Aantal faillissementen Nederland stijgt met een derde

Persbericht

Amsterdam, 1 september 2020 - Wereldwijd stijgen de faillissementen met ruim een kwart - Nederland behoort tot landen met hoogste procentuele stijging - in Nederland verdere stijging voorzien in 2021

De coronacrisis veroorzaakt een diepe recessie in de meeste belangrijke economieën en hierdoor stijgt het aantal faillissementen wereldwijd met 26 procent in 2020. In Turkije (+41 procent), de Verenigde Staten (+39 procent) en Hongkong (+39 procent) doet zich de grootste stijging voor. In Europa behoren Portugal (+36 procent) en Nederland (+34 procent) tot de landen met de grootste toename van het aantal faillissementen. Terwijl in 2021 het aantal faillissementen wereldwijd naar verwachting met 3 procent daalt, staat in Nederland nog een stijging van 4 procent in het vooruitzicht. Dat voorspelt Atradius in haar meest recente faillissementsvooruitzichten voor 2020 en 2021.

Hoewel de Nederlandse economie minder sterk krimpt dan in omringende landen, is de procentuele stijging van faillissementen in 2020 toch relatief hoog. Een van de oorzaken is dat veel omliggende landen – zoals Spanje, Frankrijk en België, wetten hebben aangenomen die insolventieprocedures tijdelijk bevriezen of faillissementen niet-ontvankelijk verklaren. Nederland heeft dergelijke maatregelen niet getroffen. Verder weten we op basis van het verleden dat Nederlandse faillissementen een sterke samenhang kennen met schommelingen in het bruto binnenlands product. Dat vindt zijn oorzaak onder andere in de Nederlandse faillissementswetgeving, die weinig mogelijkheden biedt om in een vroeg stadium in te grijpen als bedrijven in de problemen komen. Wel is nieuwe wetgeving in aantocht die het mogelijk maakt om gemakkelijker een akkoord tussen schuldeisers af te dwingen, waardoor vaker een doorstart mogelijk zal zijn.

Steunpakket overheid effectief
Ondanks de verwachte stijging van faillissementen, zijn overheidsmaatregelen in Nederland wel effectief gebleken in het voorkomen van een al te sterke stijging van faillissementen. In de eerste helft van 2020 namen faillissementen zelfs nauwelijks toe. Zonder belangrijke steunmaatregelen – zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling) – zou de stijging aanzienlijk hoger zijn geweest.

Het is echter niet waarschijnlijk dat deze maatregelen ook op langere termijn een toename van het aantal faillissementen kunnen voorkomen. De steunpakketten zullen worden afgebouwd en een deel van de bedrijven zal het daardoor alsnog niet redden.

 

Hoewel we in Nederland de weg naar economisch herstel voorzichtig zijn ingeslagen, zullen de gevolgen van de coronacrisis in de komende anderhalf jaar nog na-ijlen. Dan wordt onze economie getroffen door de tweede ronde-effecten van de crisis, zoals een sterke stijging van de werkloosheid en het aantal faillissementen. De moeilijkste periode moet in zekere zin nog beginnen.

Theo Smid, Economist at Atradius Theo Smid
Econoom Atradius Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stijging faillissementen in tweede helft 2020
In de tweede helft van 2020 staat wereldwijd een sterke stijging van het aantal faillissementen in het vooruitzicht, waardoor de stijging voor 2020 als geheel uitkomt op +26%. Elke belangrijke economie - met uitzondering van China - zal dit jaar waarschijnlijk in een recessie terechtkomen. De diepte en de duur hiervan zijn afhankelijk van het vermogen van landen om een nieuwe lockdown te voorkomen, maatregelen te versoepelen of de economie aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Zo hebben Nederland, Duitsland, Frankrijk en Australië aangekondigd dat zij de steunmaatregelen voor het bedrijfsleven ook na het tweede kwartaal voortzetten. Landen in Zuid-Europa die al vóór de coronacrisis een groot begrotingstekort hadden - zoals Italië en Griekenland - zijn veel minder goed in staat vergelijkbare maatregelen te treffen en zijn bovendien meer afhankelijk van het toerisme, dat zwaar is getroffen door de coronacrisis. In Europa is de toename van het aantal faillissementen het laagst in Duitsland (+6 procent), Zwitserland (+8 procent) en Zweden (+9 procent).

In 2021 worden de eerste tekenen van herstel zichtbaar en wordt wereldwijd een heel milde daling in faillissementen van ongeveer een procentpunt voorzien. Het beeld per land is echter verschillend. Bij een aantal Zuid-Europese landen, zoals Griekenland (-25 procent), Portugal (-12 procent) en Italië (-10 procent), is deze daling het sterkst, omdat zij profiteren van een relatief snel economisch herstel. Per saldo ligt het niveau van faillissementen in alle onderzochte landen - behalve in Griekenland - volgens Atradius eind 2021 hoger dan voor de pandemie. Griekenland is een uitzondering doordat als gevolg van hervormingen faillissementen daar al een aantal jaren een dalende trend laten zien

 

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

 

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.