Faillissementsverloop bedreigd door brexit en Trump

Persbericht

Amsterdam, 9 mei 2018 - Bescheider tempo daling Nederlandse faillissementen - bedrijven profiteren van aantrekkende wereldeconomie - dreigende Amerikaanse handelsoorlog en brexit onzekere factoren

Het aantal faillissementen in Nederland daalt in 2018 met 8 procent. Hiermee is het niveau van faillissementen nog maar 53 procent van het niveau van voor de crisis. Hoewel het Nederland economisch voor de wind gaat, is dit geen reden om achterover te leunen. De dreigende Amerikaanse handelsoorlog en de brexit-onderhandelingen brengen risico’s met zich mee. Dit en meer signaleert Atradius in haar meest recente Economic Outlook.

Na een daling van het aantal faillissementen met dubbele cijfers in de afgelopen jaren, verwacht Atradius in 2018 een bescheidener daling van 8 procent. “De trend in faillissementen ontwikkelde zich de afgelopen maanden gunstiger dan we tijdens onze vorige raming hadden verwacht”, stelt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius: “Hierdoor gaan we nu uit van 8 procent daling in 2018 in plaats van 4 procent.” Het niveau van faillissementen komt in 2018 uit op 53 procent van dat in 2007, voor het uitbreken van de crisis. Dankzij de stabiele economische groei in Nederland zijn ook de vooruitzichten voor de komende jaren gunstig. “De Nederlandse economie is echter wel gevoelig voor politieke en economische ontwikkelingen op het wereldvlak en met name bij onze handelspartners”, geeft Lorié aan. “Vooral de onzekerheid rondom de uitkomst van de brexit-onderhandelingen en de dreigende Amerikaanse handelsoorlog vormen een reële bedreiging van de vooruitzichten.”

Gunstige economische vooruitzichten
De wereldwijde conjunctuur bevindt zich in een opgaande fase, gesteund door gunstige financieringscondities, een positief sentiment en het expansieve Amerikaanse begrotingsbeleid. De groei wordt verder ondersteund door een herstel van investeringen die op hun beurt voor een opleving van de wereldhandel zorgen. De Nederlandse economie profiteert van het wereldwijde herstel. Voor 2018 zijn de vooruitzichten wederom positief. De groei blijft dit jaar breed gesteund vanuit de consumptie en investeringen. De groei van de huishoudconsumptie blijft op peil, gedreven door positieve vermogenseffecten, werkgelegenheidsgroei en hogere lonen.

Verschillende risico’s bedreigen vooruitzichten
Waar de meeste economieën in Europa zich naar verwachting sterk blijven ontwikkelen, kunnen de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten roet in het eten gooien. Hoewel de EU en het Verenigd Koninkrijk een akkoord hebben bereikt over de overgangsperiode na brexit, blijft het onzeker of de onderhandelingen op tijd worden afgerond. Een chaotische brexit vormt voor Nederland, voor wie het VK een belangrijke handelspartner is, een risico. Daarnaast worden de economische vooruitzichten bedreigd door de handelspolitiek van de Verenigde Staten. Amerika’s president Donald Trump dreigt met importtarieven op staal en aluminium. De staalsector is een cyclische sector die profiteert van het wereldwijde herstel; in Nederland staat de sector er redelijk voor. Hoewel het invoeren van eventuele importtarieven onlangs met een maand is uitgesteld, kunnen deze de sector negatief beïnvloeden. Indirect kunnen ook andere sectoren geraakt worden als escalatie van het handelsconflict en toenemende onzekerheid zorgen voor een afname van de wereldwijde economische groei.

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

 

 

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.