Atradius boekt EUR 156,2 miljoen winst voor belasting, bij een stijging van de inkomsten van 3 procent

Persbericht

Amsterdam, 12 maart 2013

Atradius, een marktleider in kredietverzekering, incasso en borgstelling, maakt vandaag bekend dat het over het boekjaar 2012 een winst voor belastingen van EUR 156,2 miljoen heeft gerealiseerd, bij een toename van de inkomsten van 3 procent tot EUR 1.601,6 miljoen.

Financiële kerncijfers

  • Winst voor belasting EUR 156,2 miljoen; jaarresultaat EUR 117,3 miljoen
  • Totale inkomsten gestegen met 3 procent
  • Eigen vermogen gegroeid tot EUR 1.196,8 miljoen van EUR 1.130,1 miljoen in 2011

Dit resultaat laat zien dat Atradius ondanks de uitdagende economische situatie in Europa goed presteert. Dat de inkomsten zijn gestegen heeft alles te maken met de klantgerichte aanpak en service van Atradius.

Inkomstenstijging vooral bij de bedrijfsonderdelen Atradius Global, Asia, borgstellingen en incasso
De totale inkomsten uit verzekeringen werden aangedreven door een stijging in verzekerbare omzet bij bestaande klanten, maar daarnaast ook positief beïnvloed door een toename van het aantal nieuwe klanten. De bedrijfsonderdelen Global en Asia zijn samen goed voor 23 procent van de totale inkomsten uit kredietverzekeringen. In 2012 realiseerden Global en Asia respectievelijk 8,1 procent en 18,6 procent meer inkomsten. De inkomsten uit verzekeringen namen in de meeste regio’s met minstens 5 procent toe. De geplande inkomstenvermindering in Spanje en Portugal had evenwel een zeer positief effect op het operationeel resultaat. De inkomsten uit borgstellingen namen dankzij de uitstekende resultaten op de meeste borgstellingsmarkten waar Atradius actief is met 10,1 procent toe, goed voor een totaal van 93,6 miljoen euro.

De inkomsten uit diensten gingen in 2012 met 11,4 procent omhoog, vooral dankzij de incassoactiviteiten van Atradius Collections. Deze waren goed voor een inkomstenstijging van 11,1 procent, voornamelijk als gevolg van een toename van 15 procent in schuldplaatsingen en de hogere claimsinstroom uit verzekerde activiteiten. Inkomsten uit andere diensten namen toe met 13 procent. De inkomsten uit de herverzekeringsactiviteiten van Atradius stegen met 2,1 procent, maar het resultaat voor belasting verdrievoudigde tegenover vorig jaar.

Dekking neemt toe en schadequote blijft onder controle
Ondanks het onzekere economische klimaat bleef de bruto schadequote van Atradius stabiel, met niet meer dan een lichte stijging tot 51,2 procent (tegenover 49,7 procent in 2011). In combinatie met een toename van 4,4 procent van de totale potentiële exposure tot 468,4 miljard euro, is Atradius erin geslaagd om de beschikbare dekking voor klanten uit te breiden en dat binnen een verantwoord risicoaccepatatiebeleid.

Isidoro Unda, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Atradius, licht toe: “Het economisch klimaat was in 2012 bijzonder grillig, met grote verschillen tussen landen onderling. Hoewel het insolventiepeil op de meeste markten blijft stijgen, konden onze klanten dankzij onze uitgebreide wereldwijde aanwezigheid in alle vertrouwen nieuwe afzetmarkten aanboren over de hele wereld. Dat ze vertrouwen hebben in de bescherming die Atradius biedt, blijkt uit de grote klanttevredenheid.”

Solide ratings benadrukken stabiele financiële gezondheid en degelijke prestaties
In 2012 is het eigen vermogen gegroeid met EUR 66,7 miljoen naar EUR 1.196,8 miljoen, voornamelijk gedreven door ingehouden winsten. Deze toename werd voornamelijk aangedreven door de nettowinst voor 2012, waar voor een deel de uitbetaling van dividend tegenover stond. De solide resultaten van de onderneming zijn bij de meest recente beoordeling van A.M. Best erkend met een ‘A’ (excellent) rating en een ‘A3’ rating van Moody’s, wat erop wijst dat de onderneming goed presteert en dat ook de vooruitzichten optimistisch zijn. Beide ratings geven een duidelijk signaal met betrekking tot de financiële gezondheid van Atradius en haar operationele entiteiten.

Uitmuntende klantenservice
Klantenservice is en blijft een van de belangrijkste punten waar Atradius zich op richt. In 2012 zijn verscheidene producten en diensten verbeterd om zo de klanttevredenheid nog verder te verhogen. Zo is in Nederland het product InfoZeker geïntroduceerd, een kredietverzekering met een beperkte dekking, waarmee de klant ook snel online kredietinformatie over zijn afnemer kan krijgen.

Vooruitzichten voor 2013
Isidoro Unda besluit de bekendmaking van de resultaten als volgt: “De economische malaise blijft onze markten onder druk zetten, waarbij vooral de Europese kopersmarkten voor onzekerheid zorgen. We blijven vasthouden aan onze strategie om onze klanten optimaal te ondersteunen, waar zij ook zaken doen, inhakend op de groeimogelijkheden van opkomende markten. Het aanbieden van hoogwaardige producten in combinatie met een onberispelijke service is en blijft onze eerste doelstelling, zodat onze klanten kunnen blijven groeien en tegelijk hun debiteurenportefeuille optimaal kunnen beheren.”
 

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met 160 kantoren in 45 landen heeft het een geschat marktaandeel van 31% van de mondiale markt voor kredietverzekering. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.