondanks de recente goedkeuring van de hervormingsplannen voor de nationale belasting op goederen en diensten. Dit begrotingstekort kan evenwel voor een groot deel worden gefinancierd met binnenlandse leningen met een lange looptijd, wat de negatieve gevolgen verzacht.

De externe positie van India is comfortabel en als land blijft het zijn kredietwaardigheid behouden. De buitenlandse schuld bedroeg in 2016 slechts 24% van het bbp. Met een importdekking van ruim acht maanden is de liquiditeitstoestand comfortabel. Bovendien zal het tekort op de lopende rekening in 2017 normaal gesproken beperkt blijven, als gevolg van de aanhoudend lage olie- en grondstofprijzen. India heeft een uitstekende betaalhistorie en heeft sinds 1970 geen enkele betaling meer gemist. Daardoor krijgt het land vlot toegang tot de kapitaalmarkten. Dit genereert een aanzienlijke instroom van kortetermijnkapitaal en portfolio-investeringen; voldoende om het tekort op de lopende rekening te dekken en de buitenlandse schuld laag te houden, waardoor de schuld bestand is tegen schokken van buitenaf.

Zwakke banksector en hoge buitenlandse schuld blijven problematisch

 

 

India landenrapport 2017 - RPC

 

 

Hoewel verwacht wordt dat de sterke groeicijfers van India’s economie de komende jaren zullen aanhouden, is het aantal investeringen in de privésector de afgelopen jaren gedaald door een trage kredietgroei van de banksector en een hoge buitenlandse schuldenlast van binnenlandse bedrijven. Dit heeft negatieve gevolgen voor India’s groeipotentieel op lange termijn. De Indiase banksector heeft zijn kredietbeheer verbeterd, maar veel banken zijn te laag gekapitaliseerd (een solvabiliteitsratio van 12,8% in 2015) en steeds meer leningen worden niet terugbetaald (4,6% van alle leningen in 2015). Verschillende banken worden geconfronteerd met grote niet-rendabele leningen die verstrekt zijn aan grote binnenlandse bedrijven. Veel meer dan in andere opkomende economieën worden de voorzieningen voor verlies op een lening in India overrompeld door verwachte verliezen op niet-rendabele leningen en lopende risicoschulden. De centrale bank probeert de risico’s voor de banksector te beperken door de banken aan te moedigen om niet-rendabele leningen af te schrijven, maar dat proces is nog aan de gang. Intussen aarzelt de regering om staatsbanken te herkapitaliseren.

 

 

 India landenrapport 2017 - Industriele productie

 

 

Door de bescheiden kredietgroei vragen Indiase bedrijven leningen aan bij buitenlandse banken en in vreemde valuta wegens de lagere rentevoeten, waardoor sommige Indiase bedrijven geconfronteerd worden met een hoge buitenlandse schuldenlast. De situatie lijkt momenteel stabiel, maar in een ongunstig scenario - met veranderende kapitaalstromen, stijgende globale rentevoeten en/of een sterke waardevermindering van de rupee - kunnen bedrijven met een hoge buitenlandse schuld en de Indiase banksector zwaar in de problemen komen.

 

 

India landenrapport 2017 - Begrotingssaldo

 

 

In mei 2016 werd een nieuwe faillissementswet goedgekeurd, die het eenvoudiger moet maken om bedrijven die failliet gaan op te doeken en schulden te innen. Op langere termijn zou dit het voor de banken eenvoudiger moeten maken om controle te krijgen over insolvente bedrijven die hun schulden niet kunnen betalen en snel te innen wat aan hen verschuldigd is. De uitdaging op korte termijn is echter het aanleggen van een grote pool insolventiedeskundigen die zullen helpen met de snelle invoering van de wet. De nieuwe regelgevers zullen ook onder meer procedureregels voor insolventiedeskundigen en informatiemiddelen moeten opstellen.

Grote structurele tekortkomingen houden aan ondanks de hervormingen

 

 

India landenrapport 2017 - Rekening

 

 

India kent veel structurele tekortkomingen: een onderontwikkelde landbouwsector, gebrekkige infrastructuur, strakke arbeidswetgeving, overmatige bureaucratie, onbuigzame eigendomswetten en een tekort aan geschoold personeel omdat een groot deel van de bevolking slecht is opgeleid. Al deze factoren zijn ongunstig voor buitenlandse investeringen en een snellere groei. De elektriciteitsvoorziening, het wegen- en het  spoornet en het slechte onderwijssysteem zijn zaken die dringend moeten worden aangepakt. In dit kader moeten er voor infrastructuurprojecten meer publiek-private samenwerkingen worden opgezet. Vooralsnog is de privéparticipatie vooral beperkt gebleven tot de telecomsector en is het aantal investeringen in gezondheidszorg, stroomvoorziening, wegen en spoorwegen ver onder de verwachtingen gebleven. Dit maakt dat de elektriciteits- en watervoorziening in alle grote steden in India met onderbrekingen blijft kampen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.