Cashflow grootste uitdaging voor bedrijven in Noord- en Zuid-Amerika

Persbericht

Amsterdam, 25 september 2013 - Met name innen buitenlandse vorderingen probleem

Bedrijven in Noord- en Zuid-Amerika maken zich zorgen over de vraag of zij dit jaar in staat zijn hun cashflow op een aanvaardbaar niveau te handhaven. Zij beschouwen dit als één van de grootste uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. Deze opvatting stemt overeen met de heersende stemming in het Europese bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven die in deze regio zakendoen, kunnen te maken krijgen met dalende verkopen of betalingsachterstanden, blijkt uit de Betalingsbarometer van Atradius.

Het onderzoek is onderdeel van een reeks. Zo heeft Atradius op 29 mei haar bevindingen voor West-Europa - waaronder Nederland - gepubliceerd. Aan het huidige onderzoek namen 829 bedrijven uit de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Brazilië deel. Uit de Betalingsbarometer blijkt dat ondanks een bescheiden economische groei het genereren en behouden van voldoende cashflow een prioriteit blijft. Noodlijdende bedrijven, achterblijvende verkopen, financieringsproblemen en betalingsachterstanden zijn factoren die hierbij een belangrijke rol spelen. “De VS en Canada staan in de Top-10 van belangrijkste exportbestemmingen van Nederland buiten de Europese Unie. Daarnaast staat de VS - waar de economie weer aantrekt - in de Top-5 van landen waar in 2013 de grootste stijging van de Nederlandse export wordt verwacht. Brazilië voert deze ranglijst aan en wordt het vaakst genoemd als nieuwe exportmarkt1”, vertelt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Deze markten zijn dus erg belangrijk voor Nederlandse bedrijven. Druk op cashflow bij lokale afnemers kan betekenen dat minder gekocht wordt of dat later tot betaling wordt overgegaan.”

Oninbare vorderingen
Voor bedrijven in Canada en de VS zijn buitenlandse vorderingen een groter gevaar dan binnenlandse vorderingen. In de VS is 6,7 procent van de buitenlandse en 4,5 procent van de binnenlandse vorderingen als oninbaar afgeschreven. In Canada was 5,9 procent van de buitenlandse en 4,3 procent van de binnenlandse vorderingen oninbaar. In Mexico en Brazilië vertegenwoordigen juist binnenlandse vorderingen een groot risico. In Mexico was 6,4 procent van de binnenlandse vorderingen oninbaar in vergelijking met 5,5 procent van de buitenlandse vorderingen; in Brazilië was 7,7 procent van de binnenlandse en 7,3 procent van de buitenlandse zakelijke vorderingen oninbaar.

In vergelijking met Europese bedrijven is het innen van buitenlandse vorderingen een grotere uitdaging voor ondernemingen in Noord- en Zuid-Amerika. Deze bedrijven hebben stelselmatig grote moeite hun buitenlandse facturen tijdig te incasseren. De oorzaken hiervoor lopen uiteen van een gebrek aan ervaring met export, inconsistente betalingspraktijken, taal- of cultuurbarrières of minder gebruik van middelen voor credit management, zoals een kredietverzekering, internationale incasso’s of kredietinformatiediensten.

Betalingen blijven te lang uit
Uitblijvende betalingen resulteren in een langere DSO (Days Sales Outstanding, dagen uitstaande verkoop). Dit heeft eveneens een negatief effect op de cashflow. De gemiddelde DSO bedraagt 58 dagen en is bijna tweemaal zo hoog als de gemiddelde betalingstermijn van 31 dagen. Brazilië heeft de hoogste gemiddelde DSO (86 dagen) en de VS de laagste (41 dagen). In Canada is sprake van een DSO van 51 dagen en in Mexico van 55 dagen. Braziliaanse bedrijven zeggen dat zij zich pas zorgen maken over achterblijvende betalingen als de gemiddelde betalingstermijn langer is dan 90 dagen. Het percentage van ondernemingen in Brazilië dat deze mening deelt, is aanzienlijk hoger dan gemiddeld. "Een lager risico op insolventie resulteert niet per definitie in minder betalingsachterstanden. Het is dan ook erg belangrijk dat bedrijven hun kredietbeheer versterken. Of dit nu invulling krijgt door een kredietverzekering, het inzetten van incassobureaus, het verrichten van meer kredietcontroles of de implementatie van een gestructureerd aanmaningsproces. Effectief kredietbeheer kan helpen de cashflow en de bedrijfscontinuïteit te beschermen en hiermee de mogelijkheden voor groei vergroten", stelt Richard Ariens, Regional Director van Atradius Trade Credit Insurance NAFTA.

De Atradius Betalingsbarometer voor Noord- en Zuid-Amerika is beschikbaar via www.atradius.nl in de rubriek Publicaties.
 

1 Bron: Trends in Export 2013

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met 160 kantoren in 45 landen heeft Atradius toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die zijn verbonden aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.