Landenrapport België

Landenrapport

 • België
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 jun 2015

De Belgische economische groei versnelde tot 1,0 % in 2014, na twee jaar van zwakke prestaties. Dit herstel zal naar verwachting worden voortgezet in 2015.

 

WE_Belgie_overzicht (NL)WE_Belgie_vooruitzichten_prestaties (NL)

 

De insolventieomgeving

Aantal bedrijfsfaillissementen nam in 2014 eindelijk af

Als gevolg van de recessie veroorzaakt door de wereldwijde kredietcrisis steeg het aantal Belgische bedrijfsfaillissementen met meer dan 10 % in 2008 en 2009, en dat aantal bleef zelfs tijdens het economisch herstel van 2010 en 2011 stijgen. Dit stond in schril contrast met de situatie in zijn buurlanden - Frankrijk, Duitsland en Nederland - waar het aantal faillissementen daalde in 2010 en 2011. Door de lage groeipercentages van het bbp in 2012 en 2013 hield het Belgische insolventiepeil die neerwaartse spiraal aan in 2012 en 2013. In 2014 nam het aantal faillissementen eindelijk af, met 8,6 %, tot 10.700 gevallen. Maar het aantal faillissementen bleef hoog, vooral in de bouw-, hotel/restaurant- en transportsectoren. Er wordt verwacht dat het aantal faillissementen in 2015 verder zal afnemen, met 11 % ten opzichte van het voorgaande jaar.

 

WE_Belgie_insolventiepeil (NL)

 

Economische situatie

WE_Belgie_reele_groei_bbp (NL)

Het herstel zal zich doorzetten in 2015

 

De Belgische economische groei versnelde tot 1,0 % in 2014, na twee jaar van zwakke prestaties. Dit herstel zal naar verwachting worden voortgezet in 2015, met een verwachte groei van het bbp van 1,2 %. In 2014 droeg de netto-uitvoer opnieuw bij aan de Belgische economische prestaties, terwijl de binnenlandse vraag zich herstelde met een groei van 1,7 %. Reële investeringen in vaste activa stegen weer na twee jaar van krimp.

WE_Belgie_reele_consumptie (NL)

Consumentenvertrouwen neemt toe

De groei in de particuliere consumptie bleef bescheiden in 2013 en 2014. Dit is deels te wijten aan de toegenomen werkloosheid (8,5 % in 2014), als gevolg van een aantal sluitingen – de belangrijkste was de sluiting van de Ford-vestiging in Genk. Voor 4.000 werknemers had dit directe gevolgen, maar de totale impact wordt geschat op 10.000 banen. Verwacht wordt wel dat de werkloosheid in 2015 licht zal dalen en het consumentenvertrouwen neemt gestaag toe sinds het einde van 2014. Met een verwachte groei in de particuliere consumptie van 1,9 % in 2015, kan het gestegen consumentenvertrouwen leiden tot meer uitgaven, wat goed is voor het toekomstig herstel. De zeer lage consumentenprijsinflatie draagt hier ook aan bij.

WE_Belgie_reele_investeringen_vaste_activa (NL)

Investeringen zullen blijven toenemen

Het ondernemersvertrouwen bleef de afgelopen maanden onzeker, maar in het algemeen nam het in 2014 toe ten opzichte van 2013. Het aantal reële investeringen in vaste activa groeide met 4,8 % na twee jaar van dalingen en het aantal bedrijfsinvesteringen steeg met meer dan 6 %. Er wordt verwacht dat de reële investeringen in vaste activa ook in 2015 blijven toenemen, maar trager.

De export zal verder groeien

Doordat België een exportgerichte economie is, zou zijn handelsbalans structureel positief moeten zijn. De netto-export steeg van EUR 8,8 miljard in 2013 tot EUR 11,1 miljard in 2014, dankzij lagere kosten voor energie-invoer, zoals brandstof. De exportgroei zal naar verwachting met 2,2 % toenemen in 2015.

WE_Belgie_begrotingssaldo (NL)


De overheidsschuld blijft boven 100 % van het bbp

Het jaarlijkse begrotingstekort zal naar verwachting verder afnemen in 2015, dankzij bezuinigingsmaatregelen genomen in 2013. Maar de overheidsschuld zal in 2015 boven 100 % van het bbp komen.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.