Energiecrisis helpt transitie naar schone energie

Atradius nieuws

Amsterdam, 23 februari 2023 - Energievooruitzichten 2023 door de economen van Atradius

De wereldwijde opinie is het er grotendeels over eens dat we de thermostaat van de aarde lager moeten zetten. Desondanks zijn acties om verdere opwarming van de aarde te beperken tot nu toe vrij traag op gang gekomen en vaak bescheiden van omvang.

Deze inertie begint nu echter te veranderen. De energiecrisis met de stijgende brandstofprijzen en de bezorgdheid over de tekorten op de energiemarkt versnelt de energietransitie, nu regeringen en markten zich steeds meer richten op hernieuwbare energiebronnen om de energiezekerheid te ondersteunen en de kosten te drukken.

Het nieuwste onderzoek van het Economic Research Department van Atradius gaat in detail in op de huidige energiecrisis en hoe deze de bredere vooruitzichten voor de wereldwijde markten voor duurzame energie, olie en gas beïnvloedt.

Energiecrisis leidt tot veranderingen in energiemix

Door het vraagherstel na de pandemie draaiden de energiemarkten al op volle toeren, en daar kwam begin 2022 de Russische invasie in Oekraïne nog eens bij. Dit veroorzaakte een enorme schok in de energievoorziening, met name voor de Europese landen die lange tijd afhankelijk waren van Russisch gas. In combinatie met andere stressfactoren, zoals de hoge inflatie, worden we nu geconfronteerd met een regelrechte wereldwijde energiecrisis en een verschuiving van de energiemix nu landen noodzakelijkerwijs op zoek gaan naar alternatieve energiebronnen.

Op korte termijn verwachten wij een toename van het gebruik van fossiele brandstoffen om te voldoen aan de acute behoefte. Echter, onze geactualiseerde langetermijnvooruitzichten zijn in overeenstemming met het aangekondigde beleidsscenario (Announced Pledges Scenario) 2050 van het International Energy Agency (IEA). Daarin wordt uitgegaan van hogere prijzen voor fossiele brandstoffen, een lagere mondiale energievraag en een toenemend gebruik van schone energiebronnen.

Vooruitzichten hernieuwbare energie

De energiecrisis stimuleert het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Beperkingen van het energieaanbod na de inval van Rusland in Oekraïne en de sterke stijging van de brandstofprijzen hebben de business case van wind- en zonne-energie verbeterd. De wereldwijde groei van de sector hernieuwbare energie wordt verder ondersteund door toezeggingen voor een nuluitstoot (net zero) en een toename van overheidsmaatregelen om de klimaatverandering aan te pakken.

De Amerikaanse Inflation Reduction Act (2022) en de REPowerEU-strategieën van de EU zijn prominente beleidsmaatregelen die actief gebruik maken van subsidies om de groei van schone energie te bevorderen. Wij voorspellen dat China komende jaren wereldleider blijft in de productiecapaciteit voor wind- en zonne-energie. Het CO2-vrij maken van de energiesector zal enorme investeringen vergen, met name in energienetten wereldwijd, die moeten inspelen op de groeiende vraag naar elektriciteit uit zon- en windenergie.

Vooruitzichten oliemarkt

De vraag naar olie zal naar verwachting in de komende jaren zijn piek bereiken en over de decennia daarna gestaag afnemen. De overgang naar schone energie, onzekerheden over het aanbod en geopolitieke risico's zullen samen het verbruik ontmoedigen. De piek wordt reeds verwacht in 2024. Dit zal worden gevolgd door afname aan de vraagzijde, wat uiteindelijk zal leiden tot een daling van de vraag met ongeveer 40% tussen 2030 en 2050 en een daling van de prijzen met 20% tot 60% in dezelfde periode.

De wereldwijde daling van de vraag is geconcentreerd in de ontwikkelde economieën, onder aanvoering van beleidsmaatregelen die gericht zijn op het terugdringen van de vraag, zoals de toenemende elektrificatie van auto's. Azië-Pacific zal de grootste olieverbruikende regio blijven, hoewel ook daar een dalende trend in de vraag te zien is.

Vooruitzichten gasmarkt

De gasprijzen zijn momenteel hoog en onderhevig aan geopolitieke volatiliteit. Dit geldt met name voor Europa, dat gedwongen is een beroep te doen op alternatieve bronnen voor Russisch gas, waaronder het gebruik van het duurdere vloeibare aardgas (LNG).

De wereldwijde vraag naar gas daalt op lange termijn. Hoewel verwacht wordt dat de vraag in het midden tot de tweede helft van het decennium zal pieken, voorspellen de prognoses een daling van 8% tegen 2030 en een verdere daling van 40% tegen 2050. Hoewel Rusland in 2050 naar verwachting nog steeds de grootste gasleverancier ter wereld zal zijn, zal zijn rol afnemen naarmate het gasverbruik wereldwijd afneemt.

 

Lees het volledige onderzoek in onderstaand rapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.