Wereldwijde toename faillissementen met 2 procent

Persbericht

Amsterdam, 5 maart 2020 - Coronavirus leidt tot groeiende onzekerheid in Aziatische markten - aantal faillissementen in Azië stijgt met 4% - faillissementen in Nederland stijgen in 2020 met 3%

Het aantal faillissementen in Azië neemt in 2020 naar verwachting met 4 procent toe. Vooral het coronavirus zorgt voor een groeiende onzekerheid in Aziatische markten. Ook ondervinden zij de gevolgen van teruglopende internationale handel. Deze onzekere vooruitzichten kunnen leiden tot uitstel van investeringen. Dat voorspelt Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2020. Wereldwijd stijgt het aantal faillissementen naar verwachting met 2 procent. Hiermee wordt de opwaartse trend van 2019 voortgezet. Zowel in West-Europa als Noord-Amerika is sprake van een stijging van 2 procent. Voor Nederland ligt een toename van 3 procent in het vooruitzicht.

In 2020 neemt het aantal faillissementen in de ontwikkelde economieën naar verwachting met 2,4 procent toe. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2019 (+1,4 procent). Dat geldt vooral voor Zuidoost-Azië, waar het aantal faillissementen in 2020 naar verwachting het sterkst zal toenemen (+4,2 procent). Het coronavirus raakt de Chinese economie en verstoort lokale bevoorradingsketens. De verslechterende groeivooruitzichten hebben geleid tot een neerwaartse groeiverwachting van het bbp in economieën wereldwijd.

Deze ontwikkeling zien we niet alleen in Azië, maar ook in Europa en in mindere mate in de VS. Dit vertaalt zich in een sterkere stijging van het aantal faillissementen dan in het vorige kwartaal. We verwachten dat het aantal faillissementen in West-Europa in 2020 met 2,1 procent zal stijgen, in vergelijking met een daling van 0,2 procent in 2019. Wereldwijde onzekerheid en protectionisme zijn de drijvende krachten. Het coronavirus komt daar nog bovenop en gezamenlijk vormen deze factoren een risico voor de economische vooruitzichten in 2020.

Theo Smid, Economist at Atradius Theo Smid
Econoom Atradius Nederland

 

Nederlandse faillissementen stijgen met 3 procent
In Nederland was in 2019 sprake van een keerpunt. Na een zeer sterke afname in de voorgaande jaren deed zich voor het eerst een stijging voor van het aantal faillissementen (+3,5 procent). Dit jaar zijn de vooruitzichten opnieuw verslechterd. Terwijl Atradius in november nog uitging van een stijging van het aantal faillissementen met 1 procent in 2020, heeft zij deze prognose bijgesteld naar een toename van 3 procent. Hiermee lijkt definitief een einde te zijn gekomen aan een periode waarin het aantal faillissementen telkens een jaar-op-jaar daling liet zien. De groeivertraging van de Nederlandse economie - van 1,7 procent in 2019 naar 1,0 procent in 2020 - is hiervan de belangrijkste oorzaak. Het zijn vooral externe omstandigheden - zoals de problemen in de Duitse maakindustrie, het handelsbeleid van de VS en onzekerheid over de gevolgen van de brexit - waardoor de export wordt getroffen. De groei van de consumptieve bestedingen is redelijk stabiel, mede als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, de lage werkloosheid en een stijging van de koopkracht.

Verenigd Koninkrijk: sterkste stijging aantal faillissementen in West-Europa
In West-Europa springt het Verenigd Koninkrijk er net als vorig jaar in negatieve zin uit. Hier verwacht Atradius wederom een groei van het aantal faillissementen met 7 procent, het hoogste aantal in West-Europa. In het vierde kwartaal van 2019 stagneerde de economie en bedrijven hebben te maken met een dalende vraag uit binnen- en buitenland. De onzekerheid zal volgens Atradius toenemen, zeker als het einde van de transitieperiode eind dit jaar in zicht komt. Ook in Zweden (+3 procent) en Denemarken (+3 procent) neemt het aantal faillissementen relatief sterk toe. In Zweden groeit het bbp mondjesmaat (+1 procent), mede als gevolg van een dalende vraag uit het buitenland. In Denemarken zal de groei in 2020 naar verwachting eveneens vertragen, waardoor ook hier de vooruitzichten verslechteren.

Bescheiden economische groei
In Frankrijk zijn de verwachtingen positiever. Hier neemt de binnenlandse vraag toe als gevolg van een lage inflatie en een stijging van de koopkracht. Toch verwacht Atradius in 2020 een stijging van de faillissementen (+2 procent), na een daling in 2019 (-4 procent). In Duitsland ligt een stijging van 1 procent in het vooruitzicht. Zo lijkt het erop dat de maakindustrie zich na een aantal moeilijke jaren herstelt. Tegelijkertijd heeft de Duitse industrie te maken met een teruglopende vraag uit het buitenland. In 2020 zal volgens Atradius sprake zijn van een bescheiden economische groei, mede doordat de wereldwijde groeivertraging negatieve gevolgen heeft voor de Duitse export. Ook hebben gewijzigde emissiestandaarden en een lagere buitenlandse vraag een negatieve impact gehad op de Duitse auto-industrie.

 

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.