Waarde uitgekeerde schadeclaims 2019 ruim 20% gestegen

Persbericht

Amsterdam, 29 januari 2019 - Claims met name in noodlijdende retailsector

Het aantal wegens wanbetaling ingediende schadeclaims is vorig jaar sterk gestegen, blijkt uit cijfers van kredietverzekeraar Atradius. In aantallen bedroeg de stijging 17,1 procent. Dat is een ruime verdubbeling in vergelijking met 2018. In waarde bedraagt de stijging 20,7 procent. De claims deden vooral zich voor in de retail waar sprake was van een aantal grote faillissementen. Deze ontwikkeling zet zich in het komende jaar - mede door de komst van Amazon naar Nederland - waarschijnlijk voort.

Een toename van het aantal schadeclaims is een graadmeter voor de ontwikkeling van faillissementen. Hoewel veel bedrijven in Nederland 2019 van de economische groei hebben geprofiteerd met hogere omzetten, hebben zij ook vaker te maken gehad met onbetaalde rekeningen die uiteindelijk tot schadeclaims hebben geleid. Nu het economisch klimaat naar verwachting zal verslechteren, verwacht de kredietverzekeraar dat meer bedrijven de komende tijd een beroep op hun kredietverzekering zullen doen.

Retail
De schadeclaims van het afgelopen jaar hebben vooral betrekking op de retail en ook in het komende jaar zijn de vooruitzichten voor deze sector niet positief. Zo verwacht Atradius dat het betreden van de Nederlandse markt door Amazon niet zonder gevolgen zal blijven.

 

De komst van Amazon zal niet alleen fysieke winkels treffen, maar zet ook de prijzen en marges van andere online spelers onder druk. Partijen die inmiddels goed gepositioneerd zijn en voldoende financiële slagkracht hebben, zullen het beste in staat zijn om deze concurrentie het hoofd te bieden.

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting
Edwin Kuhlman
Hoofd acceptatie Atradius Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouw
Ook de bouwsector is nog niet uit de gevarenzone. Hoewel de sector in de eerste helft van het jaar goed presteerde, zijn de effecten van het beleid rond stikstof en PFAS nog uiterst onzeker, benadrukt Kuhlman. “Veel lopende bouwprojecten zijn gestaakt. Als een bedrijf daarnaast nieuwe projecten in portefeuille heeft waar nog geen vergunningen voor zijn afgegeven, komt de liquiditeit onder druk te staan. Op den duur kan dit tot een toename van het aantal faillissementen leiden. Met extra aandacht voor hun situatie ondersteunen wij klanten in deze sector nog beter bij het beheersen van hun kredietrisico’s.”

Situatie Verenigd Koninkrijk blijft zorgelijk
Over de grens laat het Verenigd Koninkrijk wederom een toename zien van de claims (meer dan 10 procent), mede als gevolg van een sterke stijging van het aantal faillissementen in de retail en eerder vorig jaar ook in de bouw. In het Verenigd Koninkrijk is sprake van het hoogste aantal achterstallige facturen (35,1 procent) in West-Europa (29,9 procent). 7,9 procent staat zelfs langer uit dan 90 dagen, opnieuw het hoogste percentage in de regio, en kan uiteindelijk leiden tot een claim. Bijna een derde verwacht dat de betalingspraktijken van klanten nog verder zullen verslechteren. Polen heeft te maken met een vertraging in de bouwsector en de maakindustrie. Voor andere belangrijke handelspartners van Nederland is het beeld gunstiger. Zo waren er in Duitsland, ondanks de terugval van de maakindustrie, relatief weinig schades, zijn de vooruitzichten in België goed, presteerde Frankrijk gemiddeld en heeft Italië het, gezien de onzekere economische omstandigheden, redelijk goed gedaan.

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.            

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.