Meer dan de helft van na 90 dagen onbetaalde facturen oninbaar

Persbericht

Amsterdam, 14 mei 2014 - Aantal faillissementen West-Europa blijft hoog - Wanbetaling bedreiging winstgevendheid Nederlandse bedrijven

Bijna één op de drie Nederlandse ondernemers denkt dat het innen van openstaande facturen dit jaar de grootste uitdaging is voor de winstgevendheid van hun bedrijf. Gemiddeld 55 procent van onbetaalde facturen is oninbaar indien deze niet binnen 90 dagen zijn betaald. In lijn hiermee is sprake van een steeds sterkere focus op creditmanagement. Zo geldt voor ruim driekwart van de Nederlandse bedrijven dat zij maatregelen treffen om het risico op wanbetaling te beperken. Dit blijkt uit de Betalingsbarometer van Atradius waaraan bijna 3.000 bedrijven in 14 West-Europese landen hebben meegewerkt.

Uit het onderzoek blijkt dat in West-Europa gemiddeld 37,6 procent van de totale waarde van facturen te laat wordt betaald. Zo geldt voor 4,9 procent van de rekeningen dat zij na 90 dagen nog niet zijn voldaan en dat gemiddeld 1,7 procent van die facturen als oninbaar wordt afgeschreven. Europese bedrijven schrijven gemiddeld 35 procent van de totale waarde van deze facturen af als oninbaar. Bedrijven in Turkije, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië ondervinden hiervan de meeste gevolgen. In Denemarken, Zweden en Oostenrijk hebben bedrijven het tijdig innen van facturen beter onder controle en ook Griekenland slaagt hierin verrassend goed.

“Ondanks de positieve economische vooruitzichten zien veel bedrijven in Nederland en West-Europa wanbetaling als een bedreiging van hun winstgevendheid. Het ziet er niet naar uit dat deze risico’s op korte termijn afnemen. Hoewel het aantal faillissementen licht daalt, bevindt het aantal insolventies in de ontwikkelde landen zich 32 procent boven het niveau van 2007”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “In een aantal landen - Nederland, Denemarken, Spanje en Ierland - is sprake van een verbetering, maar in de meeste landen is het aantal insolventies nog erg hoog. Zo is het insolventieniveau in de eurozone twee keer zo hoog als voor de crisis en in de ons omringende markten ruim 3,5 keer zo hoog. Hierdoor neemt het risico op wanbetaling toe en is een goed creditmanagement extra belangrijk.”

Oorzaken van wanbetaling
De belangrijkste reden voor betalingsachterstanden is dat bedrijven onvoldoende financiële middelen tot hun beschikking hebben. Ruim 45 procent van de Nederlandse ondernemers zegt dat dit de grootste oorzaak is van het niet tijdig betalen van facturen. Betalingsachterstanden van buitenlandse klanten hebben volgens 29,3 procent meestal te maken met onjuiste informatie op facturen. Dat is veel hoger dan het Europees gemiddelde van 18 procent. Ook noemen Nederlandse bedrijven vaker dan gemiddeld onenigheid over de geleverde kwaliteit als oorzaak: 28 procent ten opzichte van 20 procent in de rest van West-Europa.

Steeds vaker gebruiken binnen- en buitenlandse afnemers van Europese bedrijven uitstel van betaling als alternatieve bron voor financiering. Dit komt het meest voor bij binnenlandse klanten in Duitsland (50,3 procent) en buitenlandse klanten in Denemarken (42,4 procent). Ruim 1 op de 5 bedrijven geeft aan dat insolventie van binnenlandse afnemers oorzaak is van het uitblijven van betalingen. Daarnaast noemt een kwart ingewikkelde betaalprocedures of inefficiënte banksystemen als reden van betaalachterstanden in het buitenland.

Grotere focus op creditmanagement
Het uitblijven van betalingen kan grote financiële gevolgen hebben voor bedrijven, waardoor minder middelen beschikbaar zijn voor innovaties en zakelijke initiatieven. Hoe langer vorderingen onbetaald blijven, hoe kleiner de kans dat zij ooit geïnd worden. Goed creditmanagement kan deze gevolgen beperken. Inmiddels treffen 3 op de 5 Europese bedrijven maatregelen om risico’s te verminderen, zoals het actief opvolgen van facturen door het sturen van betalingsherinneringen (46,2 procent) en het beoordelen van de kredietwaardigheid van klanten (43,3 procent). 75,5 procent van de Nederlandse bedrijven zet één of meer van deze instrumenten in om klanten aan hun financiële verplichtingen te houden. Van de Nederlandse bedrijven geeft bovendien 44 procent aan een beroep te doen op een incassobureau. Dit is het hoogste percentage in West-Europa, waar dit gemiddeld voor 31 procent van de bedrijven geldt.

De Nederlandse uitkomsten van de dertiende editie van de Betalingsbarometer van Atradius zijn beschikbaar op www.atradius.nl in de rubriek Publicaties. Het volledige rapport is te downloaden via www.atradius.com.

 

Bijna één op de drie Nederlandse ondernemers denkt dat het innen van openstaande facturen dit jaar de grootste uitdaging is voor de winstgevendheid van hun bedrijf. Gemiddeld 55 procent van onbetaalde facturen is oninbaar indien deze niet binnen 90 dagen zijn betaald. In lijn hiermee is sprake van een steeds sterkere focus op creditmanagement. Zo geldt voor ruim driekwart van de Nederlandse bedrijven dat zij maatregelen treffen om het risico op wanbetaling te beperken. Dit blijkt uit de Betalingsbarometer van Atradius waaraan bijna 3.000 bedrijven in 14 West-Europese landen hebben meegewerkt.

Uit het onderzoek blijkt dat in West-Europa gemiddeld 37,6 procent van de totale waarde van facturen te laat wordt betaald. Zo geldt voor 4,9 procent van de rekeningen dat zij na 90 dagen nog niet zijn voldaan en dat gemiddeld 1,7 procent van die facturen als oninbaar wordt afgeschreven. Europese bedrijven schrijven gemiddeld 35 procent van de totale waarde van deze facturen af als oninbaar. Bedrijven in Turkije, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië ondervinden hiervan de meeste gevolgen. In Denemarken, Zweden en Oostenrijk hebben bedrijven het tijdig innen van facturen beter onder controle en ook Griekenland slaagt hierin verrassend goed.

“Ondanks de positieve economische vooruitzichten zien veel bedrijven in Nederland en West-Europa wanbetaling als een bedreiging van hun winstgevendheid. Het ziet er niet naar uit dat deze risico’s op korte termijn afnemen. Hoewel het aantal faillissementen licht daalt, bevindt het aantal insolventies in de ontwikkelde landen zich 32 procent boven het niveau van 2007”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “In een aantal landen - Nederland, Denemarken, Spanje en Ierland - is sprake van een verbetering, maar in de meeste landen is het aantal insolventies nog erg hoog. Zo is het insolventieniveau in de eurozone twee keer zo hoog als voor de crisis en in de ons omringende markten ruim 3,5 keer zo hoog. Hierdoor neemt het risico op wanbetaling toe en is een goed creditmanagement extra belangrijk.”

Oorzaken van wanbetaling
De belangrijkste reden voor betalingsachterstanden is dat bedrijven onvoldoende financiële middelen tot hun beschikking hebben. Ruim 45 procent van de Nederlandse ondernemers zegt dat dit de grootste oorzaak is van het niet tijdig betalen van facturen. Betalingsachterstanden van buitenlandse klanten hebben volgens 29,3 procent meestal te maken met onjuiste informatie op facturen. Dat is veel hoger dan het Europees gemiddelde van 18 procent. Ook noemen Nederlandse bedrijven vaker dan gemiddeld onenigheid over de geleverde kwaliteit als oorzaak: 28 procent ten opzichte van 20 procent in de rest van West-Europa.

Steeds vaker gebruiken binnen- en buitenlandse afnemers van Europese bedrijven uitstel van betaling als alternatieve bron voor financiering. Dit komt het meest voor bij binnenlandse klanten in Duitsland (50,3 procent) en buitenlandse klanten in Denemarken (42,4 procent). Ruim 1 op de 5 bedrijven geeft aan dat insolventie van binnenlandse afnemers oorzaak is van het uitblijven van betalingen. Daarnaast noemt een kwart ingewikkelde betaalprocedures of inefficiënte banksystemen als reden van betaalachterstanden in het buitenland.

Grotere focus op creditmanagement
Het uitblijven van betalingen kan grote financiële gevolgen hebben voor bedrijven, waardoor minder middelen beschikbaar zijn voor innovaties en zakelijke initiatieven. Hoe langer vorderingen onbetaald blijven, hoe kleiner de kans dat zij ooit geïnd worden. Goed creditmanagement kan deze gevolgen beperken. Inmiddels treffen 3 op de 5 Europese bedrijven maatregelen om risico’s te verminderen, zoals het actief opvolgen van facturen door het sturen van betalingsherinneringen (46,2 procent) en het beoordelen van de kredietwaardigheid van klanten (43,3 procent). 75,5 procent van de Nederlandse bedrijven zet één of meer van deze instrumenten in om klanten aan hun financiële verplichtingen te houden. Van de Nederlandse bedrijven geeft bovendien 44 procent aan een beroep te doen op een incassobureau. Dit is het hoogste percentage in West-Europa, waar dit gemiddeld voor 31 procent van de bedrijven geldt.

De Nederlandse uitkomsten van de dertiende editie van de Betalingsbarometer van Atradius zijn beschikbaar op www.atradius.nl in de rubriek Publicaties. Het volledige rapport is te downloaden via www.atradius.com.


Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met 160 kantoren in 50 landen heeft Atradius toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.