APAC Landenrapport Maleisië 2018

Landenrapport

 • Maleisië
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

13 mrt 2018

Verwacht wordt dat de economische groei van Maleisië in 2018 enigszins zal vertragen tot 5,3%, vooral door een afgenomen buitenlandse vraag naar elektronica en elektrische apparaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Maleisië 2018 - kerncijfersAPAC Landenrapport - Maleisië 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

 

 

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd: Koning Muhammad V (sinds december 2016); de koning vervult voornamelijk een ceremoniële rol

Regeringsleider: Premier Muhammad Najib bin Abdul Razak (sinds april 2009)

Regeringsvorm: De Nationale Organisatie van Verenigde Maleiers (UMNO) is de leidende partij in een coalitie van 13 partijen die een regering van National Front vormt (Barisan Nasional, BN).

Bevolking: 32,1 miljoen

Algemene verkiezingen verwacht in 2018

De Maleisische bevolking is een etnische en religieuze mengeling van islamitische Maleiers (50%), boeddhistische Chinezen (24%), hindoeïstische Indiërs (7%) en inheemse stammen (11%). Ondanks het feit dat zij een meerderheid vormen, bezitten de Maleiers slechts ongeveer 19% van de rijkdom. Raciale spanningen waren steeds onderhuids aanwezig, maar zijn in meer dan 40 jaar niet tot uitbarsting gekomen, in hoofdzaak dankzij een beleid van positieve acties ten gunste van de etnische Maleiers. Dit beleid heeft de Chinese en Indiase minderheden echter gehinderd in hun sociale en economische vooruitgang. De voortzetting van dit zogeheten pro- bumiputrabeleid of de mogelijke beperking ervan is een van de belangrijkste
politieke kwesties.

De Barisan Nasional (BN) coalitie geleid door de Nationale Organisatie van Verenigde Maleiers (UMNO) is aan de macht sinds de onafhankelijkheid in 1957. Ondanks groeiende verkiezingssuccessen voor de oppositiepartijen blijft de UMNO stevig in het zadel zitten, en lijkt de oppositie momenteel zwak en verdeeld. Verwacht wordt dat de regering hiervan zal profiteren en zal vragen om het parlement vervroegd te ontbinden en nog voor de zomer van 2018 algemene verkiezingen te organiseren. Hoewel de politieke toekomst van premier Najib onzeker blijft door zijn betrokkenheid in het zogenoemde MDB financiële schandaal, zouden de gevolgen voor de politieke stabiliteit zelfs in geval van zijn ontslag beperkt moeten blijven.

Economische situatie

Aanhoudend sterke economische groei

APAC Landenrapport - Maleisië 2018 - bbpDe Maleisische economie is goed gediversifieerd, waarbij landbouw 9% van het bbp vertegenwoordigt, de productie 37% en de dienstensector 54%. Het land beschikt over een grote mijnbouwsector en is een van de grootste 30 olieproducenten ter wereld. Terwijl de oliereserves slinken, blijft de productie van aardgas sterk toenemen en zijn de reserves nog steeds omvangrijk. Olie en gas zijn goed voor ongeveer 22% van de totale export, machines en transportmaterieel vertegenwoordigen zo’n 46%. De exportsector is economisch een sterk punt, maar tegelijkertijd is het land door zijn sterke afhankelijkheid van de buitenlandse handel gevoelig voor wereldwijde schommelingen van de energie- en elektronicaprijzen, en voor een groeivertraging in China.

Verwacht wordt dat de economische groei van Maleisië in 2018 enigszins zal vertragen tot 5,3%, vooral door een afgenomen buitenlandse vraag naar elektronica en elektrische apparaten (‘s lands grootste exportcategorie). Consumentenuitgaven blijven een belangrijke motor voor groei, aangedreven door een lage werkloosheid en stijgende lonen. Het herstel van particuliere en overheidsinvesteringen in infrastructuur zet zich ook na 2017 door, met een aantal grote projecten die begin 2018 van start zouden moeten gaan.

Terwijl de inflatie in 2017 tot bijna 4% toenam, vooral door het terugschroeven van subsidies, zal die in 2018 naar verwachting opnieuw dalen, waardoor de centrale bank een gunstig monetair beleid kan blijven voeren.

Het begrotingstekort cirkelt elk jaar rond 3% van het bbp, terwijl de staatsschuld ongeveer 52% van het bbp bedraagt. Hoge voorwaardelijke schulden door verplichtingen ten aanzien van staatsbedrijven en een stijgend aantal schulden aangehouden door niet-ingezetenen zijn zwakke punten. De valuta- en financieringsrisico’s voor de staatsschuld zijn echter relatief klein, aangezien meer dan 90% ervan uitstaat in ringgit en vooral aangehouden is door lokale financiële instellingen.

APAC Landenrapport - Maleisië 2018 - consumptie

Hoge schuldenlast per huishouden is potentieel probleem

Ondanks hoge nominale bbp-groeicijfers is de buitenlandse schuld de laatste jaren gestegen, van 58% van het bbp in 2014 tot 74% van het bbp in 2017 (93% als percentage van de export van goederen en diensten). Hoewel dat nog altijd beheersbaar is, maakt het de buitenlandse schuld van Maleisië wel gevoelig voor schommelingen in het buitenlandse beleggerssentiment. Rekening houdend met de flexibele wisselkoers zijn er met meer dan vijf maanden importdekking nog voldoende deviezenreserves. De ringgit zal in 2018 waarschijnlijk in waarde verminderen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, als gevolg van een verdere verkrapping van het monetair beleid in de VS. Een forse achteruitgang zou het valutarisico op de bedrijfsbalansen vergroten, door de hoge bedrijfsschuld, waarvan een deel in Amerikaanse dollar.

APAC Landenrapport - Maleisië 2018 - overheidsuitgaven

Maleisië heeft een goed ontwikkelde financiële sector, met goed gekapitaliseerde banken, een goede kredietkwaliteit en weinig niet-rendabele leningen (ongeveer 1%). De hoge schuldenlast per huishouden van ongeveer 87% van het bbp en een hoge  schuldquote van de huishoudens van 150% vormen echter risicofactoren, die een probleem kunnen worden als de rentevoeten sterk stijgen. Het risico wordt echter beperkt door een vertraging van de kredietgroei en het feit dat de huishoudens gemiddeld grote financiële buffers hebben.
 

Dynamicline   

APAC rapport voorkant 2018

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.