Landenrapport Frankrijk 2018

Landenrapport

 • Frankrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

Na verschillende jaren van vrij bescheiden toenames van het bbp (van ongeveer of zelfs minder dan 1%), lijkt de Franse economie er weer beter voor te staan: in 2017 groeide de economie met 2%.

 

 

 

Landenrapport west europa Frankrijk 2018 - belangrijkste

 

 

 

 

 

Landenrapport west europa Frankrijk 2018 - kerncijfers

 

 

 

 

 

 

Landenrapport west europa Frankrijk 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

De insolventieomgeving

Ondanks daling hoog insolventieniveau in 2017

Het Franse insolventieniveau is in 2017 met zo’n 5% gezakt. Verwacht wordt dat dit in 2018 onder invloed van het economische herstel nog eens 7% zal dalen. Maar met een geschat aantal van 55.000 gevallen in 2017 ligt het aantal faillissementen nog altijd even hoog als in 2008.

 

 

 

Landenrapport west europa Frankrijk 2018 - insolventiepeil

 

 

 

 

Economische situatie

Eindelijk weer groei in 2017

Landenrapport west europa Frankrijk 2018 - bbp

Na verschillende jaren van vrij bescheiden toenames van het bbp (van ongeveer of zelfs minder dan 1%), lijkt de Franse economie er weer beter voor te staan: in 2017 groeide de economie met 2%. Volgens de prognoses zal deze trend zich ook in 2018 en 2019 voortzetten.

Het herstel is te danken aan de toegenomen exportgroei en het verbeterde ondernemers- en consumentenvertrouwen. De lagere bedrijfsbelastingen leiden tot meer investeringen, en dankzij bepaalde arbeidsmarkthervormingen wordt de werkloosheid teruggedrongen en de consumptie van huishoudens gestimuleerd.

De bedrijfsschuld is echter gestegen tot meer dan 70% van het bbp. Als de schuld verder toeneemt, zouden Franse bedrijven gevoelig kunnen worden voor onverwachte renteverhogingen door de Europese Centrale Bank.

 

 

 

Landenrapport west europa Frankrijk 2018 - begrotingssaldo

 

 

 

Hoewel Frankrijk jarenlang de Maastricht-begrotingsdrempel van 3% van het bbp niet haalde, dook het begrotingstekort onder de drempel in 2017. Verwacht wordt dat deze situatie gelijk blijft in 2018 en 2019.

Toch blijft de Franse staatsschuld, die ongeveer 95% van het bbp bedraagt, een van de hoogste in de eurozone. In 2008 bedroeg de staatsschuld nog 67% van het bbp. Een extra pakket maatregelen lijkt zich dus op te dringen om de overheidsuitgaven in te perken. De overheidsuitgaven bedragen 57% van het bbp en zijn daarmee de hoogste in de hele eurozone.

 

 

 

Dynamicline
Landenrapport west europa - voorblad

Download icoon Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.