Faillissementen in Nederland stijgen in 2019 met 3%

Persbericht

Amsterdam, 16 mei 2019 - Wereldwijde omslag in aantal faillissementen - ook in Nederland stijgt het aantal faillissementen in 2019 - rol voor overheid in stimuleren economische groei

Het aantal faillissementen in Nederland stijgt in 2019 naar verwachting met 3 procent. Dit is een duidelijke verslechtering ten opzichte van vorig jaar en een trendbreuk in vergelijking met de afgelopen vijf jaar, waarin het aantal faillissementen steeds met dubbele cijfers daalde. Bovendien heeft Atradius haar verwachting sinds de laatste raming naar beneden bijgesteld. Dit wordt ingegeven door de onzekerheid over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, de brexit en de terugvallende economische groei in Europa, die allemaal negatief uitpakken voor de Nederlandse export. Dit concludeert Atradius in haar halfjaarlijkse Economic Outlook.

Terwijl het aantal faillissementen tussen 2014 en 2018 gemiddeld met 20 procent per jaar daalde, doet zich volgens Atradius in 2019 een keerpunt voor. “De trend in faillissementen ontwikkelde zich in de afgelopen maanden slechter dan verwacht. Terwijl we in februari nog een stijging van 2 procent in 2019 verwachtten, hebben we onze prognose inmiddels bijgesteld naar 3 procent”, aldus John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. Het niveau van het aantal faillissementen komt in 2019 uit op 55 procent van dat in 2007, voor het uitbreken van de crisis. Toch is de economische groeivertraging reden tot zorg en blijven de neerwaartse risico’s groot. “In Nederland daalt de economische groei dit jaar naar 1,6 procent. Het zijn vooral externe omstandigheden die onze economie parten spelen. Zo dreigt het handelsconflict tussen China en de VS te escaleren nu de VS het importtarief op Chinese goederen hebben verhoogd. Daarnaast spelen nog altijd de onzekerheid rond de brexit, de politieke onrust in Frankrijk en de onzekere begrotingssituatie in Italië een rol.”

Overheden aan zet
De terugvallende economische groei in Nederland staat niet op zichzelf. In heel West-Europa verslechteren de economische vooruitzichten, doordat de wereldhandel minder sterk groeit. Wereldwijd verwacht Atradius in 2019 een stijging van het aantal faillissementen van 2 procent, volgend op een daling van 2 procent in 2018. De sterkste toename doet zich echter voor in West-Europa, waar het aantal faillissementen met 3 procent stijgt. Op de lange termijn zijn de vooruitzichten voor de economische groei in de eurozone veel minder gunstig dan in de VS en China.

De overheid is nu aan zet. In Europa zijn beperkte mogelijkheden voor monetaire verruiming. Hierdoor is het nodig dat vooral naar fiscaal beleid wordt gekeken om de economische groei te stimuleren. Daarnaast hebben landen in Noord-Europa - zoals Nederland, Duitsland en Finland - een solide overheidsbegroting. Dit biedt ruimte om het groeipotentieel te versterken via investeringen. Bij de huidige lage rente hoeft dit bovendien niet ten koste te gaan van de stabiliteit van overheidsfinanciën.

John Lorié, Senior Economist at Atradius John Lorié
Hoofdeconoom Atradius

 

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

 

 

 

 

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.