Atradius verwacht verdere daling faillissementen in NL

Persbericht

Amsterdam, 1 juni 2017 - Nederlandse faillissementen dalen in 2017 voor 4e jaar op rij - wereldhandel groeit maar structurele problemen blijven bestaan - internationale onzekerheden onverminderd groot

Faillissementen in ontwikkelde markten stabiliseren dit jaar, zo voorspelt kredietverzekeraar Atradius in haar meest recente Economic Outlook. Na een daling van 5 procent in 2016, neemt het niveau van insolventies in ontwikkelde markten dit jaar met gemiddeld 1 procent af. In Nederland dalen de faillissementen in 2017 met naar schatting 12 procent, het vierde jaar op rij waarin faillissementen dalen. Deze voorspelling is echter met grote onzekerheid omgeven. Vooral de onzekere politieke en economische omstandigheden, ingegeven door Brexit, opkomend populisme en protectionistische maatregelen van de regering Trump, kunnen de faillissementsvooruitzichten ook voor Nederland beïnvloeden.

In 2016 groeide de wereldeconomie met slechts 2,5 procent, wat het laagste stijgingspercentage is sinds de financiële crisis. De mondiale groei komt dit jaar wereldwijd uit op 2,9 procent, ingegeven door hogere consumentenbestedingen en investeringen, en een positiever sentiment. Zo ontworstelen een aantal grote, opkomende economieën zich dit jaar aan een recessie, zoals Rusland, Brazilië en Argentinië. Daarbij hebben Japan en de VS te maken met een groeiversnelling.

Groei wereldhandel
De zwakke groei van de wereldeconomie in 2016 was een belangrijke factor voor de historische, extreem lage groei van de wereldhandel met slechts 1,3 procent. Voor dit jaar en volgend jaar verwacht Atradius herstel van de wereldhandel, waarbij de groei uitkomt op 3,2 tot 3,4 procent. Die groei is nog steeds ruimschoots onder het historische gemiddelde en wordt gedrukt door een aantal structurele ontwikkelingen in de wereldeconomie.

Afkoeling groeimotor
Een van die ontwikkelingen is de herijking van de Chinese economie van investerings- naar consumptiegedreven groei. “Hierdoor koelt de belangrijkste groeimotor van de wereldhandel enigszins af. Verder wordt de wereldhandel gedrukt doordat productie vaker dichterbij afzetmarkten plaatsvindt en door de vertraagde liberalisering van de handel door het opschorten van onderhandelingen over vrijhandelsverdragen als TPP en TTIP. Tenslotte is ook de hoge mate van beleidsonzekerheid, vooral gevoed door de opstelling van de VS, een belemmerende factor”, aldus John Lorié, hoofdeconoom van Atradius.

Nederland
Atradius voorziet voor Nederland een daling van het aantal faillissementen van 12 procent in 2017, gedreven door een robuuste economische groei. Hoewel aanzienlijk, is deze faillissementsdaling minder groot dan in de afgelopen jaren. Bovendien is de onzekerheidsmarge rond deze voorspelling vrij groot, vanwege een opeenstapeling van politieke en economische risico’s. Deze ontwikkelingen kunnen de exportafhankelijke Nederlandse economie gaan raken.

 

Voorspellingen faillissementen ontwikkelde markten voor 2017 per mei 2017

 

De complete Economic Outlook van mei 2017 kan worden gedownload via www.atradius.nl.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over meer dan 240 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.