MENA Landenrapport - Algerije 2016

Landenrapport

 • Algerije
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

08 jul 2016

De bbp-groei vertraagde in 2015 tot 2,8% en zal in 2016 naar verwachting zakken tot 2,5%, door de aanhoudende negatieve impact van de lage olieprijs op de economie.

 

MENA_Algerije2016_kerncijfersMENA_Algerije2016_vooruitzichten

 

Politieke situatie

Staatshoofd: President Abdelaziz Bouteflika (sinds april 1999)
Regeringsvorm: Democratisch verkozen regering, maar sterke politieke invloed van het
leger.
Bevolking: 41,1 miljoen (naar schatting)

Momenteel stabiele situatie, maar risico‘s blijven

In Algerije ligt de politieke macht voornamelijk bij President Bouteflika, die algemeen beschouwd wordt als de man die de vrede in het land heeft hersteld na een jarenlange burgeroorlog tussen de regering en militante Islamieten in de jaren 1990, en die in 2005 overweldigende steun kreeg voor een verzoeningsplan.

President Bouteflika is nu een eind in de 70 en niet in heel goede gezondheid, waardoor het niet zeker is dat hij zijn hele termijn tot 2019 zal uitdienen. Er is niet meteen een opvolger in beeld en het is niet uitgesloten dat spanningen binnen de politieke elite stijgen als Bouteflika onverwacht zou aftreden.

Op dit moment is de binnenlandse veiligheidssituatie nog stabiel, maar het risico op terroristische aanslagen is gestegen door de politieke onrust in buurlanden Libië en Mali. Endemische ‘vriendjespolitiek’, hoge werkloosheid en een gebrek aan betaalbare woningen kunnen de sociale onrust aanwakkeren en leiden tot meer steun voor de militante Islam, vooral onder jonge mensen. De regering probeert de economie te diversifiëren, maar voorlopig met weinig succes. De regering staat voor de uitdaging voldoende banen te creëren om de heel hoge jongerenwerkloosheid terug te dringen. Begin 2016 keurde het parlement enkele grondwetswijzigingen goed om democratische elementen te versterken.

Economische situatie

Overheidsbudget getroffen door lagere olieprijs

MENA_Algerije2016_bbp

De economie in Algerije steunt op de olie- en gassector, die goed is voor meer dan 95% van de uitvoerinkomsten. De bbp-groei vertraagde in 2015 tot 2,8% en zal in 2016 naar verwachting zakken tot 2,5%, door de aanhoudende negatieve impact van de lage olieprijs op de economie; vooral op het overheidsbudget en buitenlandse financiering. De inkomsten uit energie daalden in 2015 met bijna 50%.


Om het hoge begrotingstekort terug te dringen is de regering begonnen met het inperken van de uitgaven door te snoeien in de subsidies en infrastructuurprojecten op te schorten. Maar het omvangrijke sociale zekerheidsstelsel aanpakken ligt gevoelig, gezien een mogelijke sociale onrust.

MENA_Algerije2016_begrotingssaldo

Op korte termijn zou een tekort beheersbaar moeten zijn, omdat de overheidsschuld en de buitenlandse schuld nog steeds laag zijn. Het land bezit nog altijd voor meer dan 140 miljard Amerikaanse dollar aan buitenlandse reserves, ondanks sterke dalingen in 2015 en 2016. Maar indien de olieprijs langere tijd bescheiden blijft, zal de Algerijnse overheid gedwongen zijn om haar uitgaven veel meer te beperken.

Algerije probeert op te schuiven naar een markteconomie, maar door haar enorme olie- en gasreserves, haar socialistische geschiedenis en vele jaren van burgeroorlogen, houdt de overheid de economie nog altijd in een vaste greep (geschat wordt dat 90% van het Algerijnse bbp nog onder controle staat van de staat). De economie is nog te afhankelijk van de oliesector en moet verder diversifiëren. De groei in andere sectoren is voorlopig onvoldoende om nieuwe banen te creëren. Overheidsinmenging, een banksector die ondermaats presteert, logge bureaucratie en corruptie belemmeren nog altijd buitenlandse investeringen en initiatieven van privébedrijven.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.