Landenrapport België 2016

Landenrapport

 • België
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

Het aantal bedrijfsfaillissementen begon in 2014 opnieuw af te nemen en zal in 2016 naar verwachting met 7% dalen.

 

 

Overzicht België WE 2016

 

 

Vooruitzichten prestaties Belgische sectoren

 

 

Vooruitzichten België WE 2016

 

 

De insolventieomgeving

Het aantal bedrijfsfaillissementen blijft hoog

Het Belgische insolventiepeil steeg in de jaren 2007-2013 elk jaar. Het aantal bedrijfsfaillissementen begon in 2014 opnieuw af te nemen en zal in 2016 naar verwachting met 7% dalen. Toch zal het aantal bedrijfsfaillissementen, met naar verwachting ongeveer 9.000 gevallen, nog altijd hoger liggen dan voor de start van de wereldwijde kredietcrisis van 2008 (zie onderstaande grafiek).

 

 

Insolventiepeil België WE 2016

 

 

Economische situatie

Het lichte herstel zal zich doorzetten in 2016

Reële groei België WE 2016

De Belgische economische groei versnelde tot 1,3 % in 2014, na twee jaar van zwakke  prestaties, en deze verbetering zette zich door in 2015, met een groei van 1,4%. In 2016 zal de economie naar verwachting met 1,7% stijgen, met een positieve bijdrage van de netto-export aan de economische prestaties van België en een stijgende industriële productie. Doordat België een exportgerichte economie is, zou zijn handelsbalans structureel positief moeten zijn.

 

 

 

 

 

 


Staatsschuld België WE 2016

De groei in particuliere consumptie zal naar verwachting bescheiden blijven in 2016. Verwacht wordt dat de werkloosheid zal dalen, maar ook dat de bestedingen van huishoudens geremd zullen worden door de aanhoudende begrotingsconsolidatie en loonmatigingsmaatregelen. De consumentenprijsinflatie zal in 2016 naar verwachting weer licht toenemen, tot 1,3%.

Het jaarlijkse begrotingstekort zal naar verwachting verder afnemen in 2016, dankzij aanhoudende bezuinigingsmaatregelen. De staatsschuld zal echter één van de hoogst  in de Europese Unie blijven in termen van de verhouding overheidsschuld/bbp.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.