APAC Landenrapport Taiwan 2018

Landenrapport

 • Taiwan
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

13 mrt 2018

Het begrotingstekort zal naar verwachting ook laag blijven, onder 1% van het bbp in 2018. Taiwan heeft een heel stevige externe financiële situatie en een lage buitenlandse schuld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Taiwan 2018 - kerncijfersAPAC Landenrapport - Taiwan 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd: President Tsai Ing-wen (DPP, sinds mei 2016)

Regeringsvorm: Meerpartijenstelsel met democratisch verkozen president.

Bevolking: 23,6 miljoen

Relatie met China blijft hoofdthema in Taiwanese politiek

Taiwans betrekkingen met het Chinese Vasteland blijven de belangrijkste politieke kwestie voor het eiland. Het politieke landschap is verdeeld in partijen die voor eenmaking zijn (KMT, PFP en New Party) en partijen die voor onafhankelijkheid zijn, vooral de Democratische Progressieve Partij (DPP) en de DSU.

Het vasteland beschouwt Taiwan als ‘afvallige provincie’ en heeft er meermaals mee gedreigd het eiland binnen te vallen, als de onafhankelijkheid officieel zou worden uitgeroepen. Na de overwinning van de DPP in de presidents- en algemene verkiezingen van januari 2016, heeft Peking de contacten op hoog niveau met de nieuwe, meer onafhankelijkheidsgezinde regering teruggeschroefd en stelt het zich assertiever op in bilaterale betrekkingen. De Taiwanese regering ziet voorlopig echter af van acties die een harde reactie van Peking zouden kunnen uitlokken.

Economische situatie

Economische groei trok in 2017 aan dankzij grotere buitenlandse vraag

APAC Landenrapport - Taiwan 2018 - bbp

Taiwans economie is vooral gericht op export (met een focus op elektronica, computerapparatuur, basismetalen en kunststoffen), met een export van goederen en diensten die meer dan 70% van het bbp vertegenwoordigt; 40% van de uitgaande zendingen - voornamelijk elektronische apparaten - is bestemd voor China.

Het herstel van de wereldhandel en de groter dan verwachte Chinese vraag naar invoer heeft de economische groei van Taiwan in 2017 een impuls gegeven, met een export die jaar-op-jaar 7% is gestegen. Verwacht wordt dat de bbp-groei in 2018 wat zal vertragen door een daling van de buitenlandse vraag. Maar de huidige ommekeer in investeringen in de hightechsector (elektronica) en een relatief stabiele arbeidsmarkt, die het vertrouwen en de uitgaven van de consumenten stimuleren, kunnen die zwakkere buitenlandse vraag enigszins compenseren.

APAC Landenrapport - Taiwan 2018 - export

De overheidsfinanciën zijn heel gezond, doordat de overheidsschuld laag blijft (rond 30% van het bbp). Het begrotingstekort zal naar verwachting ook laag blijven, onder 1% van het bbp in 2018. Taiwan heeft een heel stevige externe financiële situatie en een lage buitenlandse schuld. Het huidige overschot op de lopende rekening is erg groot (meer dan 13% van het bbp) en het land beschikt over grote deviezenreserves.

Grote uitdagingen op komst

Op dit moment genieten de Taiwanese elektronicaproducenten nog van schaalvoordelen en hebben ze de arbeidskosten vaak veel lager dan die van de concurrentie kunnen houden, wat hen een concurrentievoordeel oplevert. Een ander sterk punt van de sector is zijn precisie en betrouwbaarheid.

APAC Landenrapport - Taiwan 2018 - producties

Maar terwijl de Chinese sectoren steeds hoger klimmen op de technologische waardeketen, lijden Taiwanese elektronicabedrijven steeds meer onder de concurrentiedruk. Taiwan zal op middellange- en lange termijn moeten uitkijken naar nieuwe alternatieven met een hoge toegevoegde waarde, waarbij de toename van de productiviteit en de diversifiëring van de economie de belangrijkste uitdagingen op lange termijn zijn. Ook de vergrijzing is een probleem dat nog wordt vergroot door het feit dat veel getalenteerde jonge Taiwanezen naar het buitenland trekken om te werken, ook naar China. Taiwans beroepsbevolking krimpt sinds 2016 en pensioenverplichtingen kunnen in de toekomst een groot probleem worden voor de begroting.

Dynamicline
APAC rapport voorkant 2018

 

Download icoon

Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.