Landenrapport Ierland 2016

Landenrapport

 • Ierland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

De Ierse economie groeide met 5,2% in 2014 en met 6,8% in 2015 - een heel sterke prestatie vergeleken met de rest van de eurozone.

Overzicht Ierland WE 2016

Vooruitzichten prestaties Ierse sectoren

Vooruitzichten Ierland WE 2016

De insolventieomgeving

De daling in bedrijfsfaillissementen houdt aan

Na zes jaar van opeenvolgende stijgingen, begon het aantal Ierse faillissementen  in 2013 eindelijk te dalen. De verwachting is dat deze trend zich ook in  2016 zal doorzetten, door de voorspelling van een aanhoudend stevige economische  groei.

Insolventiepeil Ierland WE 2016

 

Economische situatie

Groei vertraagt, maar blijft solide

Reële groei Ierland WE 2016

De Ierse economie groeide met 5,2% in 2014 en met 6,8% in 2015 - een heel sterke prestatie vergeleken met de rest van de eurozone. Het herstel steunde vooral op een scherpe stijging van de export van goederen en diensten, veroorzaakt door een daling van de lonen, maar ook op een lagere binnenlandse vraag naar import. De investeringen noteerden ook een sterke stijging.

 

 

 

 

 

Export van goederen Ierland WE 2016
Het economisch herstel zal in 2016 naar verwachting aanhouden, zij het iets  trager (omhoog met 4,3%). De investeringen en export blijven groeien, terwijl de  particuliere consumptie naar verwachting opnieuw boven 3% zal klimmen. De  werkloosheid blijft dalen, tot een verwacht percentage van 8% in 2016.
 
Internationale investeerders lijken de pogingen van de regering te waarderen  om het begrotingstekort terug te dringen en hebben opnieuw vertrouwen in de  duurzaamheid (op lange termijn) van de overheidsfinanciën

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.