NAFTA Landenrapport - Canada

Landenrapport

 • Canada
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 nov 2015

Verwacht wordt dat de economische groei in 2015 tot 1% zal vertragen, maar in 2016 zal herstellen met 2%.

 

 

NAFTA_Canada_overzicht (NL)NAFTA_Canada_vooruitzichten (NL)

 

De insolventieomgeving

Meer bedrijfsfaillissementen verwacht in Canada in 2015 en 2016

Na dalingen van 10% en meer ten opzichte van het voorgaande jaar tussen 2010 en 2012 daalde het aantal faillissementen minder snel in 2013 en 2014. Als gevolg van het moeilijkere economische klimaat en de lage grondstofprijzen (zie verderop in dit rapport), zal het aantal bedrijfsfaillissementen in 2015 naar verwachting weer toenemen, met 7%, tot ongeveer 3.300 faillissementen, gevolgd door een verdere stijging, van 1%, in 2016.

 

 

NAFTA_Canada_insolventiepeil (NL)

 

Belangrijkste economische ontwikkelingen

Groeivertraging verwacht in 2015

 

 

NAFTA_Canada_reele_groei_bbp (NL)

 

De Canadese economie kent sinds 2010 een stevige groei, voornamelijk door een toegenomen wereldwijde vraag naar grondstoffen, met name olie. Maar als vijfde olieproducent ter wereld voelt Canada de gevolgen van de sterke daling van de olieprijzen sinds midden 2014. Volgens Statistics Canada is het bbp in het eerste kwartaal van 2015 met 0,2% gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal en met 0,1% in het tweede kwartaal van 2015; in feite spreken we dus van een recessie. Het lagere bbp was vooral een gevolg van de krimp in productie, mijnbouw, groeven, olie- en gaswinning en groothandel. Volgens Statistics Canada daalde de toegevoegde waarde van de mijnbouw, groeven en olie- en gaswinning in het tweede kwartaal van 2015 met 4,5%, voornamelijk door de inkrimping van de niet-conventionele oliesector (afname van 5,7%), die te maken kreeg met sluitingen voor onderhoud en productieproblemen. Ondersteunende activiteiten voor de mijnbouw en olie- en gaswinning daalden zelfs met 18%.

Verwacht wordt dat de economische groei in 2015 tot 1% zal vertragen, maar in 2016 zal herstellen met 2%.

De groei in particuliere consumptie blijft bescheiden

 

 

NAFTA_Canada_consumptie (NL)

 

Na een groei van 2,7% in 2014 zal de particuliere consumptie in 2015 naar verwachting met slechts 1,9% groeien. De schuld van huishoudens nam de afgelopen jaren toe, waarbij de meeste leningen werden afgesloten voor het kopen van huizen, een gevolg van de gestegen vastgoedwaarden en lagere rentevoeten. Maar vastgoed is op dit moment naar schatting zo‘n 30% overgewaardeerd en de schuldenlast van gezinnen is gestegen tot meer dan 160% van het besteedbaar inkomen. Dat kan gevaarlijk zijn voor de economie, zeker als de rentevoeten en werkloosheid in de toekomst zouden stijgen. Verwacht wordt dat de werkloosheid stabiel zal blijven in 2015 en 2016, rond 6,9%, en dat de inflatie in 2016 maar licht zal stijgen. Niettemin kan de consumentenschuld in geval van een economische crisis in de toekomst een ernstig probleem worden.

Industriële productie daalt naar verwachting in 2015

 

 

NAFTA_Canada_productie (NL)

 

In 2015 heeft de Canadese dollar verder aan waarde verloren ten opzichte van de Amerikaanse dollar, terwijl de Canadese Centrale Bank de rentevoet twee keer heeft verlaagd, tot de huidige 0,5%. Dit werd beschouwd als een maatregel om investeringen te stimuleren en Canadese exportproducten nog goedkoper te maken.

Maar de zwakkere wisselkoers en lagere rentevoet hebben tot nog toe niet geleid tot een toegenomen export van geproduceerde goederen naar de VS, die meer dan 75% van de Canadese export uitmaakt. De industriële productie zal in 2015 naar verwachting met 1,3% krimpen. Het vermogen van de productie om de daling in de energiesector te compenseren is beperkt, daar het aandeel van de productie in het bbp de afgelopen jaren gestaag is afgenomen (in 2014 was de productie goed voor 10% van het bbp, komende van 18% in 2000). Bovendien is het internationale concurrentievermogen van Canada‘s productiesector verzwakt, omdat de valuta van andere naar de VS exporterende landen ook in waarde zijn gedaald tegenover de Amerikaanse dollar. Daarbij komt dat de inputkosten (vaak uitgedrukt in Amerikaanse dollar) gestegen zijn en de Canadese lonen naar internationale maatstaven hoog liggen.

De exportgroei van goederen en diensten zal naar verwachting vertragen tot 2% in 2015 en stijgen tot 4% in 2016. Het tekort op de lopende rekening neemt in 2015 naar verwachting toe tot 3,5% van het bbp.

 

NAFTA_Canada_investeringen (NL)

 

Problemen in de oliesector leiden tot minder investeringen

Verwacht wordt dat energiebedrijven, goed voor ongeveer 30% van de kapitaaluitgaven, hun investeringen met zo‘n 40% zullen terugdringen. Tegelijkertijd blijven investeringen in de productiesector gematigd. Reële investeringen in vaste activa zullen in Canada naar verwachting met 2,7% dalen in 2015 en met nog eens 0,3% in 2016.

Het begrotingstekort wordt groter, maar de staatsschuld blijft beheersbaar

 

 

NAFTA_Canada_staatsschuld (NL)

 

Verwacht wordt dat Canada‘s staatsschuld in 2015 zal stijgen tot 73,5% van het bbp, maar als aandeel van het bbp blijft dat relatief laag vergeleken met de VS en de meeste landen van West-Europa. Ondanks een stijging in 2014 zal het begrotingstekort naar verwachting bescheiden blijven, met 2,0% in 2015 en 1,4% in 2016. Maar na de verpletterende overwinning van de Liberale Partij in de verkiezingen van oktober 2015 kan een sterkere stijging in 2016 en later niet uitgesloten worden. Tijdens de verkiezingscampagne verkondigde de partij haar plannen voor een groter tekort in de komende drie jaar om meer te investeren in infrastructuur en zo economische groei te stimuleren.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.