De zeven meest veelbelovende markten voor 2017

Economisch Onderzoek

  • Bulgarije,
  • Chili,
  • India,
  • Indonesië,
  • Kenia,
  • Peru
  • Algemene economie

12 jan 2017

Atradius selecteert de zeven meest veelbelovende markten voor zakelijke kansen in 2017 op basis van hun eerdere sterke prestaties en de verwachte verbetering in 2017.

Hogere rendementen, minder grote zorgen om een harde landing van de Chinese economie en een stabilisering van grondstoffenprijzen dragen bij aan gunstigere vooruitzichten voor de economieën van opkomende markten in 2017. Maar de onzekerheid neemt toe door uitdagingen die voortkomen uit de sterke US dollar en vooruitzichten voor hogere rentevoeten in ontwikkelde markten. Toch maken een aantal markten in 2017 een robuuste groei door, gedreven door de binnenlandse bestedingen. Deze markten zijn minder kwetsbaar voor externe volatiliteit en bieden kansen voor bedrijven om daar zaken te doen.

 

Kaart top 7 opkomende markten 2017

 

Waarom zijn deze markten zo kansrijk?

De algehele situatie in opkomende markten is gedurende 2016 verbeterd naarmate de zorgen over een harde landing in China afnamen en grondstoffenprijzen begonnen te herstellen. Historisch lage rendementen en toenemende politieke risico’s in ontwikkelde markten zorgden ervoor dat investeringen meer richting opkomende economieën gingen. Met de start van 2017 neemt de onzekerheid echter toe. De zeven opkomende markten die we als meest veelbelovend classificeren zijn beter bestand tegen de wereldwijde volatiliteit dankzij de volgende eigenschappen:

Door binnenlandse vraag gedreven groei - De vooruitzichten voor de wereldeconomie en de groei van de internationale handel blijven voor 2017 gematigd en ontwikkelingen in de Verenigde Staten zouden kunnen zorgen voor enige volatiliteit op de financiële markten. De door ons geselecteerde opkomende markten hebben gemeen dat de economische groei vooral gebaseerd is op particuliere consumptie en investeringen in vaste activa, in tegenstelling tot export (in het bijzonder de grondstoffenexport).

Gunstige demografie
Deze markten hebben over het algemeen een jonge en groeiende bevolking, gekenmerkt door een groeiende middenklasse. Dit geeft een impuls aan de consumptie en verhoogt de vraag naar investeringen en import.

Ondersteunend beleid
De effectiviteit van beleid is sterk verbeterd in deze opkomende markten en ze kennen over het algemeen een stabiele politieke en institutionele situatie. In het bijzonder Indonesië, Peru, India en Ivoorkust voeren hervormingen door die de aantrekkingskracht voor bedrijven bevorderen.

De best presterende sectoren in deze markten

 

Landbouw en voeding
Bulgarije, Kenia en Peru bieden kansen voor de landbouw en voedingssector. In Bulgarije bieden de toenemende vraag en een gefragmenteerde markt voor voedingsmiddelen lange-termijn kansen voor buitenlandse exporteurs. Een toenemend consumentenvertrouwen en hogere inkomens geven een impuls aan de vraag voor geïmporteerde voeding en dranken in Kenia en Peru.

 

Chemie en plastic materialen
De totale import van chemische producten in India is in het belastingjaar 2015 gegroeid tot USD 19 miljard, vanaf een niveau van USD 10 miljard in 2013. De groeivooruitzichten blijven sterk omdat de industriële activiteiten naar verwachting blijven groeien en de noodzaak voor innovatie toeneemt. Hogere vraag vanuit de industrie en huishoudens zorgen ook voor een toenemende vraag naar chemische producten in Bulgarije, dat meer dan 80% van deze producten importeert. Afhankelijkheid van grondstoffen is de belangrijkste aanjager voor groei in die markt.

Bouw
De vraag naar infrastructuur en groei van de investeringen creëren mogelijkheden voor de bouwsector. In Indonesië neemt de verwachte groei van de investeringen in vaste activa toe naar meer dan 6% in 2017. Omdat de regering grote projecten versnelt om ervoor te zorgen dat de infrastructuur in Jakarta en veel provincies verbetert (bijvoorbeeld tolwegen, bruggen, vliegvelden en havens), zou de vraag naar bouwmaterialen tot in 2018 en 2019 moeten toenemen.

De ambities van de regering in India ondersteunen ook een groei van de infrastructuur, die direct is gerelateerd aan de economische vooruitgang. Er is een grote vraag naar huizen, transportmiddelen en IT infrastructuur. Ook in Peru worden er grote nieuwe publieke werken verwacht onder de nieuwe regering. Hetzelfde geldt voor Ivoorkust en Kenia, waar grote verbeteringen van de infrastructuur de komende jaren kansen zou moeten bieden voor leveranciers van bouwmaterialen en vaste activa.

Machinebouw
Investeringen in de infrastructuur en de groei van de bouwsector zorgen voor een toenemende vraag naar machines. In Bulgarije neemt de vraag naar machinebouw toe, gedreven door investeringen door de EU die gericht zijn op het verbeteren van de momenteel zwakke infrastructurele situatie. De bouwgolf in Indonesië zorgt eveneens voor een toenemende vraag binnen de sector machinebouw.

Detailhandel, duurzame consumptiegoederen en elektronica
In Ivoorkust stimuleren de toenemende welvaart en een stabiele, lage inflatie de consumentenuitgaven van een opkomende middenklasse. Dit zorgt voor goede vooruitzichten voor de detailhandel in 2017 en verder. In Chili en Peru zal de detailhandel sector naar verwachting ook verder uitbreiden in 2017.

Kansen per sector - Top 7 opkomende markten

Zakelijke kansen zijn er ook in India, dankzij de zeer grote, door consumptie gedreven economie. Het goede regenseizoen zorgt voor hogere inkomens voor het deel van de bevolking dat leeft van inkomen uit de landbouw. Dit zal op zijn beurt de vraag naar consumentenproducten doen toenemen. Hoewel het ongeldig verklaren door de Indiase regering van biljetten van 500 en 1000 roepie de vraag op korte termijn aantast, verwachten we dat het negatieve effect in 2017 zal afvlakken.

Kansen zijn niet zonder risico’s

 

Opkomende markten in de spotlight - Top 7 opkomende marktenHoewel de sterke door consumptie en investeringen gedreven groei van het bbp, een groeiende bevolking en de grotere effectiviteit van de beleidsvorming leiden tot kansen in deze opkomende markten, zijn er natuurlijk ook risico’s. Over het algemeen is het politieke risico wat hoger in deze markten, zeker vergeleken met de meer ontwikkelde landen. Het meest kwetsbaar zijn de landen rond de Sahara. Aan de andere kant geldt voor de zeven meest veelbelovende markten dat ze relatief stabiel en gediversifieerd zijn.

 

De relatief gunstige vooruitzichten voor opkomende markten in 2017 worden nu ook in het bijzonder bedreigd door ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Een sneller dan verwachte rentestijging door de Federal Reserve kan veel opkomende markten blootstellen aan kapitaaluitstroom, toenemende financieringskosten en een hogere schuldenlast indien deze voor het grootste deel is gefinancierd in buitenlandse valuta. Vooral Indonesië is kwetsbaar voor deze risico’s, terwijl andere landen, zoals India, Peru en Bulgarije, goed beschermd zijn tegen externe volatiliteit dankzij een effectief monetair beleid, lage afhankelijkheid van volatiele kapitaalstromen en een relatief lage behoefte aan externe financiering in 2017. Een andere mogelijke bedreiging voor opkomende markten wordt gevormd door de meer protectionistische houding ten opzichte van handel van president-elect Donald Trump, die zou kunnen drukken op de groei in landen die een groot deel van hun export naar de Verenigde Staten verschepen (in het bijzonder landen in Zuid-Amerika).

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.