Market Monitor Staal Metaal Polen 2018

Market Monitor

  • Polen
  • Metaal,
  • Staal

27 nov 2018

De rechtstreekse impact van Amerikaanse invoerheffingen is laag, gezien het beperkte aandeel van de export naar de VS (5% van de totale Poolse staalexport).

  • De druk op de prijzen en marges is echter toegenomen, als gevolg van de stijging van de staalimport naar de EU in de eerste helft van 2018.
  • Market Monitor Staal Polen 2018 - ijzerBovendien lijden de winstmarges van Poolse staal- en metaalbedrijven onder de felle concurrentie op de binnenlandse markt, vooral in het segment staal- en metaaldistributie. Door de kosten om aan de strenge EU-milieunormen te voldoen zijn Poolse producenten in het nadeel ten opzichte van producenten van buiten de EU. Een ander probleem zijn de stijgende elektriciteitskosten. Hoewel de winstmarges de laatste 12 maanden gestegen zijn, verwacht men dat die in 2019 zullen afvlakken of zelfs zullen dalen.
  • De voorbije 12 maanden is de toegang tot bankleningen verder verbeterd; ook zijn banken doorgaans bereid om leningen te verstrekken aan de sector. De voorbije twee jaar kende deze sector een goed betalingsgedrag. Tot dusver in 2018 was het aantal insolventies bij staal- en metaalbedrijven stabiel. Het kan echter niet worden uitgesloten dat zowel de betalingsachterstanden als de insolventies in 2019 zullen stijgen, vooral als de prijs- en margedruk volgend jaar zouden toenemen en/of de bouwsector zou vertragen als grootste consument van staal.
  • Market Monitor Staal Polen 2018 - prestatievooruitzichtenVanwege de bevredigende prestaties in 2017 en in de eerste helft van 2018, toen bedrijven kapitaal konden opbouwen en hun financiële veerkracht konden verbeteren, is ons acceptatiebeleid momenteel positief tot neutraal. Door de nieuwe fiscale regels inzake het verleggingsmechanisme voor bouwbedrijven, stellen we echter vast dat staal- en metaaldistributeurs die afhankelijk zijn van de bouwsector, zich steeds meer zorgen maken.
  • Vorig jaar zorgde het (toen nog vrijwillige) mechanisme voor gesplitste betalingen om btw-fraude te bestrijden voor bezorgdheid omtrent de verslechterende liquiditeit, als gevolg van het bevriezen van de btw-gerelateerde middelen van bedrijven op een speciale rekening. Dit had tot nog toe echter een veel kleinere impact op de liquiditeit van bedrijven dan eerder was aangenomen.

 

 

 

 

Dynamicline
Voorblad MM Staal Metaal 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.