Landenrapport Frankrijk 2016

Landenrapport

 • Frankrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

Het aantal Franse bedrijfsinsolventies steeg in 2015 opnieuw. Met het verwachte bescheiden economisch herstel in 2016, zal het aantal bedrijfsfaillissementen naar verwachting met 4% dalen.

Overzicht Frankrijk WE 2016

Vooruitzichten prestaties Franse sectoren

Vooruitzichten Frankrijk WE 2016

De insolventieomgeving

Slechts bescheiden daling insolventiepeil verwacht in 2016

Het aantal Franse bedrijfsinsolventies steeg in 2015 opnieuw. Volgens de Franse  Centrale Bank steeg het aantal faillissementen onder kleine ondernemingen  met 2,1%, terwijl middelgrote en grotere bedrijven dalingen noteerden (respectievelijk  5,8% en 16,4%). Met het verwachte bescheiden economisch herstel in  2016, zal het aantal bedrijfsfaillissementen naar verwachting met 4% dalen.  Maar met een geschat aantal van 60.000 ligt het aantal faillissementen nog  altijd 10% boven dat van 2008.

Insolventiepeil Frankrijk WE 2016

Economische situatie

Groei blijft naar verwachting onder eurozone

Reële groei Frankrijk WE 2016

Na enkele jaren van zwakke bbp-groei onder 1%, zal de Franse economie in 2016 naar verwachting met 1,3% groeien, door een toename in particuliere consumptie, productie en export. Deze groei blijft wel onder het eurozonegemiddelde van 1,5 %.

​In 2016 zal de economische groei naar verwachting met 1,4% stijgen, dankzij een herstel in investeringen en industriële productie. De productiviteit blijft echter een probleem in de Franse productiesector. De particuliere consumptie, die traditioneel een belangrijke bijdrage levert aan de groei van de Franse economie, wordt gesteund door de aanhoudend lage energieprijzen, maar tegelijkertijd remt de aanhoudend hoge werkloosheid van meer dan 10% nog altijd de groei in consumptie door huishoudens af.

 

Begrotingssaldo Frankrijk WE 2016
De kredietcrisis van 2008, daaropvolgende stimuleringsmaatregelen van de  regering en Frankrijks slechts bescheiden herstel hebben de laatste jaren geleid  tot een forse stijging van de staatsschuld, tot 96% van het bbp in 2015, komende  van 66,7% van het bbp in 2008. De Franse regering heeft herhaaldelijk  de Maastrichtse deficit-drempel van 3% van het bbp niet gehaald. Ondanks een  aantal bezuinigingsprogramma‘s zijn er nog meer maatregelen nodig om de  overheidsuitgaven in te perken, omdat de overheidsuitgaven in Frankrijk de  hoogste van de eurozone zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.