Late betalingen bij bijna 90% bedrijven Azië-Pacific

Persbericht

Amsterdam, 20 oktober 2016 - Bescherming cashflow tegen betalingsrisico's hoogste prioriteit

Bijna 90 procent van de bedrijven in de regio Azië-Pacific kreeg in het afgelopen jaar te maken met wanbetaling. Vooral bedrijven in India, Singapore en China zijn hierdoor geraakt. Om hun cashflow te beschermen tegen betalingsrisico’s zijn zo’n vier op de tien bedrijven in de regio van plan vaker tools voor credit management in te zetten. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor Azië-Pacific van Atradius, waarin de betalingsmoraal van bedrijven in Australië, China, Hongkong, India, Indonesië, Japan, Singapore en Taiwan is onderzocht.

“Hoewel de regio Azië-Pacific in vergelijking met andere geografische regio’s goed presteert, leiden de wereldwijde economische ontwikkelingen tot bezorgdheid over oplopende schulden en een verslechterende kredietkwaliteit”, licht Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland, toe. “Dit kan leiden tot een stijging van het aantal faillissementen in veel opkomende markten, zeker in landen die afhankelijk zijn van de handel met China of die grondstoffen verhandelen.”

Kopen op krediet
Uit de Betalingsbarometer blijkt dat ongeveer 90 procent van de leveranciers in de regio Azië-Pacific hun klanten de mogelijkheid van kopen op krediet biedt, in vergelijking met 78 procent in Europa en 87 procent in de Verenigde Staten. Gemiddeld geldt dit voor bijna de helft van de zakelijke verkopen in de regio, hoewel dit in China (38,2 procent) veel minder vaak het geval is. Bovendien hanteren Chinese leveranciers kortere betalingstermijnen: 31 dagen in vergelijking met 37 dagen in 2015. Japan is met 44 dagen het land met de langste betalingstermijnen. Te late betalingen worden volgens Atradius vooral veroorzaakt doordat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen en niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Veiligstelling van de cashflow
De slechte betalingsmoraal is voor ruim een derde van de leveranciers in de regio reden om maatregelen te nemen ter bescherming van hun cashflow. Voor 33 procent geldt zelfs dat zij hun verplichtingen aan hun eigen leveranciers niet kunnen nakomen. Een kwart heeft extra financiering van banken of andere geldverstrekkers nodig om hun crediteuren te kunnen betalen. India heeft het vaakst te maken met het domino-effect dat hierdoor wordt veroorzaakt. Het land heeft met 2,7 procent het hoogste aantal oninbare vorderingen in de regio.

Met een verwachte toename van het bruto binnenlands product van 5,7 procent groeit de economie in de regio Azië-Pacific waarschijnlijk ook in de komende jaren sneller dan andere economieën. Ook Nederlandse bedrijven profiteren hiervan. In oktober en november staan verschillende handelsmissies naar deze regio op de agenda, onder meer naar Japan, China, Australië en Indonesië. De twee grootste Aziatische economieën - India en China - geven de toon aan, met een groei van achtereenvolgens 7,5 en 6,6 procent. China blijft, ondanks de groeivertraging, relatief goed presteren, onder meer door een verschuiving van de focus naar een door diensten en consumptie geleide groei. Atradius heeft kortgeleden tien tips om succesvol zaken te doen met China gepubliceerd.

In de Betalingsbarometer voor Azië-Pacific geeft Atradius inzicht in de belangrijkste oorzaken van betalingsrisico’s, de gevolgen hiervan voor de winstgevendheid van bedrijven en de visie van ondernemers over ontwikkelingen in de betalingsmoraal voor de komende 12 maanden. Het volledige rapport kan worden gedownload in de rubriek Publicaties op www.atradius.nl.


Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.