APAC Landenrapport India 2018

Landenrapport

 • India
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

13 mrt 2018

Verwacht wordt dat de inflatie in 2018 met 5,1% zal toenemen, na een stijging van 3,3% in 2017, groeicijfers die binnen de streefmarge van 2%-6% van de centrale bank blijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - India 2018 - kerncijfersAPAC Landenrapport - India 2018 - voortuitzichten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politieke situatie

 

Staatshoofd: President Ram Nath Kovind (sinds juli 2017)

Regeringsleider: Premier Narendra Modi (sinds mei 2014)

Regeringsvorm: Centrumrechtse coalitieregering van de National Democratic Alliance (NDA), onder leiding van de Bharatiya Janata Party (BJP).

Bevolking: 1,31 miljard

Hervormingsgezinde regering stevig in het zadel

De coalitieregering van de National Democratic Alliance (NDA), onder leiding van de Bharatiya Janata Party van premier Narendra Modi, blijft stevig in het zadel, zowel als nationale regering in New Delhi (met een absolute meerderheid in het parlement) als in veel grotere staten. De regering-Modi heeft verschillende grote hervormingen doorgevoerd, waardoor de economische vooruitzichten op lange termijn verbeterd zijn. Verwacht wordt dat de socio-economische problemen en een aantal spanningen binnen de NDA-coalitie de regering niet zullen tegenhouden om de hervormingen de komende jaren voort te zetten. Momenteel ziet het ernaar uit dat de NDA-coalitie in de algemene verkiezingen van 2019 een tweede ambtstermijn van vijf jaar zal behalen.

Het buitenlands beleid van India wordt gevoed vanuit de wil om de toonaangevende speler in Zuid-Azië te zijn. New Delhi heeft de banden met de VS en Japan verstevigd, vanuit een gedeeld strategisch belang om de groeiende Chinese invloed in Zuid-Azië (bijvoorbeeld Sri Lanka en Bangladesh) en de hele regio van Azië-Pacific het hoofd te bieden. De relatie met Pakistan blijft gespannen, vooral door het aanhoudende conflict over de regio Kasjmir.

Economische situatie

Stevige groeivooruitzichten voor 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - India 2018 - bbp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

India’s economie is gebaat bij een stabiel politiek klimaat en een hervormingsgezinde regering. Na een groei van 6,7% in 2017 zal het bbp in 2018 naar verwachting met 7,6% stijgen, vooral dankzij de overheidsuitgaven (15,4%  omhoog) en particuliere consumptie (8,7% omhoog), terwijl de investeringen en export naar verwachting met respectievelijk 5,9% en 3,9% zullen toenemen. Verwacht wordt dat de inflatie in 2018 met 5,1% zal toenemen, na een stijging van 3,3% in 2017, groeicijfers die binnen de streefmarge van 2%-6% van de centrale bank blijven.

Terwijl de begrotingsconsolidatie zich maar mondjesmaat zal voortzetten, zal het begrotingstekort van de centrale overheid van zo’n 3% van het bbp de komende jaren wel beheersbaar blijven. De overheidsuitgaven stijgen door subsidieprogramma’s en infrastructuurverbeteringen (de regering investeert in het elektriciteitsnet, een van de grootste obstakels voor India’s economisch groeipotentieel op lange termijn). De inkomsten zijn ook gestegen,  gestimuleerd door hogere belastinginkomsten en een stevige groei.

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - India 2018 - consumptie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De staatsschuld als percentage van het bbp (50% van het bbp in 2017) zal naar verwachting geleidelijk zakken en houdbaar blijven. Dit kan voor een groot deel worden gefinancierd met binnenlandse leningen met een lange looptijd, wat negatieve gevolgen verzacht.

De externe positie van India is comfortabel en als land blijft het zijn kredietwaardigheid behouden. De buitenlandse schuld bedroeg in 2017 slechts 19% van het bbp. Met een importdekking van ruim acht  maanden is de liquiditeitstoestand comfortabel. Het tekort op de lopende rekening steeg in 2017 weer en zal in 2018 naar verwachting rond 2% van het bbp blijven door een groeiende import van zowel consumptie- als  kapitaalgoederen.

 

 

 

APAC Landenrapport - India 2018 - consumptie

 

 

 

De structureel hoge directe buitenlandse investeringen en (meer volatiele) portfolio-inkomsten zijn voldoende om het tekort op de lopende rekening te dekken en de buitenlandse schuld laag te houden, waardoor de schuld bestand is tegen schokken van buitenaf. India heeft een uitstekende betaalhistorie en heeft sinds 1970 geen enkele betaling gemist. Daardoor krijgt het land vlot toegang tot de kapitaalmarkten.

Verwacht wordt dat de roepie in 2018 licht in waarde zal dalen (na een relatief sterke prestatie tegenover de Amerikaanse dollar in 2017), wegens het tekort op de lopende rekening, een relatief hoge inflatie en een monetaire verkrapping in de VS.

 

Belangrijke hervormingen stimuleren groei op lange termijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - India 2018 - inflatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Indiase bedrijfsklimaat blijft relatief ongunstig door een groot aantal structurele tekortkomingen: een onderontwikkelde landbouwsector, gebrekkige infrastructuur, strakke arbeidswetgeving, overmatige bureaucratie, onbuigzame eigendomswetten en een tekort aan geschoold personeel omdat een groot deel van de bevolking slecht is opgeleid. De regering-Modi heeft echter maatregelen genomen om het bedrijfsklimaat te verbeteren, namelijk een bankbiljettenruil die eind 2016 werd ingevoerd en de introductie van een nationale belasting op goederen en diensten in juli 2019. Ook al hadden beide hervormingsmaatregelen in 2017 aanvankelijk een negatief effect op de economische groei, de komende jaren zullen ze helpen om de economische groei naar een hoger niveau te tillen.

De biljettenruil (waarbij een aantal bankbiljetten werden vervangen door nieuwe) heeft op lange termijn het voordeel dat de formele economie groeit ten nadele van de informele en de belastinginkomsten omhoog gaan. De nationale belasting op goederen en diensten zal één nationale markt creëren en de binnenlandse handel efficiënter maken. Land- en arbeidsmarkthervormingen zullen echter slechts geleidelijk worden doorgevoerd op nationaal niveau, wegens het hevige politieke protest van maatschappelijke organisaties en vakbonden.

 

Een zwakke banksector en de schuldenlast van bedrijven blijven problematisch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - India 2018 - vaste activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel verwacht wordt dat de sterke groeicijfers van India’s economie de komende jaren zullen aanhouden, is het aantal investeringen in de particuliere sector de afgelopen jaren gedaald door een trage kredietgroei van de  banksector en een hoge buitenlandse schuldenlast van binnenlandse bedrijven. De grote hoeveelheid noodlijdende activa bij openbare banken weegt op de balansen.

Hoewel recent aangekondigde maatregelen om de Indiase staatsbanken te herkapitaliseren de kredietgroei en investeringen zullen stimuleren, blijft de hoge bedrijfsschuld voorlopig een risico voor de Indiase economie, en een verdere verslechtering van de balansen van bedrijven en openbare banken kan niet uitgesloten worden. Veel meer dan in andere opkomende economieën worden de voorzieningen voor verlies op een lening in India overschaduwd door verwachte verliezen op niet-rendabele leningen en lopende risicoschulden.

 

 

Dynamicline
APAC rapport voorkant 2018

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.