Landenrapport België 2018

Landenrapport

 • België
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

De Belgische bedrijfsfaillissementen zullen naar verwachting jaar-op-jaar met 2% dalen in 2018 na een stijging van 8,7% in 2017.

 Landenrapport west europa belgië 2018 - kerncijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Landenrapport west europa belgië 2018 - kerncijfers Landenrapport west europa belgië 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De insolventieomgeving

 

 

Groot aantal bedrijfsfaillissementen ondanks voorspelde daling
in 2018

De Belgische bedrijfsfaillissementen zullen naar verwachting jaar-op-jaar met 2% dalen in 2018 na een stijging van 8,7% in 2017. Zo zal het aantal bedrijfsfaillissementen, met naar verwachting ongeveer 9.750 gevallen dit jaar, nog altijd hoger liggen dan voor de start van de wereldwijde kredietcrisis van 2008 (ongeveer 7.700 gevallen in 2007).
 Landenrapport west europa belgië 2018 - insolventiepeil

 

 

Economische situatie

Binnenlandse vraag stimuleert groei

 

 

 

 

 

 Landenrapport west europa belgië 2018 - bbp

 

 

 

 

 

De Belgische economie groeide met 1,7% in 2017. De binnenlandse vraag werd gesteund door het hogere aantal bedrijfsinvesteringen en de toegenomen consumptie van huishoudens. Die werden op hun beurt gestimuleerd door de verminderde werkloosheid en loonstijgingen.

De inflatie is gestegen tot meer dan 2% in 2017, ten gevolge van hogere indirecte belastingen.

Verwacht wordt dat het bbp weer met 1,7% toeneemt in 2018, opnieuw dankzij de binnenlandse vraag. De toename van de export zou dan weer enigszins vertragen. Bestaande competitieve voordelen worden namelijk tenietgedaan door de hogere lonen.

 

 

 

 

 Landenrapport west europa belgië 2018 - staatsschuld

 

 

 

 

Hoewel de staatsschuld ieder jaar minder wordt, blijft de schuld meer dan 100% van het bbp bedragen. Ze is daarmee een van de hoogste in de Europese Unie in termen van de verhouding overheidsschuld/bbp. Verdere begrotingsconsolidatie op middellange termijn lijkt dus aangewezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline
Landenrapport west europa - voorblad

Download icoon  Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.