Landenrapport Argentinië 2018

Landenrapport

 • Argentinië
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

17 apr 2018

De economie kende een heropleving in 2017 en de gevorderde structurele hervormingen zouden voor een snellere en fundamentelere groei moeten zorgen in 2018 en 2019.

 

 

 

 

 

 

(Image) (NL) kerncijfers Argentinië landenrapport 2018(Image) (NL) vooruitzichten Argentinië landenrapport 2018

 

 

 

 

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd/regeringsleider: President Mauricio Macri (sinds december 2015)
Regeringsvorm: Republiek
Bevolking: 44,1 miljoen (naar schatting)

Een hervormingsgezinde president aan de macht, maar obstakels blijven

President Mauricio Macri heeft de belangrijke economische problemen aangepakt die hij van de vorige regering had geërfd (bijvoorbeeld achterstallige schulden en een sterk interventionistisch beleid), door energiesubsidies te verlagen, uitvoerheffingen af te schaffen, kapitaal- en deviezencontroles op te heffen en de (overgewaardeerde) Argentijnse peso te laten zweven. Begin 2016 kwam Argentinië tot een akkoord met standvastige schuldeisers, waardoor het land zijn betalingsachterstand wegwerkte en weer toegang kreeg tot internationale kapitaalmarkten. Die maatregelen hebben de economische betrekkingen met het IMF, de VS en Europa drastisch verbeterd.
 

Hoewel de regerende coalitie in oktober 2017 zetels won in de tussentijdse parlementsverkiezingen, heeft de coalitie in de kamer van volksvertegenwoordigers noch in de senaat een meerderheid. Dit houdt in dat president Macri met de oppositie moet samenwerken om een parlementaire meerderheid te verkrijgen voor hervormingen.

Economische situatie

Een vooralsnog broos herstel

 

 

 

 

 

 

(Image) (NL) bbp Argentinië landenrapport 2018

 

 

 

 

 

 

De economie kende een heropleving in 2017 en de gevorderde structurele hervormingen zouden voor een snellere en fundamentelere groei moeten zorgen in 2018 en 2019. De motor achter die groei zijn investeringen, export en de consumentenvraag. Centrale en lokale overheden en Argentijnse bedrijven vinden ongehinderd hun weg naar kapitaalmarkten. Terwijl de Argentijnse groeivooruitzichten op middellange en lange termijn zijn verbeterd door de terugkeer naar een marktvriendelijker beleid, blijven de vooruitzichten op korte termijn verontrustend, net als de daaraan verbonden risico’s.

De inflatie zal naar verwachting pas eind 2019 onder de 10% duiken, ondanks een sterke daling in 2017. Het desinflatieproces wordt namelijk tegengewerkt door een expansief fiscaal beleid en door moeizame loononderhandelingen om de indexering aan te pakken.

 

 

 

 

 

 

(Image) (NL) inflatie Argentinië landenrapport 2018

 

 

 

 

 

 

Er zijn meer maatregelen nodig om het begrotingstekort in te perken. Op die manier kan het land de economie versterken, de inflatie tegengaan, directe buitenlandse investeringen stimuleren en de officiële valutareserves aanvullen. Ten gevolge van de politieke situatie (mogelijke sociale onrust en het feit dat de regering geen meerderheid heeft in het congres), wordt verwacht dat de regering slechts geleidelijk besparingen zal doorvoeren, het begrotingstekort in 2018 en 2019 meer dan 5% van het bbp zal bedragen en dat de staatsschuld blijft toenemen. Door de structuur van de staatsschuld - die steeds risicovoller wordt (73% buitenlands gefinancierd in vreemde munt) - zijn de overheidsfinanciën gevoelig voor wisselkoers- en herfinancieringsrisico’s.

De heropleving van binnenlandse vraag en de toename van invoer (vooral van kapitaalgoederen na het schrappen van de kapitaalcontroles) resulteerden in toenemende tekorten op de lopende rekening, die vooral worden gefinancierd door portfolio-investeringen. Tot op heden is er geen tekort aan financiering, maar toch blijft Argentinië gevoelig voor een wisselend marktsentiment. De liquiditeit is verbeterd door het uitgeven van internationale obligaties, maar blijft krap en onvoldoende om de behoefte aan bruto buitenlandse financiering te dekken. Zo blijft de peso gevoelig voor een wisselend marktsentiment en wordt verwacht dat de munt steeds verder in waarde zal dalen in 2018.

 

 

 

 

 

 

(Image) (NL) begrotingssaldo Argentinië landenrapport 2018

 

 

 

 

 

 

Structureel blijft de Argentijnse economie kwetsbaar door haar sterke afhankelijkheid van grondstoffen (landbouwproducten vertegenwoordigen 50% van de export), een vrij grote instroom aan portfolio-investeringen, zwakke instellingen, het probleem met de overheidsfinanciën en haar jarenlange achterstallige schuld. De huidige opleving kan gevoelig getemperd worden door nieuwe Amerikaanse invoertarieven en verstoringen van de wereldwijde handelsstromen.

 

 

 

 

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) Voorpagina Landenrapport Zuid-Amerika 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.