Landenrapport Frankrijk

Landenrapport

 • Frankrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 jun 2015

De Franse economie zal in 2015 naar verwachting met 1,1 % groeien, door een toename in de consumptie, productie en export. Deze blijft echter wel onder het voorspelde eurozone-gemiddelde van 1,4%.

 

WE_Frankrijk_overzicht (NL)WE_Frankrijk_vooruitzichten_prestaties (NL)

 

De insolventieomgeving

Slechts bescheiden daling insolventiepeil verwacht in 2015

Na jaar-op-jaar stijgingen van 2007 tot 2009, zakte het aantal bedrijfsfaillissementen in 2010 en 2011, met respectievelijk 4,5 % en 1,5 %. Maar door de stagnerende Franse economie sinds 2012, keerde de insolventietrend weer om in 2014.

Met het verwachte bescheiden economisch herstel in 2015, wordt ook van de insolventieomgeving een slechts beperkte verbetering verwacht. Maar met een geschat aantal van 61.000 ligt het aantal faillissementen nog altijd 20 % boven dat van 2007.

 

WE_Frankrijk_insolventiepeil (NL)

 

Economische situatie

 

WE_Frankrijk_reele_groei_bbp (NL)

 

Groei neemt naar verwachting opnieuw toe, maar blijft onder eurozone-gemiddelde

Volgens het Franse Nationaal Instituut voor de Statistiek en Economische Studies (INSEE), steeg het reële bbp met 0,4 % in 2014, het derde jaar op rij van bescheiden economische groei. De groei in de consumptie van huishoudens bleef bescheiden, terwijl investeringen afnamen en de netto buitenlandse handel de bbp-groei met 0,4 % deed afnemen.

De Franse economie zal in 2015 naar verwachting met 1,1 % groeien, door een toename in de particuliere consumptie, productie en export. Deze geschatte groei blijft echter wel onder het voorspelde eurozone-gemiddelde van 1,4 %.

 

WE_Frankrijk_werkloosheidscijfer (NL)

 

Binnenlandse vraag stijgt, maar bezorgdheid blijft

Het consumentenvertrouwen neemt sinds midden 2014 weer toe door de verwachtingen van een economisch herstel. Maar er blijft bezorgdheid over de situatie op de arbeidsmarkt. De werkloosheid steeg weer in het vierde kwartaal van 2014 en bereikte vorig jaar met 10,3 % een piek. In 2015 wordt slechts een bescheiden daling verwacht.

De particuliere consumptie, die traditioneel een belangrijke bijdrage levert aan de groei van de Franse economie, nam met slechts 0,6 % toe in 2014. Er wordt wel verwacht dat deze in 2015 met 1,4 % zal  toenemen, dankzij lagere consumentenprijzen.

 

WE_Frankrijk_reele_particuliere_consumptie (NL)

 

Industriële productie stijgt naar verwachting licht

De Franse industriële productie daalde in 2014 met 1,0 %, in vergelijking met het voorgaande jaar maar toont de afgelopen maanden tekenen van herstel, wat de hoop voedt dat de productie de algemene economische groei een duwtje in de rug zal geven. Het ondernemersvertrouwen groeit sinds de tweede helft van 2014 weer, maar blijft voorlopig onder zijn langetermijngemiddelde.

 

WE_Frankrijk_industriele_productie (NL)

 

Verwacht wordt dat de industriële productie in 2015 met 1,5 % zal stijgen en in 2016 met 1,6 %. Hoewel dit een positief teken is na drie jaar van krimp in de industriële productie, is het verwachte herstel niet voldoende om de dalingen van 2012 tot 2014 te compenseren.

 

WE_Frankrijk_investeringen_activa (NL)

Investeringen blijven afnemen

Het aantal investeringen daalde in het vierde kwartaal van 2014 weer, nadat het sinds begin 2012 al elk kwartaal was gedaald. Door de economische onzekerheid, vooral omtrent het economische beleid van de regering inzake bedrijfsbelasting en sociale lasten, en door de lage winstmarges, stellen Franse bedrijven
investeringen voorlopig uit. Reële investeringen in vaste activa dalen naar verwachting weer in 2015, met 0,3 %.

Exportgroei blijft bescheiden

Na de stijging van 2,7 % van vorig jaar wordt verwacht dat de export in 2014 met 4,6 % zal groeien, dankzij de lagere wisselkoers van de euro en de toegenomen vraag van de Europese collega‘s van Frankrijk. Deze exportgroei blijft wel onder het voorspelde eurozone-gemiddelde. Door zijn zwakkere internationale concurrentievermogen is Frankrijks aandeel in de wereldwijde export sinds 2002 met een derde afgenomen.

 

WE_Frankrijk_begrotingssaldo (NL)

 

Zal Frankrijk opnieuw de doelstellingen van Maastricht met betrekking tot het begrotingstekort niet halen?

De kredietcrisis van 2008, daaropvolgende stimuleringsmaatregelen van de regering en Frankrijks slechts bescheiden herstel hebben de laatste jaren geleid tot een forse stijging van de staatsschuld, tot 95 % van het bbp, komende van 66,7 % van het bbp in 2008. In 2014 bedroeg het begrotingstekort van de regering 4,3 % van het bbp en de Franse regering heeft herhaaldelijk de Maastrichtse drempel voor het begrotingstekort van 3 % van het bbp niet gehaald. Verwacht wordt dat het begrotingstekort ook in 2015 dat doel van 3 % niet zal halen en boven 4 % van het bbp zal liggen, ook al mikte de Franse regering aanvankelijk op een tekort van 3 % van het bbp. Ondanks een aantal besparingsprogramma‘s zijn er nog meer maatregelen nodig om de overheidsuitgaven in te perken, vooral omdat de overheidsuitgaven in Frankrijk met 57 % van het bbp de hoogste van de eurozone zijn.

In maart 2015 kreeg Frankrijk van de ministers van Financiën van de Europese Unie twee jaar extra om zijn begrotingstekort onder 3 % van het bbp te brengen, zoals opgelegd door de EU-regelgeving. Dit was een controversiële beslissing, omdat het voor Frankrijk al het derde uitstel was sinds 2009, wat leidde tot beschuldigingen dat grotere en belangrijke EU-lidstaten milder behandeld worden dan kleinere en minder belangrijke.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.