Trendbreuk ontwikkeling faillissementen in 2019

Persbericht

Amsterdam, 30 augustus 2018 - Aantal Nederlandse faillissementen stagneert - wereldwijde daling faillissementen vlakt af tot 1 procent - faillissementen Verenigd Koninkrijk nemen toe

In 2019 is het gedaan met de jarenlange dalingen van de faillissementen in Nederland. Ook de afname van het wereldwijde aantal faillissementen zal vertragen van 4,6 procent in 2018, tot 1 procent in 2019. Het Verenigd Koninkrijk ziet zelfs een toename van de aantallen faillissementen van 6 procent in 2018 en 3 procent in 2019. Een ‘no-deal brexit’ zal een verdere negatieve impact hebben op de faillissementsontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk en de omringende landen, waaronder Nederland.  

De Nederlandse economie blijft het goed doen en groeit in 2018 in ongeveer hetzelfde tempo als vorig jaar. De groei wordt breed gedragen door de consumptie en investeringen. Een krapper wordende arbeidsmarkt en stijgende lonen zorgen voor een robuuste groei van de huishoudconsumptie. Het aantal faillissementen daalt in 2018 naar verwachting met 12 procent. “De trend in faillissementen ontwikkelde zich de afgelopen maanden gunstiger dan we tijdens de vorige raming verwachtten”, zegt Theo Smid, econoom bij Atradius Nederland. Het niveau van faillissementen daalt in 2018 tot een recordlaagte van 51 procent van dat in 2007, voor het uitbreken van de crisis. “Voor 2019 voorzien we een lagere economische groei door het toenemen van de inflatie en daarmee het afnemen van de koopkracht”, vervolgt Smid. “Mede als gevolg van die afvlakking van de economische groei, verwachten we dat het aantal faillissementen in 2019 zal stagneren. Dat is een duidelijke trendbreuk met de periode 2014-2018 waarin het aantal faillissementen ieder jaar met dubbele cijfers daalde.”

Groei wereldeconomie
Wereldwijd daalt het aantal faillissementen dit jaar naar schatting met 4,6 procent. De sterkere daling van het aantal faillissementen in ontwikkelde landen is met name te danken aan de snellere groei van de Amerikaanse economie als gevolg van een expansief begrotingsbeleid aldaar, door de – wereldwijd – lage rentetarieven en het positieve sentiment onder consumenten en ondernemers. Deze positieve factoren zorgen dit jaar voor een groei van de wereldeconomie met 3,1 procent, de grootste stijging sinds 2011. In 2019 verliest de wereldeconomie wat aan kracht, waardoor het aantal faillissementen nog maar met 1 procent daalt.

Verschillende risico’s bedreigen vooruitzichten
Er spelen verschillende risico’s die kunnen leiden tot een verslechtering van de vooruitzichten. Het is nog onzeker hoe de handelsbeperkende maatregelen die de VS neemt doorwerken op de wereldeconomie. Hoewel die effecten nu nog beperkt lijken te zijn, kan een verdere escalatie van het handelsconflict tussen de VS en Europa – importheffingen op staal en aluminium – en de VS en China – importheffingen op Chinese goederen ter waarde van 50 miljard dollar – verstrekkende gevolgen hebben voor de groei van de wereldeconomie. Dichterbij huis zorgen de brexit-onderhandelingen en de politieke situatie in Italië voor onzekerheid. In het Verenigd Koninkrijk zelf nemen als gevolg van de lagere economische groei en onzekerheid rondom de brexit-onderhandelingen het aantal faillissementen over 2018 met 6 procent toe en in 2019 met nog eens 3 procent. Mochten het VK en de EU geen handelsakkoord weten te bereiken, dan zal dit een negatieve impact hebben op het aantal faillissementen in het VK en omringende landen, waaronder Nederland.

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.