Atradius publiceert tienstappenplan voor succesvol zakendoen met Indonesië

Persbericht

Amsterdam, 15 april 2013 - Enorme mogelijkheden in een van de snelst groeiende economieën ter wereld - Steeds groter wordende middenklasse met behoefte aan buitenlandse goederen en diensten

Atradius - de grootste kredietverzekeraar van Nederland – publiceert het rapport ‘Succesvol handelen met Indonesië. Tien basisprincipes’. In dit rapport geeft zij exporteurs op basis van een tienstappenplan inzicht in hoe ze kunnen profiteren van de enorme mogelijkheden die handel met Indonesië - een van de snelst groeiende economieën ter wereld - biedt.

Het rapport ‘Succesvol handelen met Indonesië’ behandelt factoren waarmee exporteurs rekening moeten houden om handel met Indonesië succesvol te maken. Atradius organiseert op 17 april bovendien een webinar over dit thema. Een van de belangrijkste aanbevelingen is dat buitenlandse leveranciers de tijd moeten nemen om elk aspect van de Indonesische markt te begrijpen en zich te verdiepen in de Indonesische bedrijfscultuur. Ook is het belangrijk om samen te werken met een lokale vertegenwoordiger die als vooruitgeschoven post kan fungeren. Hierbij is het van belang een vertegenwoordiger te kiezen die het bedrijf van de exporteur begrijpt en een bewezen staat van dienst heeft. Verder is het raadzaam iemand in het exportteam op te nemen die vloeiend Bahasa Indonesia – de officiële taal van Indonesië – spreekt, omdat de vele nuances in de Indonesische taal gemakkelijk tot verwarring kunnen leiden.

Voorzichtig met reclame maken
Een bedrijfsmodel dat werkt in de traditionele markten, is niet automatisch succesvol in opkomende markten als Indonesië. Exporteurs moeten in hun prijsstrategie rekening houden met distributiekosten - Indonesië is qua oppervlakte net zo groot als de Verenigde Staten - en de gemiddelde inkomens liggen nog steeds aanzienlijk lager dan in de meer ontwikkelde markten. Hoewel er veel kanalen zijn om in Indonesië producten te promoten, is voorzichtigheid geboden voor buitenlandse leveranciers. In een land doordrenkt van religie en traditionele waarden zijn burgers soms gevoelig voor elementen van reclame die in andere landen algemeen aanvaard zijn.

Rechtssysteem en betalingsgeschillen
Het Indonesische rechtssysteem is gebaseerd op het principe van Pancasila, dat consensus boven confrontatie plaatst. Indien er een geschil over betaling ontstaat, moeten de contractuele partijen tot een overeenkomst proberen te komen door bemiddeling of arbitrage, voordat ze hun toevlucht nemen tot gerechtelijke procedures. Atradius ondersteunt buitenlandse exporteurs naar Indonesië op dit gebied. Hieraan geeft zij invulling via haar incassoafdeling, die gespecialiseerd is in minnelijke schikking van schulden. Via haar kredietverzekeringen biedt zij gemoedsrust aan exporteurs die waardevolle handelsrelaties willen opbouwen maar cashflow problemen wensen te vermijden.

Bescherming intellectueel eigendom
Diefstal van intellectueel eigendom (IP) is altijd een punt van zorg. Hoewel de Indonesische autoriteiten veel vooruitgang hebben geboekt bij de bestrijding van IP-diefstal, is het nog altijd een reëel risico. Buitenlandse exporteurs dienen hun octrooien, handelsmerken en ontwerpen zo snel mogelijk in Indonesië te registreren, omdat registratie in een ander land hun rechten niet beschermt.

Uitgebreide invoerbepalingen
Buitenlandse leveranciers dienen ook de vaak complexe invoerbepalingen in Indonesië na te leven en rekening te houden met invoertarieven die per product aanzienlijk kunnen verschillen.

Veel kansen in een opkomende markt
Als exporteurs zich bewust zijn van de specifieke kenmerken van de Indonesische markt en voorzorgsmaatregelen treffen om hun verkoop te beschermen, biedt Indonesië veel mogelijkheden voor winstgevende handel. Dit geldt met name voor exporteurs die opereren in traditionele markten die nu stagneren, doordat veel landen nog steeds worden geconfronteerd met economische problemen.

Het rapport ‘Succesvol handelen met Indonesie. Tien basisprincipes’ kan worden gedownload via de website van Atradius www.atradius.nl. Via de internationale website www.atradius.com is aanmelding mogelijk voor het gratis webinar over dit thema.
 

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met 160 kantoren in 45 landen heeft het een geschat marktaandeel van 31% van de mondiale markt voor kredietverzekering. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die zijn verbonden aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.