Brexit verstoort handel VK-EU

Economisch Onderzoek

  • Verenigd Koninkrijk
  • Algemene economie

10 jun 2021

De Britse handel wordt dubbel getroffen door Brexit en Covid-19, waardoor met name de handel met de EU onder druk komt te staan.

Samenvatting

  • De internationale handel van het Verenigd Koninkrijk is in maart 2021 met 14,3% j-o-j ingezakt doordat het einde van de overgangsperiode en het opleggen van een derde nationale lockdown hun tol eisten. De handel met de EU daalde in dezelfde mate als de handel met de rest van de wereld, maar dit geeft een vertekend beeld.
  • Gecorrigeerd voor de volatiliteit door de pandemie is de handel van het VK met de EU met 18,9% gedaald. De handel tussen het VK en niet-EU-landen daalde slechts met 9%.
  • De sector machines en transportmiddelen was verantwoordelijk voor bijna de helft van de daling in de handel tussen het VK en de EU als gevolg van hogere administratieve kosten en onzekerheid over de regelgeving.

 

 

Wilt u meer weten?

Meer weten over hoe de handel in het VK wordt verstoord door de Brexit en Covid-19? Download hieronder het volledige rapport. 

Dynamicline    
De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.


 

Dana Bodnar, econoom
dana.bodnar@atradius.com
+31 20 553 3165

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.