Landenrapport Canada 2019

Landenrapport

  • Canada
  • Algemene economie

07 feb 2019

In 2019 zet het bbp volgens de voorspellingen een groeicijfer neer van minder dan 2% doordat de export, de consumptie van huishoudens en investeringsgroei een terugval kennen.

 

 

Landenrapport Canada 2019 - kerncijfersLandenrapport Canada 2019 - vooruitzichten

 

De insolventieomgeving

Geen sterke daling verwacht in 2019

Na dalingen van meer dan 5% in 2016 en 2017, zal het aantal bedrijfsfaillissementen zich in 2018 en 2019 waarschijnlijk stabiliseren. Dit kan met name worden toegeschreven aan de lagere economische groei en de hogere rentepercentages.

Canadese bedrijfsfaillissementen

 

Landenrapport Canada 2019 - bedrijfsfaillissementen

 

Belangrijkste economische ontwikkelingen

Verwachte daling van de economische groei in 2019

 

Landenrapport Canada 2019 - bbp

 

Na een toename met 3% in 2017 vertraagde de groei van het Canadese bbp in 2018 tot ongeveer 2%. Dit kwam doordat de toename van de particuliere consumptie terugliep, op zijn beurt veroorzaakt door de tragere groei van de lonen en de toegenomen rentepercentages.

De Canadese economie blijft in de buurt van haar potentieel zitten en de samenstelling van de groei is meer in evenwicht. In 2019 zet het bbp volgens de voorspellingen een groeicijfer neer van minder dan 2% doordat de export, de consumptie van huishoudens en investeringsgroei een terugval kennen.

 

Landenrapport Canada 2019 - particuliere consumptie

 

De Canadese economie blijft het evenwel goed doen, met een lage werkloosheid, een beheersbare inflatie en stijgende, maar nog steeds historisch lage rentetarieven.

De nieuwe overeenkomst tussen de VS, Mexico en Canada (US-Mexico-Canada Agreement - USMCA) heeft de handelsonzekerheid - die toch wel drukte op het vertrouwen en de investeringen - enigszins doen afnemen in Noord-Amerika. Samen met Mexico blijft Canada, via een tarievenvrije quota ver boven de huidige exportniveaus, gespaard van internationale heffingen op auto’s die de VS zouden kunnen opleggen om redenen van nationale veiligheid.

 

Landenrapport Canada 2019 - vaste activa

 

Ondanks de overeenkomst blijven de Amerikaanse invoertarieven op Canadees staal en aluminium voorlopig echter nog van kracht. Bovendien blijven huidige handelsconflicten, in het bijzonder tussen de Verenigde Staten en China, drukken op de wereldwijde groei en op de grondstofprijzen.

 

 

Dynamicline
Voorblad Landenrapport Noord-Amerika

 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.