Landenrapport Algerije 2017

Landenrapport

 • Algerije
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

03 aug 2017

De bbp-groei zal naar verwachting vertragen tot 1,5% in 2017 en 1,7% in 2018, doordat de inkomsten uit de olie- en gasexport sinds 2014 met bijna 50% zijn gedaald.

 

 

 

Algerije landenrapport 2017 - Overview

 

 

 

 

 

China landenrapport 2017 - Vooruitzichten

 

 

Staatshoofd:
President Abdelaziz Bouteflika (sinds april 1999)

Regeringsvorm:
Democratisch verkozen regering, maar sterke politieke invloed van het leger.

Bevolking:
41,1 miljoen (naar schatting)

Momenteel stabiele situatie, maar risico's blijven

In Algerije ligt de politieke macht voornamelijk bij President Bouteflika, die algemeen beschouwd wordt als de man die de vrede in het land heeft hersteld na een jarenlange burgeroorlog tussen de regering en militante Islamieten in de jaren negentig. President Bouteflika is nu 80 jaar en niet in heel goede gezondheid. Er is niet meteen een opvolger in beeld en het is niet uitgesloten dat spanningen binnen de politieke elite zullen stijgen als Bouteflika onverwacht zou aftreden.

Het nationale parlement heeft nog steeds beperkte bevoegdheden ondanks recente grondwetswijzigingen om de transparantie te verbeteren en het democratische gehalte te versterken. Bij de algemene verkiezingen, gehouden in mei 2017, behield de regerende coalitie haar meerderheid. De zeer lage opkomst van iets meer dan 38% wijst op de wijdverspreide desinteresse en desillusie bij de kiezers vanwege de endemische vriendjespolitiek, hoge werkloosheid, een gebrek aan betaalbare woningen en de stijgende kosten van levensonderhoud. Op dit moment is de binnenlandse veiligheidssituatie nog stabiel. Het falende beleid en het beperkte succes van de regering om de economie te diversifiëren, hebben het risico op sociale onrust echter doen toenemen, vooral onder jonge mensen. Tegelijkertijd is het risico op terroristische aanslagen gestegen door de politieke onrust in buurlanden Libië en Mali.

Economische situatie

Overheidsbudget en buitenlandse financiering blijven verslechteren

 

Algerije landenrapport 2017 - BBP

 

 

De economie in Algerije steunt op de olie- en gassector, die goed is voor meer dan 95% van de uitvoerinkomsten. De bbp-groei zal naar verwachting vertragen tot 1,5% in 2017 en 1,7% in 2018, doordat de inkomsten uit de olie- en gasexport sinds 2014 met bijna 50% zijn gedaald. Dit zorgde voor een negatieve impact op overheidsinvesteringen (inkomsten uit energie-export zijn goed voor 60% van het overheidsbudget), particuliere consumptie, buitenlandse directe investeringen en buitenlandse financiering.

Het Algerijnse jaarlijkse begrotingstekort is sterk gestegen, van 0,4% van het bbp in 2013 naar 15,6% van het bbp in 2016. Om het hoge begrotingstekort terug te dringen, heeft de regering enkele infrastructuurprojecten opgeschort, is ze begonnen met het snoeien in de subsidies voor brandstof en elektriciteit en heeft ze een belastingverhoging doorgevoerd. Dit, samen met invoerbeperkingen, heeft geleid tot hogere consumptieprijzen en een dalende koopkracht van huishoudens.

 

 

Algerije Landenrapport 2017 - Lopende rekeningen

 

 

Het huidige tekort op de lopende rekening steeg tot 17% van het bbp in 2016, en zal naar verwachting hoog blijven in 2017 en 2018 (rond 10% van het bbp). Tot nu toe werd het jaarlijkse tekort gefinancierd door opname uit buitenlandse reserves maar ook door een bescheiden toename van leningen. Op korte termijn zou een tekort beheersbaar moeten zijn omdat de overheidsschuld en de buitenlandse schuld nog steeds laag zijn. Hoewel de buitenlandse reserves op een comfortabel niveau blijven, zijn ze wel snel gedaald van 196 miljard Amerikaanse dollar in 2014 naar 114 miljard Amerikaanse dollar in 2016. Als de olieprijs langere tijd bescheiden blijft, zal de Algerijnse overheid gedwongen zijn om haar uitgaven veel meer te beperken. Maar het omvangrijke sociale zekerheidsstelsel verder aanpakken ligt gevoelig, gezien een mogelijke sociale onrust.

Om welvaart en stabiliteit op lange termijn te waarborgen, zal de overheid de economische diversificatie verder moeten opvoeren. Maar overheidsinmenging (geschat wordt dat 90% van het Algerijnse bbp nog onder controle is van de staat), logge bureaucratie en corruptie belemmeren nog altijd initiatieven van privébedrijven en buitenlandse investeringen.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.