Landenrapport Chili 2017

Landenrapport

 • Chili
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

21 mrt 2017

In 2017 wordt slechts een bescheiden bbp-stijging verwacht, doordat de vraag naar grondstoffen waarschijnlijk slechts licht zal stijgen.

Landenrapport Chili 2017 - Overview (Image)Landenrapport Chili 2017 - Vooruitzichten

Politieke situatie

Staatshoofd/regeringsleider: President Michelle Bachelet (sinds maart 2014)
Bevolking: 18,2 miljoen (naar schatting)

Stabiel - volgende algemene verkiezingen zijn gepland voor november 2017

De regering van president Michelle Bachelet wordt gesteund door een comfortabele meerderheid van de centrumlinkse coalitie Nueva Mayoría (Nieuwe Meerderheid) in beide huizen van het Congres. De reputatie van de regering en de oppositie is beschadigd na enkele corruptieschandalen. De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2016 wijzen erop dat de kansen van de centrumrechtse Vamos-coalitie om de algemene en presidentsverkiezingen van november 2017 te winnen sterk gestegen zijn. Er wordt echter niet verwacht dat zo’n scenario zal leiden tot grote veranderingen in het beleid.

Economische situatie

Lagere groeicijfers door het einde aan de stijging van de grondstofprijzen

Landenrapport Chili 2017 - BBP

De open economie van Chili is sterk afhankelijk van de koperexport (goed voor meer dan 45% van de exportinkomsten, 25% van de directe en indirecte overheidsinkomsten en 10% van het bbp) en de daaruit voortvloeiende vraag vanuit China, die meer dan 25% van de export vertegenwoordigt. Door een grote instroom aan portfolio-investeringen van meer dan 200% van de officiële reserves is het land gevoelig voor een wisselend  marktsentiment.

De economische groei bleef in 2016 bescheiden door de aanhoudend lage koperprijzen,
de economische groeivertraging in China en de lagere binnenlandse vraag. In 2017 wordt slechts een bescheiden bbp-stijging verwacht, doordat de vraag naar grondstoffen waarschijnlijk slechts licht zal stijgen, als gevolg van de aanhoudend bescheiden prestaties van de metaal- en mijnbouwsector. Tegelijkertijd wordt de groei van de binnenlandse vraag getemperd door een gestegen schuld van de huishoudens (de lasten van huishoudens stegen tot meer dan 30% van het inkomen). Door de dalende inflatie kon de Centrale Bank in januari 2017 wel de rente verlagen om de groei te stimuleren, en bijkomende renteverlagingen worden in de loop van het jaar verwacht.

Impact van het Amerikaanse economische beleid valt nog te bezien

Landenrapport Chili 2017 - Reële investeringen

Het valt te bezien welke gevolgen het economisch beleid van de nieuwe Amerikaanse regering zullen hebben voor Chili. Enerzijds zou de Chileense grondstoffensector kunnen profiteren van grootschalige infrastructuurprojecten in de VS. Anderzijds zou de open economie van Chili direct (door de handel met de VS) en indirect (door een mogelijke vertraging van de handel met Aziatische landen, Brazilië en Mexico) getroffen kunnen worden door een protectionistisch Amerikaans handelsbeleid. Elke verstoring van globale handelsstromen door nieuwe protectionistische maatregelen zouden zeker gevolgen hebben voor Chileense uitvoerders, ook al heeft het land bilaterale en multilaterale vrijhandelsovereenkomsten met meer dan 60 landen.

Dat gezegd zijnde blijft de economie zeer schokbestendig, door een voorzichtig macro-economisch en financieel beleid, bescheiden begrotingstekorten, een lage overheidsschuld (meestal in peso en binnenlands), een houdbare buitenlandse schuld van 62% van het bbp in 2017 en voldoende liquiditeit (meer dan zes maanden importdekking, extra gesteund door een Sovereign Wealth Fund (SWF) dat momenteel 24 miljard Amerikaanse dollar bedraagt, of 10% van het bbp).

Landenrapport Chili 2017 - Export

Een flexibele wisselkoers fungeert ook als efficiënte schokdemper en beperkt de impact van de lage koperprijzen en de bescheiden buitenlandse vraag op de Chileense lopende rekening. De munt schommelde in de nasleep van de Amerikaanse  presidentsverkiezingen, maar is sindsdien al met al stabiel gebleven. In 2017 wordt een  geleidelijke waardevermindering verwacht.

Het Chileense bedrijfsklimaat blijft een van de beste van de regio en de regering blijft buitenlandse investeringen aanmoedigen. De Chileense banksector is gezond, goed gereguleerd en voldoende gekapitaliseerd, met lage niet-rendabele leningen (gemiddeld ongeveer 2%). Vrije toegang tot buitenlands en  binnenlands kapitaal voor lokale ondernemingen beperkt de risico’s op herfinanciering.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.