Landenrapport Verenigd Koninkrijk 2018

Landenrapport

 • Verenigd Koninkrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

Na een eerdere stijging van 3.8% in 2017, neemt het aantal Britse bedrijfsfaillissementen naar verwachting opnieuw toe in 2018, ditmaal met 4%.

 

 

Landenrapport Verenigd Koninkrijk WE 2017 - BelangrijksteLandenrapport Verenigd Koninkrijk WE 2017 - KerncijfersLandenrapport Verenigd Koninkrijk WE 2017 - Voorspellingen

 

 

De insolventieomgeving

Opnieuw toename van faillissementen in 2018

Na een eerdere stijging van 3.8% in 2017, neemt het aantal Britse bedrijfsfaillissementen naar verwachting opnieuw toe in 2018, ditmaal met 4%. De te verwachten stijging is te wijten aan de aanhoudende onzekerheid omtrent de impact van brexit op bedrijfsinvesteringen, de afgenomen koopkracht van consumenten en de hogere inputkosten als gevolg van de waardevermindering van het Britse pond. Bedrijven in de bouwsector, detailhandel en horeca worden het zwaarst getroffen door de toegenomen faillissementen.

 

 

Landenrapport Verenigd Koninkrijk WE 2017 - Insolventiepeil

 

 

Economische situatie

Economische vooruitzichten stabiel maar kwetsbaar

 

 

Landenrapport Verenigd Koninkrijk WE 2017 - BBP

 

 

In de nasleep van de overwinning van het ja-kamp in het brexit-referendum, dat plaatsvond in juni 2016, blijft de Britse economie veerkrachtig. Er wordt geen drastische vertraging van de bbp-groei verwacht in 2018. De aanhoudende onzekerheid rond de brexit zou echter roet in het eten kunnen gooien.

Wat de export betreft, profiteert het Verenigd Koninkrijk van de toegenomen internationale competitiviteit dankzij het zwakkere pond en de hogere globale vraag. De industriële productie nam in 2017 toe met 2,1% - het hoogste groeicijfer in zeven jaar tijd. Verwacht wordt dat de export stevig blijft groeien in 2018.

 

 

Landenrapport Verenigd Koninkrijk WE 2017 - Inflatie

 

 

Hoewel consumentenuitgaven vroeger de drijvende kracht achter economische groei waren, werd in 2017 de consumptie van huishoudens negatief beïnvloed door een hogere inflatie. De stijging van de inflatie werd veroorzaakt door het zwakkere pond en de lagere reële lonen. De hogere rentetarieven en een strakker begrotingsbeleid zullen de groei van particuliere consumptie beïnvloeden in 2018 en 2019.

In 2017 nam het aantal bedrijfsinvesteringen minder snel toe als gevolg van hogere rentetarieven en de onzekere uitkomst van de onderhandelingen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk. Het aantal bedrijfsinvesteringen blijft naar verwachting onder het gemiddelde in 2018 en 2019. In maart 2018 kwamen Europa en het Verenigd Koninkrijk tot een akkoord over een overgangsperiode na de brexit in 2019 tot december 2020. Dat zorgde eindelijk voor een zekere opluchting bij Britse bedrijven. De onderhandelingen lijken immers af te stevenen op een ‘zachte’ brexit. Toch blijft er onzekerheid bestaan over de toekomst van de handelsrelatie tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk.

 

 

Dynamicline
Landenrapport west europa - voorblad

Download icoon  Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.