Stagnerende daling faillissementen Nederland

Persbericht

Amsterdam, 8 november 2018 - Niveau faillissementen in 2018 ligt bijna helft lager dan in 2007 - risico's in eurozone toegenomen vanwege onzekerheid over brexit en politieke risico's in Italië

Het aantal faillissementen in Nederland daalt in 2018 met 13 procent en ligt hiermee op 51 procent van het niveau van voor de crisis. In 2019 treedt echter voor het eerst een stagnatie op van het aantal faillissementen. Dit is een duidelijke trendbreuk in vergelijking met de periode van 2014 tot en met 2017, toen jaarlijks sprake was van een daling met dubbele cijfers. Hoewel de economische vooruitzichten voor Nederland ook in de komende jaren positief zijn, kunnen politieke ontwikkelingen in Italië en de blijvende onzekerheid over de brexit roet in het eten gooien. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de halfjaarlijkse Economic Outlook van Atradius.

De gunstige vooruitzichten voor Nederland houden ook in de komende jaren aan. Atradius verwacht in 2018 een economische groei van 2,7 procent. Deze groei wordt breed gedragen door de stijgende consumptie, investeringen en de groei van de export. De particuliere bestedingen zitten ook dit jaar in de lift dankzij het grote consumentenvertrouwen, de groei van de werkgelegenheid en de stijging van de koopkracht. In 2019 remt de economische groei iets af naar 1,7 procent, doordat de koopkracht iets daalt door de hogere inflatie en de bijdrage vanuit de netto handel afneemt. De verwachte daling van het aantal faillissementen in 2019 is met 13 procent ongeveer hetzelfde als een kwartaal geleden.

“Het aantal faillissementen is in 2018 tot ver beneden het niveau van voor de crisis gedaald en ligt nu op 51 procent van het niveau in 2007. In 2019 wordt echter een keerpunt bereikt. Dit komt doordat de daling van het aantal faillissementen volgend jaar stagneert, terwijl in de afgelopen vijf jaar het aantal faillissementen jaarlijks juist met dubbele cijfers daalde”, vertelt Theo Smid, econoom van Atradius “Dankzij de stabiele economische groei in Nederland zijn de vooruitzichten voor de komende jaren vooralsnog gunstig. Onze economie is echter kwetsbaar voor politieke en economische ontwikkelingen in andere delen van de wereld. Vooral de risico’s binnen Europa stapelen zich op, zoals bij de voor Nederland belangrijke handelspartners het Verenigd Koninkrijk en Italië.”

Risico’s binnen eurozone toegenomen
Wereldwijd zijn de economische vooruitzichten voor 2019 ongeveer hetzelfde als vorig jaar. De internationale conjunctuur wordt nog steeds gesteund door een lage rente, een positief sentiment en de belastingverlaging in de Verenigde Staten. De economische groei in de eurozone vertraagt in 2019 iets. Dit komt volgens Atradius doordat de consumptieontwikkeling verzwakt, vanwege een gematigde loonontwikkeling in combinatie met een stijgende inflatie en afnemende handelsgroei. Verder zijn de economische risico’s in de eurozone de afgelopen maanden toegenomen. De tijd die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nog rest om een akkoord te sluiten over de Britse uittreding begint op te raken. “Als in de komende maanden geen akkoord met de EU tot stand komt, ligt een ‘harde brexit’ in het vooruitzicht. Zo’n chaotische brexit vormt voor Nederland, voor wie het VK een belangrijke handelspartner is, een risico. Een ander risico voor de eurozone is het conflict tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie over de begroting voor 2019. Als deze situatie escaleert, kan dat leiden tot een verslechtering van het vertrouwen, wat schadelijk is voor de Italiaanse economie en negatieve uitstralingseffecten heeft naar de rest van Europa. Naar verwachting zal de stijging van het aantal faillissementen in Italië in 2019 minstens 4 procent bedragen.”

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

 

 

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.