Atradius Betalingsbarometer Azië-Pacific 2015

Betalingsbarometer

 • Australië,
 • China,
 • Hong Kong,
 • India,
 • Indonesië,
 • Japan,
 • Singapore,
 • Taiwan
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

21 okt 2015

De groeivertraging in China heeft tot gevolg dat meer facturen in China te laat worden betaald. Dat kan een sneeuwbaleffect tot gevolg hebben voor de liquiditeit van bedrijven in de regio Azië-Pacific

De groeivertraging in China zet zich volgend jaar door. Zo zijn de groeiprognoses naar  beneden bijgesteld van 6,9  procent dit jaar naar 6,7 procent in 2016. Dit heeft tot gevolg dat meer facturen in China te laat worden betaald. Dit kan een sneeuwbaleffect tot gevolg hebben voor de liquiditeit van bedrijven die actief zijn in de regio Azië-Pacific, met een hoger handelskredietrisico in deze regio tot gevolg.

Belangrijkste resultaten

 • Het aandeel facturen dat 90 dagen of langer openstaat bedraagt gemiddeld 10 procent van de totale waarde van facturen.
 • Veel respondenten in Azië-Pacific (23 procent) zien kostenbeheersing als een van de grootste uitdagingen voor de winstgevendheid dit jaar. Dit is vooral het geval bij respondenten in Japan (rond 33 procent van de respondenten).
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.