Landenrapport Ierland 2018

Landenrapport

 • Ierland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

De Ierse economie kende in 2017 een stevige groei, gebaseerd op een flinke binnenlandse vraag en toename van de export.

 

 

 

 

Landenrapport west europa Ierland 2018 - belangrijkste

 

 

 

 

 

 

 

Landenrapport west europa Ierland 2018 - kerncijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

Landenrapport west europa Ierland 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

 

De insolventieomgeving

Aantal faillissementen vermindert, maar blijft hoog

Het aantal faillissementen is tussen 2008 en 2014 elk jaar blijven stijgen, vaak met meer dan 10 procent. Dit resultaat ligt in lijn met de zwakke economische prestaties van Italië de afgelopen jaren. Sinds 2015 daalt het aantal faillissementen. In 2018 wordt er een daling van 10% verwacht. Het verwachte aantal van ongeveer 10.000 gevallen is echter nog steeds veel meer dan het aantal gevallen in 2008 (7.500).

 

 

 

 

Landenrapport west europa Ierland 2018 - insolventiepeil

 

 

 

 

 

Economic situation

Een bescheiden herstel met potentieel neerwaartse risico’s

 

 

Landenrapport west europa Ierland 2018 - bbp

 

 

De bbp-groei nam weer toe in 2017, een trend die zich naar verwachting zal doorzetten in 2018. Deze heropleving heeft een algemeen karakter en wordt vooral gestimuleerd door investeringen (overwegend in machines en apparatuur) en door de toename van de export. Zowel bedrijven als consumenten hebben meer vertrouwen.

Italië wordt echter nog steeds geconfronteerd met aanzienlijke risico’s. Pogingen om onder andere de arbeidsmarkt te hervormen, hebben tot nog toe niet geleid tot een sneller groeitempo. Bovendien heeft Italië in vergelijking met andere Europese landen weinig aan concurrentiekracht gewonnen.

Hoewel de Italiaanse banksector in 2017 gezonder is geworden dankzij steunmaatregelen van de overheid (bijvoorbeeld herkapitalisatie), hebben tal van banken nog steeds last van niet-rendabele leningen, hoge bedrijfskosten en een lage rentabiliteit.

 

 

(NL) Landenrapport west europa Ierland 2018 - werkloosheidscijf

 

 

Ondanks een aantal inspanningen tot begrotingsconsolidatie blijft de verhouding staatsschuld/bbp hoog, met meer dan 130%. Om deze verhouding significant te doen dalen zou een nominale jaarlijkse groei van 3% vereist zijn. Het fiscale beleid blijft gevoelig voor verhogingen van de rentetarieven.

Ook de politieke onzekerheid blijft een ernstig probleem. In maart 2018 behaalden de populistische en eurosceptische partijen een grote verkiezingsoverwinning. Het ziet ernaar uit dat de coalitievorming een zware, ingewikkelde klus wordt. De meest waarschijnlijke uitkomst lijkt een parlement zonder werkbare meerderheid. Zelfs vervroegde verkiezingen zijn niet uit te sluiten.

 

 

 

Dynamicline
Landenrapport west europa - voorblad

 

Download icoon  Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.