Verenigde Staten 2021: hobbelige weg naar herstel

Atradius nieuws

Atradius deelt haar inzichten over de economie, de pandemie en de wereldwijde handelsstrategie van de VS, met speciale aandacht voor de verwachtingen over faillissementen en wanbetalingen

Tegen de achtergrond van de gezondheidscrisis als gevolg van de coronapandemie, de wisseling van de regering en de huidige economische onzekerheid is het handelsklimaat in de VS een steeds grotere uitdaging gebleken. Onze experts hebben de belangrijkste uitdagingen waarmee bedrijven en sectoren vandaag de dag worden geconfronteerd op een rijtje gezet.

Economie, consumentenbestedingen en faillissementen

Economie VS

Hoewel er enig optimisme heerst in verband met de uitrol van het vaccin, blijft er onzekerheid bestaan. Onder impuls van aanzienlijke stimuleringsmaatregelen van de overheid zal de economie zich in de loop van het jaar herstellen. Volgens de consensusramingen van analisten en economen zal het bbp in 2021 met 4,2% groeien. Dit houdt in dat het bbp tegen het einde van het jaar weer terug zal zijn op het niveau van 2019. Het herstel op de arbeidsmarkt zal langer duren. De kosten van de fiscale stimuleringsmaatregelen zullen ooit door toekomstige generaties moeten worden gedragen.

Consumentenbestedingen

De consumentenbestedingen zouden moeten aantrekken nu de nieuwe regering aanzienlijk meer kortetermijnstimulansen wil geven door de Covid-19-cheque voor particulieren tot USD 2000 te verhogen. De verspreiding van het Covid-19-vaccin vertraagt de verspreiding van het virus, waardoor meer bedrijven weer open kunnen gaan en het aantal insolventies afneemt naarmate de vraag aantrekt en er weer banen bijkomen, wat het vertrouwen versterkt. De arbeidsmarkt moet daarbij wel van ver komen, gezien een record aantal mensen het afgelopen jaar hun baan door de coronacrisis is kwijtgeraakt. Lang niet iedereen zal meteen weer van deze nieuwe banen kunnen profiteren, wat op de langere termijn negatieve gevolgen zal hebben voor de consumentenbestedingen.

Faillissementen

Het aantal faillissementen was in 2020 lager dan aan het begin van de pandemie aanvankelijk werd verwacht. Dit was het gevolg van een aantal factoren, waaronder stimuleringsmaatregelen van de overheid, een sterke opleving van de consumentenbestedingen na de pandemie-gerelateerde lockdowns in het tweede kwartaal, en stabiele steun van aandeelhouders, banken of andere (financiële) stakeholders. Bedrijven die als gevolg van de lockdowns in 2020 beperkte liquide middelen hebben en die te maken hebben met verschuivingen in de vraag zijn bijzonder kwetsbaar voor een mogelijk faillissement. 

Presidentiële overgang - gevolgen van impeachment en maatschappelijke onrust voor bedrijfsleven en handel

Impeachment

De afzettingsprocedure die is ingesteld tegen voormalig president Trump heeft geen gevolgen voor het bedrijfsleven en de handel, hoogstens alleen voor Trump zelf als hij in 2024 voor een tweede termijn zou willen gaan. De afzettingsprocedure zal echter in de eerste maanden wel kostbare tijd in beslag nemen die anders aan beleidsveranderingen had kunnen worden besteed. Impeachment zal de handel niet schaden, tenzij er burgerlijke onlusten uitbreken.

Maatschappelijke onrust

De Amerikaanse maatschappij is onder voormalig president Trump steeds dieper verdeeld geraakt. Onder andere sociale ongelijkheid, een gefragmenteerde regering met verschillend beleid tussen de centrale overheid en de federale staten onderling, de politieke en economische tegenstelling tussen de rijkere staten aan de oost- en westkust en de armere in het midden en zuiden van het land, en raciale spanningen hebben geleid tot dieptepunten als de dood van George Floyd in mei 2020 en de bestorming van het Capitool in januari 2021.

Hoewel maatschappelijke onrust en mogelijk geweld tegen politici in het huidige klimaat niet volledig kunnen worden uitgesloten, zal het effect ervan op het bedrijfsleven en de handel naar verwachting beperkt zijn. Als zich burgerlijke onrust voordoet en de regering tijdelijk wordt stilgelegd, kan dat de overheidsuitgaven en de stimuleringsplannen vertragen. Zodra de onrust is bedaard, zou de activiteit in de handel en het bedrijfsleven echter weer volledig moeten terugkeren.

Wereldhandel en ongedaan maken van tarieven

Het terugdraaien van de door de vorige regering opgelegde tarieven zou duidelijk gevolgen hebben voor vraag en aanbod, met prijsimplicaties tot gevolg. De binnenlandse productietarieven zouden waarschijnlijk worden beïnvloed door de toename van de buitenlandse invoer. De internationale handel zou een negatief effect op de werkgelegenheid kunnen hebben als daardoor lokale goed betaalde banen verloren zouden gaan. Anderzijds zullen Amerikaanse producenten, als de prijzen van ingevoerde intermediaire goederen lager zullen zijn naarmate de tarieven worden verlaagd, concurrerender worden, waardoor de negatieve gevolgen worden gecompenseerd. Uit een studie van het effect van de tarieven die tijdens de vorige regering werden geheven, blijkt dat de nettoresultaten van deze twee effecten erop wijzen dat ze voor de Amerikaanse economie in haar geheel gunstig kunnen zijn.   

Gezien de kosten en de complexiteit die gepaard gaan met het aanpassen van toeleveringsketens, hebben veel bedrijven na de uitbraak van Covid-19 en de recente tariefronde geprobeerd het risico in hun toeleveringsketens te diversifiëren. Dit kan uiteindelijk het effect van eventuele wijzigingen in het handelsbeleid dempen.

Het zal de economie in ieder geval ten goede komen als de handelsbetrekkingen met China kunnen worden genormaliseerd en het over-en-weer instellen van invoerbeperkingen wordt opgeheven. Biden kan er ook voor zorgen dat de verhoudingen met Iran en Noord-Korea minder op scherp komen te staan. Met de buitenlandse politiek in rustiger vaarwater is er ruimte om te focussen op de binnenlandse uitdagingen.

Impact Covid-19

Economische vooruitzichten voor het handelskredietrisico

De impact van Covid-19 zal van sector tot sector verschillen. Bij het beoordelen van het kredietrisico voor een bepaald bedrijf, is het belangrijk om de gevolgen van Covid-19 zowel op klant- als op leveranciersniveau te bekijken.

Terwijl de vaccins worden uitgerold, blijven de aantallen besmettingen met Covid-19 stijgen door het ontstaan van nieuwe mutaties van het virus. Voor de meeste sectoren wordt pas verbetering verwacht als het aantal actieve Covid-19-gevallen aanzienlijk daalt. De snelheid waarmee mensen worden gevaccineerd is lager dan verwacht. Dit kan betekenen dat een betekenisvolle verbetering voor bedrijven die het meest worden getroffen door de afstandsmaatregelen en verplichte sluitingen pas in het tweede halfjaar of later zal optreden.

Bedrijven en sectoren met risico op wanbetaling tijdens de Covid-19-recessie

Tijdens de Covid-19-recessie lopen bedrijven met een hoge schuldenlast en leningen met een korte looptijd een groter risico dan goed gekapitaliseerde bedrijven. Ondernemingen die de pandemie ingingen met gezonde balansen en een gezonde liquiditeit hebben duidelijk meer flexibiliteit om tijdelijke periodes van verminderde vraag en druk op de cashflow door te komen. Ook na de crisis blijven bedrijven gevaar lopen als zij weer snel willen groeien, maar die groei niet gefinancierd kunnen krijgen door zwakke balansen, geen reserves en terughoudende (financiële) stakeholders.

Bedrijven met een verminderde leencapaciteit, bijna vervallen schulden en aanzienlijke vaste uitgaven, hebben een aanzienlijk grotere kans op wanbetaling. Dit blijkt uit de toename van het aantal verlagingen van kredietratings in 2020 en de aanhoudende trend van zogeheten ‘fallen angels’ (obligaties die van ‘investment grade’ rating zijn afgewaardeerd naar ‘junk’ door de verslechterde financiële positie van de uitgevers van die obligaties). Als de doelmarkt sterk wordt getroffen door de beperkingen door Covid-19, zullen zowel kleinere als grotere ondernemingen daaronder lijden.

Delen van de economie hebben geprofiteerd van de crisis en zullen dat naar verwachting blijven doen. Te denken valt aan geselecteerde online detailhandelaren, sectoren voor woningverbetering, supermarkten, de farmaceutische industrie, de gezondheidszorg, ICT en streaming diensten. In het algemeen loopt de detailhandel echter risico en kan, afhankelijk van het resultaat van de feestdagen, in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar met hogere wanbetalingspercentages te maken krijgen.

In de horeca, de amusementssector en de reissector is het risico op wanbetaling hoog. Amusementssectoren, zoals bars, restaurants, horeca en theaters, die buitengewoon hard zijn geraakt door verplichte beperkingen in hun bedrijfsvoering, zullen waarschijnlijk het meest te lijden hebben. In de reissector hebben het uitvaarverbod in de cruisesector en de forse daling van de vraag naar vliegreizen geleid tot een aanzienlijke toename van de schuld tegenover een gevoelige daling van de inkomsten. Dit heeft geleid tot zwakkere balansen en een wezenlijke cash burn die waarschijnlijk jaren zal vergen om te herstellen. Het herstel van van de luchtvaartsector zal grotendeels afhangen van de terugkeer van reizigers en in welke mate luchtvaartmaatschappijen winstgevend kunnen worden, of ten minste genoeg kunnen verdienen om hun verplichtingen na te komen, zoals hoge leasebetalingen voor vliegtuigen. 

In de energiesector verwachten wij dat de olieprijzen licht zullen stijgen ten opzichte van het huidige niveau van ongeveer 50 USD per vat WTI naarmate de vraag toeneemt door verminderde maatregelen voor het houden van afstand in de loop van het jaar. Wij zien nu al dat aan de vraag wordt voldaan door een hogere productie. De sector loopt gevaar als de olieprijzen dalen of de upstreamactiviteiten stilvallen of de voortzetting ervan onhoudbaar wordt; de problemen zullen in dat geval doorsijpelen naar leveranciers. Later in het jaar zal de overheid regelgeving uitvaardigen en bezuinigen op energieboorders en fossiele brandstoffen ten voordele van groene energie. Dit maakt onderdeel uit van Biden’s plannen voor verduurzaming van de economie, wat – ondanks verlies van banen in de fossiele sector – veel banengroei in de sector duurzame energie zou moeten opleveren. Biden onderstreepte het belang dat hij hecht aan een duurzame economie door de Verenigde Staten op de eerste dag van zijn presidentschap opnieuw toe te laten treden tot het klimaatverdrag van Parijs nadat zijn voorganger Trump eerder het verdrag de rug had toegekeerd.

Ook bedrijven die afhankelijk zijn van werknemers met een minimumloon lopen risico. De mogelijkheid van een aanzienlijke verhoging van het federale minimumloon zal bedrijven dwingen om ofwel hun prijzen te verhogen, personeel te ontslaan of hun deuren te sluiten. Meer koopkracht kan gunstig zijn voor de economie als geheel, maar kan ook leiden tot banenverlies.

Faillissementen in het mkb in 2021

Het is moeilijk hier algemene uitspraken over te doen vanwege de grote onzekerheden rondom het tempo van de uitrol van het vaccin. Historisch gezien lopen faillissementen echter achter op economische neergang, dus we verwachten voor 2021 een algemene stijging van het aantal faillissementen in deze groep bedrijven. Uitdagingen in de handelssector en balanssterkte blijven twee van de grootste variabelen die de kans op wanbetaling bepalen.

Met name kleinere mkb-bedrijven worden hard geraakt als door ziekte of quarantaine van een of meer medewerkers het productieproces komt stil te vallen. Daar komt bij dat er in de Verenigde Staten veel minder steunmaatregelen voor bedrijven zijn dan in bijvoorbeeld Nederland. Gezien het sterke effect dat het coronavirus op het mkb heeft, wordt in het tweede halfjaar een sterke opleving van de economie verwacht naarmate het aantal vaccinaties toeneemt en meer mensen immuun worden en veilig kunnen terugkeren op de werkvloer.

Beeld na de coronacrisis

De toename van het aantal Covid-19 besmettingen en de langdurige gedeeltelijke lockdowns zijn verontrustend. De toegenomen schulden zullen moeten worden terugbetaald via hogere belastingen, wat nadelig is voor de investeringen en het rendement. Het vaccin zou moeten bijdragen tot het herstel van de werkgelegenheid en zou de uitgaven en de handel moeten stimuleren als het eenmaal weer veilig is om in groepen bijeen te komen.

Deze crisis is anders dan alle andere. Terwijl stimuleringsmaatregelen van de overheid en het stabiele kredietklimaat veel marginale bedrijven door de eerste golf van Covid-19-sluitingen hebben geholpen, zijn de balansen van deze bedrijven kwetsbaar terwijl ze grote economische onzekerheid tegemoet gaan. Bij eerdere recessies bleef het aantal faillissementen tot 12 à 18 maanden na het hoogtepunt van de crisis toenemen. Een toename van het aantal faillissementen blijft een punt van zorg, maar we hebben ook goede hoop dat deze crisis een ander, minder ernstig pad zal volgen wat het aantal wanbetalingen betreft.

Meer informatie over de Amerikaanse economische en politieke situatie en de ontwikkelingen in specifieke sectoren leest u in het landenrapport en de sector snapshot.