Kredietrisico's Oost-Europa nemen toe in 2014

Persbericht

Amsterdam, 4 juni 2014 - Onvoldoende cashflow grootste probleem - Ruim een derde van na 90 dagen onbetaalde facturen oninbaar

Bedrijven in Oost-Europa kampen met een gebrek aan liquide middelen, waardoor betalingsachterstanden kunnen oplopen. Zo is ruim een derde van de onbetaalde facturen na 90 dagen oninbaar. Ruim 4 op de 10 bedrijven in Oost-Europa maakt zich zorgen over dit gebrek aan cashflow. Dit blijkt uit de Betalingsbarometer van Atradius, waaraan ruim 3.800 bedrijven in 18 Europese landen meewerkten.

De economische groei in Oost-Europa zal naar verwachting in 2014 vertragen. Zo groeit het bruto binnenlands product dit jaar met 1,7 procent in vergelijking met 2 procent in 2013. Hoewel de groeipercentages in de onderzochte landen - Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije - positief zijn, verwacht Atradius niet dat het aantal faillissementen hiermee evenredig afneemt. Deze nemen naar verwachting zelfs toe, wat leidt tot grotere kredietrisico’s voor bedrijven in de regio. Een meerderheid van de bedrijven benadrukt dat de beperkte beschikbaarheid van liquide middelen de belangrijkste oorzaak is voor betalingsachterstanden. Dit geldt voor 58,6 procent van de ondernemingen als het gaat om binnenlandse verkopen en voor 37,5 procent met betrekking tot buitenlandse afzet. Maar liefst 41,7 procent van de bedrijven in Oost-Europa vindt het zorgwekkend dat er onvoldoende cashflow is. Dit is 41 procent meer dan in West-Europa, waar 29,6 procent van de bedrijven deze zorg deelt.

Oninbare facturen
Hoewel naar verwachting meer bedrijven in Oost-Europa in 2014 te maken kunnen krijgen met betalingsachterstanden is het hier met de betalingsmoraal beter gesteld dan in West-Europa. 31,9 procent van de waarde van uitstaande facturen ligt na de vervaldatum, terwijl dit in West-Europa voor 37,6 procent van de vorderingen geldt. In Oost-Europa staat 3,5 procent van de facturen 90 dagen na de vervaldatum nog open en 1,2 procent van de facturen wordt uiteindelijk als oninbaar afgeschreven. In West-Europa is 4,9 procent van de rekeningen na 90 dagen nog steeds niet voldaan en is 1,7 procent na deze termijn oninbaar. In Slowakije krijgen bedrijven het vaakst te maken met achterstallige betalingen. Ondernemers in Tsjechië moeten de meeste vorderingen als oninbaar afschrijven. Ondanks de verschillen in betalingsmoraal is het percentage facturen die meer dan 90 dagen na de vervaldatum oninbaar zijn zowel in Oost- als in West-Europa redelijk consistent, met achtereenvolgens 34 en 35 procent.

Maatregelen tegen wanbetaling
Bedrijven kunnen een aantal maatregelen nemen om hun debiteurenbeheer te verbeteren. In Slowakije heeft 41,2 procent van de bedrijven te maken met betalingsachterstanden van binnenlandse klanten, doordat deze kredietfaciliteiten gebruiken als een vorm van surrogaatfinanciering. Kennis hiervan kan helpen bij het maken van betere betalingsafspraken. In Polen geldt voor 41,9 procent van de ondernemers dat betalingsachterstanden op buitenlandse verkopen een gevolg zijn van complexe betalingsprocedures. Een vereenvoudiging van deze procedures kan uitkomst bieden.

"Oost-Europa heeft te maken met een aantal onzekere factoren, zoals de ontwikkelingen in Oekraïne en Rusland. Terwijl de situatie in Oekraïne naar verwachting leidt tot een groeivertraging in Oost-Europa tot 1,7 procent, verbeteren de vooruitzichten in Tsjechië, Hongarije en Polen. Hier is sprake van een groei van ruim 2 procent en in Slowakije is de groei iets minder dan 2 procent. Toch is nog steeds sprake van betalingsachterstanden. Bijna een derde van de totale waarde van facturen wordt te laat betaald. Mede hierdoor blijven de risico’s op insolventies hoog”, vertelt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Meer inzicht in het betalingsgedrag van klanten, het vereenvoudigen van procedures en het afdekken van risico’s met een kredietverzekering zorgen voor een beter debiteurenbeheer en grotere cashflow."

Atradius heeft in Oost-Europa bedrijven in Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije ondervraagd. Naast betalingspraktijken komen hierbij uitdagingen op het gebied van winstgevendheid, debiteurenbeheer en het aantal debiteurendagen aan de orde. De resultaten voor Oost-Europa uit de Betalingsbarometer van Atradius zijn beschikbaar op www.atradius.nl in de rubriek Publicaties. Het volledige rapport is te downloaden via www.atradius.com.

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met 160 kantoren in 50 landen heeft Atradius toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.